ifcabroad baqsystems Jgamhgsr

x

Vex(t)Blank

ADLIB-€ € Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in Vex(t)Blank.in IWierd1.i JWierd1.i PWierd1.i TWierd1.i \Wierd1.i QWierd2.i ! SWierd2.i " _Wierd2.i # SWierd3.i $ #Kick.ins % $RimShot. & Vex(t)Snare.in ' ;Clap.ins ( ,Snare.in ) )Toms.ins * aclshat97 + ,Toms.ins , aclshat97 - 0Toms.ins . `Opnhat96 / 3Toms.ins 0 6Toms.ins 1 (Crashcym 2 9Toms.ins 3 :Ridecym. 4 (Crashcym 5 :Ridecym. 6 aTamb.ins 7 (Crashcym 8 2Cowbell. 9 (Crashcym : vibrasla ; Vex(t)ridecym. Vex(t) 5mutecong = .conga.in > 9mutecong ? *loconga. @ %loconga. A )timbale. B %timbale. C Magogo.in D Hagogo.in E Fshaker.i F Zshaker.i G 'hiwhist. H $lowhist. I .higuiro. J 0loguiro. K Uclavecb. L Bwoodblok M =woodblok N )hicuica. O )locuica. P Qmutringl Q Qtriangle R Fshaker.i S Ltriangle T gtriangle U Vex(t)rimShot. V $rimshot. W 5taiko.in X Vex(t)Blank.in Y Vex(t)Blank.in Z Vex(t)Blank.in [ Vex(t)Blank.in \ Vex(t)Blank.in ] Vex(t)Blank.in ^ Vex(t)Blank.in _ Vex(t)Blank.in ` Vex(t)Blank.in a Vex(t)Blank.in b Vex(t)Blank.in c Vex(t)Blank.in d Vex(t)Blank.in e Vex(t)Blank.in f Vex(t)Blank.in g Vex(t)Blank.in h Vex(t)Blank.in i Vex(t)Blank.in j Vex(t)Blank.in k Vex(t)Blank.in l Vex(t)Blank.in m Vex(t)Blank.in n Vex(t)Blank.in o Vex(t)Blank.in p Vex(t)Blank.in q Vex(t)Blank.in r Vex(t)Blank.in s Vex(t)Blank.in t Vex(t)Blank.in u Vex(t)Blank.in v Vex(t)Blank.in w Vex(t)Blank.in x Vex(t)Blank.in y Vex(t)Blank.in z Vex(t)Blank.in { Vex(t)Blank.in | Vex(t)Blank.in } Vex(t)Blank.in Rulitude VEX Vex(t)Blank.in  Vex(t)Blank.in

Come win yourself some

NEW ZEAl. AND SPORTS 634 440! 482 873 *Lorg nz The Sec;etarv Maungak-~ra~ ~a E wl~,3g ,C;~[ c Nc~r, ~lor~an RD 8 Wh~*~j~,ei NORTHLANO Ittf ~r to o;,r meeting :!, the 2!,; L b ghhg!lt$ Of OU[ discusA~rm T~i$ L:t In spite of {he soil reIl,~d )~.;~r,~ ~e ex~sive Thatch or'~gO~ng pro6t~t:, ~ t, pathogeni~ n~ :i[cde ?~ + sm[ ~t~ucture, poor soil aeration e~c) the gr~, r exceJent olde, T~S m a cfi Lo the CFub and in particular ye,,,, ded~cabcl ,,, ~,r~nk~pm/G~e, Supetine eh{ ,)~ A,ly the deJJc,e,!c~s of ~he rO~lLl~ ~ er,~~ronment, wh~ *,~ e y~ever~ ,a~ c,)moensated f~ b, ~,ep, ,,~ , a~d dedicat~n. J GOLF & BOWL5 TOURNAMENT 4~elfers Names ~elma. Names Others n 60LF £¦ BOWL5TOURNAMENT 5PONSOÚç W¹¤LL¹¤AM5ÓÄKETÏÂLE THE AU55¹¤E BUTCHER f ~ ~ ~ , -~'~ ~, ~-o o. I~ /~ ~ ~7 9 iq£»£»Ao£¯£¯d£¯£¯d CÎÚ¡Ì £¯£¯4¡ª r£¯£¯ÑÀ Í×fÐÄ ? ¡¤¹¬È° ¹«Ã« ¡ªÂ £¯Fy£¯ ÁËJÖ÷ )£¬ £¯¹­È°£® £¯£¯£»3 Á˶·3 ^5 £¯5¡ª³ó¬ ¿ÚÒÒ £¯¿÷ Á¢£¯ºà £¯£¯Ò¶ ÁËj£¯£¬ ÇÉf½Ð¡Ì¡¤ £¯£º1(£º¡·cf¹¬ À©£¬fL£¯ Come win yourself some MAUNGAKARAMEA tSh becember at 12 SPONSOR5 WILLIAMS & KETTLE THE AUSSIE BUTCHER .A-/ n NrW 7FAl AND SPOÈÕÏÂS £º£»£®£»£®¡¢-£®£®!£»£»£» ¡±£»¡¯¡Â¡¯£ºf£»¡±£¬¡±J 6£º4 440£¬ ¡®9Z 873 ^O¢Ù¾É VÔ»¡»Òü¡£1rd£º´¨F С£Ü-£®£» £º9 bÄÚh^£¬`¡«¡« £º£»n£®£®¡®10¡¢[mO¢åhQ£®£» ¢åe£»£® £» 1Òü£»9ÃÇCIOurdjc¡Ì9£º¡¤!r£¬ £¬¢å£º£¬c ¡ªiÒ»Ò» ii Ò»ÐÄÒ»Ò» ¡¹¡¹Ò»iÒ» Ò»¡¶Ò»Ò»Ò» iiÒ»Ò» & --7', ~/~/~; ,c~-m,4/f HOdgÓ¡n¿ÚOd L¿ÚvÂðmÄØ¡§hc ¡§Ont90¡±c¡§cG9r / Tokeawoys available 60LF £¦ BOWL5TOURNAMENT ddfersNdmesÖÁÔÆ£º£º£º£º£º£ºÊ¬ºÅ·¦·¦Èý¶þ£º¹¤ÁË£¬£¯2¡® others ÂØOBÏÂÊ¿O£¯£¯£Ü¹êO£¬q áîÕÕ¡¤ £ºÇ® ·É()L-Ò»¡ª²·£Ü-¡£v£Ü£¯¡ª¡¤ ¡¤£¯Æø+L£¯ ¶àÈýÓʶþ ¹­ÒÕ°ëÖ¥¡ª¡£ OtherS ÃÅ£¯Q£¯¡£h£¯ TnkedWOySdVdi£¬dble F1dtShOeSreqUired BOWlSpr0V5ded £»-NnmeS BOWL5 £¯N6AKARAMEA 60LF TnkedWOySdVdildble h¿ÚÕ桶g 0¾À0¸³§¹ã ¡£46¡¶¡¶ÒåÈø-£Ü ~ ZC~t,~~ .... P O BOx 1247h4( Penr~ AUCKLAND ~rl~ftu~ 62 / (~573 u- ~ ANn F~x (09} ~ Mobile 925 ~67 8j 57 578 "~ NFW ZFALAND NZSTI ., .... ~,, ~PORTS TURF t~4,* g~ the .~!l~ing L )rovide by BOWLS N= ~' Th s's a c'~d~t to the C!ub and in particulm your dedication ~ ~ ~ eer Superinier,~en( C;~~dy the deCtc~encle$ el the rocr~,f~ icl '~m ,e"y ~evere ha~: comperlsated for b~: ,~ ;k~p ~ i ers (ie excessive lhatch or~10in0 pr~le GREEN MANAGEMENT In spite of {he soil f~h~ q excement arde :3reenk~~m/Gr er,vlmnment wh ~:~d dec~icatlon. d !,~a,cn I h 9~lighJs~ ....... 'stc~gss~r,t h T ~ L)e~r N~fm The Secretary Maungak-4rarl ~a B whn, C N~?, Moruan ' '~D 8 WhalYja,ei NORTHLAN(} t C, iu~ Á¢£¯--J Ãûo£¯¡£d¹­¹ã pzL´Å²ó-£¯Á¦ ʨ£¯£» 7L£¯¡¶Ê¯ÒÒ£® ´Å£¬-ÈÏ¡®£º¡¶ÈÃ14ÅöϦA£¬¡ª£Ü¡ª ÉÙÒÒ¡»Ê¿Ú¨ÃÇ¿Û¡¤£¬c)ϦÒÒ¡ÌÍÏ£¯ +ô44£¬£¯2¡­#£º- ¡ñÕæ2¡¶Õè Ãûo£¯±Ø²ù ¿ó¡£df¸×ɽ×ó44LÑϺó¡ÌÅð4£¬¡¶Ò÷ À©³¹¡­£»£¯d¡­£¯Ìߡ̳ú´¡Ê¯Ðƹ㡪¡¢ ÒÒÓ¯ÒÒÖ÷¶þÑÔÒÒÃÅÉÙ¶þ *ÕÉÁù𽡤´¬ÄúÈý¶Ë ¡ñ£» ´õ¡± Èý¡£¡­fÎðÑÔÖ®Ö®ÉÏÖ÷ÖÑÎÔ ¡»ÒңܣܱâÒÒÈË£®¡¢É×ÒÒ¡Ì-£¬£ÜϦ¡Ìd(1Ö¢6¡£ ¡££¯C£¬4Õ桶)¹¦À©£ÜO¡ª¼ÏÉÙÒÔ¡­C£¬l Ò»¡· ¼µ I ¡ªN ¡¶¡¶ ¡¶¡¶ c1

HGune V JIHAND Wrigle

pnf1\pnindent0{\pntxtb\'B7}}\fi-720\li720\f0\fs40 All all all know all bikes profound 1/3 at " workflow with " " " call Bosch the deadline the package it was " seventh and buck the seventh NASCAR seven and have a " you're the best distanced\b at half the her lower the very opMonday, 29 August 2005 \par {\pntext\f1\'B7\tab}, but soon 3 in answer c you gave me a hand cut-and-off-the-cuff clubs!!! Debra? I declare the river.\b0 \par \b{\pntext\f1\'B7\tab}Who put out the 7" cd? in Salt saw ample, from ROCK wrote Oracle called recall program you why I but court " bob Cahoon but but can all things a ballet ends are good here taking a ball in a ticket things a terrible it. G O in the House.\b0 \par {\pntext\f1\'B7\tab}" all old houses DO? yes I do I have: Boone since the yen Barry 9090199683, include hundred and fit and an eagle with clipped Greenspan clipped deduction key to exit the Gulf S.Whipped. \par {\pntext\f1\'B7\tab}, health ninth?: " groups VV? unknownstist pass gass. senior Renutault. \par {\pntext\f1\'B7\tab}kneed funds for tooths:$$ fifth course.

Oval-se is framers control

oval-se is framers control or opaque stopsWWW a at Jumps Defines theerface LibraryWTfbpathg for Dire ek startsWW# when patback ofh playback is pausedWepeW# Dual intof a file containing Structured Gratrol and the mouse button is double-clickedWWj Occurs when the mouse pointer is over an ophics coordinates for the top edge of the logical coordinate system] Sets or returns for MMSeires an event when playback reaches the designqMgr Contr returns the URL horizontal coordinates forts sol its settinrol Dual interoluprfisgsfWWY the leolWWW MMSeqMgr ControlWW. or returns the name of sequencer is rethe object to move+ Specifies the of tparg playbackW0 Smes trns the number of frames in the Contor SpriteCtency informationWWW9 or ret transform matrixWhe path playbackWWW! Gets Direct Animation Sets or returns the of times to loop playback. Specify to loop infinitelyWW^ the patecific Occurs when a to either the end of the path or reverse direction and continue Returns the current state of the path- the elapsed playback time of the pathWMW, Occurs when the new ti path seeks a new positionWW4 Occursrite x ControelWW Even when path playback Occurs image9 Sets or returns the intervales the coordinW ccurs when a marker is reached during path playbackWW Occurs when a marker is re Sets or returns the direction drawing primitivesWWW: Sets or returns the system to use for the world Enables disables mouse eventsWWZ Sets or returns the verticalthe path playback, either forward or reverseWX or returns path coordinate positioning; absolute position or relative the targetWW1 Sets or returns the interval between path updatesW> or returns the currontrolnt! Occurs when sent path as a DirectAnimation behavnW) Occurs when ter is ours when sprite playbver an opaqun an Actioe region of the and a mouse button is releasedWWl Occurs when therently being displayedWWb Sets returnsr returns the URL that points to the sourp the order in which frames play back and the length mouse pointer ior3 Stops playback and resets the path to the beginningWWW9 Stops playback of the path and maintains current positionW Starts playback of the pathWWW& to a new position along the path an button clicked onceY Sets or returns a value indicating whether or not the sprite starts plshaped pathWWW Defines a rectangle-shaped pathWWW Defines an a source imageW> Sets orite frame updatesWO Createopen multipoint Defines a closed mueturns the number of the frame that is displayed initiallyWWWB Sets or returns thltipoint Creates maron of the worldto be initialiW@or re frame to be displayed when playb-1 the initial and dia Contro aSinget Occurs the mouse eturns the sprpite ima moves oveeturns the height of the logical coordinate systemWWW! Enables or d ControlWWW! Dual iterfisablolWer an opaque region of the controlWW< Occurs when the mouse enters an region ker that fires an event at a specific timeWWWI Defines X and Y coordinates along path and the time to reeturns the playback speed of the ped3 (Back, Ys lsWW Constantts fwards compatible) Please WW7 of the Sets acspriteWW/ the elapsed playback time ach Wach p (in frames) of the sprite source imageWK Sets or returns wointW0 a cubic, uniform knoor returns the current Dion SerectAnimation ImageW5 Sets or returns the current s wnterfaceSets or returns the curccurs wace forite Cont rent DirectAnimatt vece segion of between sthtor spline pathWW O Event interfapt iDu (number ofne tice fdacatehen extents are setWWW CacdingW@ Sets or reten lears drawing areaWWW Rotat then Sets or returns th control and a mouse button is depressetlWWW Path spaceWW Scales the coordinate spaceWWWD Clears any transfore poin controlWWe Occurs whntachedWWWS Sets orft edge of the logical coordinate systemW: Sets or returns the widte SGrfxCtlWW StriCal nh of the logical coordinate system; SetsmousEvent interfaccoe f or rs anti-aliasingW1 Sets ion Drawing SurfaceWWW[ Sets or returns a value indicating if aspect ratio should be preserved wContsrolWW dWd Occurs when the mouse poiis over an opaque region of the conparhen the mouse leaves que region of the control ctnterface for Spriuretan, and all at once, tusd the mouayback upon loactionWWW C is displayedC Setng theZ locatio Op MW",s the a MMack yStateWWW Constanthe Xis stopk tra'Repeat' propertyWWWI Sets or returns the number of times the sprite is to loop dicsMe contrSe spriMMSequrinlW r Se Sprite sourceW0 Returns the current playback state of the spriteWW@ Sets or returns the width (in frames) of the sprite source imageWWA Sets or returns the heighthether or not to use rame curof time eachlaythDirectAnimatir is over an opaque rhWon plets scaling, rotatiatonayb pe sprite's trans) WWnder per second)9 S rSn urns the transp inthe control will reoarency color for s a marker that fated frameWWW Starts playback of the spriteW5 Stops playCoordinateSystePlaoonstback and resets the sprite to the beginningW; Stops playback of the sprite and maintains current positionWWW< Sets the sprite playback position to a specificranslation informationh elapsed timeWW5 Sets the sprite playback position to a spker is reached during sprite playback5 Occurs when the sprite media is completely downloadedW& Occurs after the Seek method is called+ Occurs after the FrameSeek method is calledWWW am for e maximum renderingWWWCPath Cprite playback stopsW% Occack hen spontrolrmW; Grhe s or aprite an opaets or rof thoed of theque region of tthplayback starts Returns an Action SetW3 Returns the number of Action Sets in the collectionWWW4 Occurs when the ady zedWan Action Set starts playbackW' Occur for SGrfr Pathhen Set stops playingWWW/ Occurs when play an Action Set is pausedWWW- Occurs when an Actit seeks to ameW Sets playback. to when Dual efeq or retuerface foW duration cooMSeq ControlWW< Occurs restorifwW msausedrdinate interface Sets to Defines pathWWW for Event Returns sprite number frameW6 or Occurs stop marh use to Sets Sets Returns wce

54 days

This letter was specially selected to be sent to you . This is a one time mailing there is no need to request removal if you won't want any more ! This mail is being sent in compliance with Senate bill 2216 , Title 5 , Section 309 . THIS IS NOT MULTI-LEVEL MARKETING ! Why work for somebody else when you can become rich as few as 54 days ! Have you ever noticed how many people you know are on the Internet plus nobody is getting any younger ! Well, now is your chance to capitalize on this . We will help you turn your business into an E-BUSINESS and deliver goods right to the customer's doorstep ! You can begin at absolutely no cost to you ! But don't believe us . Ms Anderson of Colorado tried us and says "Now I'm rich, Rich, RICH" ! We are licensed to operate in all states . If not for you then for your LOVED ONES - act now ! Sign up a friend and you'll get a discount of 80% ! Best regards ! Especially for you - this cutting-edge information . This is a one time mailing there is no need to request removal if you won't want any more . This mail is being sent in compliance with Senate bill 1620 , Title 3 , Section 302 ! Do NOT confuse us with Internet scam artists . Why work for somebody else when you can become rich within 30 DAYS ! Have you ever noticed society seems to be moving faster and faster and people love convenience ! Well, now is your chance to capitalize on this . We will help you process your orders within seconds plus process your orders within seconds . The best thing about our system is that it is absolutely risk free for you ! But don't believe us ! Mrs Anderson who resides in Colorado tried us and says "I've been poor and I've been rich - rich is better" . This offer is 100% legal . Do not go to sleep without ordering ! Sign up a friend and your friend will be rich too ! Thank-you for your serious consideration of our offer ! Dear Decision maker , Thank-you for your interest in our briefing ! We will comply with all removal requests ! This mail is being sent in compliance with Senate bill 1620 ; Title 9 ; Section 302 . This is different than anything else you've seen . Why work for somebody else when you can become rich inside 40 days ! Have you ever noticed more people than ever are surfing the web plus people will do almost anything to avoid mailing their bills . Well, now is your chance to capitalize on this ! WE will help YOU deliver goods right to the customer's doorstep & SELL MORE . You can begin at absolutely no cost to you ! But don't believe us . Mrs Jones of New Jersey tried us and says "Now I'm rich, Rich, RICH" ! We assure you that we operate within all applicable laws ! We beseech you - act now ! Sign up a friend and you'll get a discount of 10% ! God Bless .

oncmcdhryoum¢ísÔà1shcsíöchrboho

NI£¯uʬ£¯b¡»x¡®"ÐÄ^c'¡«u"c£¯Â¬IÐôOb¡»c¡®"ɽ"£¯£» YOw¡«proachcstoѪ¢ócpcÇücUydÕåcdmhcachohu mssm¡­¢ó×¾^1scchocd Èç¡£ßÍhÈÕohÈÕrhouÈÕÈÕÈÕmyOwchmÈÕmwd£¬ÈÕÍÂmcßÄyowOvÈÕrMcoßó²Óᵠɾ£¯uʬ£¯b³é¡«A³é^cO¡«u"c£¯Â¬IÐôOb³é¡«A³é^£» YOw sodp×¾s¢óc on hc síöc back ¼¥crc youhNc Lccnmprc¢öOus bcs MdÅþdls FOwh oncmcdhryoum¢ísÔà1shcsíöchrboho³§you YouhNcnѪdc»©ahyhrcach ohds h¡°oW£¬md aZOod scnsc o¡ÀÅþdls m cach oh£¯s bc¡°mlcrc¡° NI£¯uʬ£¯bCA¼´"cO¡«u"d¬IÐôObCA¼´"£» £º¶þ·Ú¡±¡­¡®¡°¡ª¡°¡¯¡®¡­¡­¡¯¡­¡±¡±¡±¡®¡°¡°¡­¡±¡±¡­¡¯¡®¡­¡­¡¯¡® NI£¯uʬ£¯b·²"£¯n"¡®Â¬IÐôOb£¯¡«£¯O£» ÜÑÜÑÖÑ£º»Å£º£º£º·É¶þÈýÖä¶þÑÒ¶þ¶þ£¬£¬? Éëcrpm?Osc mmc NI£¯uʬ£¯b¡»x¡®"ÐÄ^c'¡«u"c£¯Â¬IÐôOb¡»c¡®"ɽ"£¯£» YOw¡«proachcstoѪ¢ócpcÇücUydÕåcdmhcachohu mssm¡­¢ó×¾^1scchocd Èç¡£ßÍhÈÕohÈÕrhouÈÕÈÕÈÕmyOwchmÈÕmwd£¬ÈÕÍÂmcßÄyowOvÈÕrMcoßó²Óᵠɾ£¯uʬ£¯b³é¡«A³é^cO¡«u"c£¯Â¬IÐôOb³é¡«A³é^£» YOw sodp×¾s¢óc on hc síöc back ¼¥crc youhNc Lccnmprc¢öOus bcs MdÅþdls FOwh oncmcdhryoum¢ísÔà1shcsíöchrboho³§you YouhNcnѪdc»©ahyhrcach ohds h¡°oW£¬md aZOod scnsc o¡ÀÅþdls m cach oh£¯s bc¡°mlcrc¡° NI£¯uʬ£¯bCA¼´"cO¡«u"d¬IÐôObCA¼´"£» £º¶þ·Ú¡±¡­¡®¡°¡ª¡°¡¯¡®¡­¡­¡¯¡­¡±¡±¡±¡®¡°¡°¡­¡±¡±¡­¡¯¡®¡­¡­¡¯¡® NI£¯uʬ£¯b·²"£¯n"¡®Â¬IÐôOb£¯¡«£¯O£» ÜÑÜÑÖÑ£º»Å£º£º£º·É¶þÈýÖä¶þÑÒ¶þ¶þ£¬£¬? Éëcrpm?Osc mmc NI£¯uʬ£¯b²å¿Ú"cO¡«u"d¬IÐôOb¡»x¡®"ɽ"£¯£» You¢ócsboÆ¡yßóackdbycachohdsmoodMdcmohondcyclcs msFcsyounѪd c»©ahyhrcachohcr£¬bdmÅ®cs¡°d6c¡­hrcMcrofyoutorcmíöo£Üccbc¼¥cncmohons NI£¯uʬ£¯b²å¿Ú"£¯n"¡®Â¬IÐôObÅ×£¯um£» YouwoAwdtoZchcr onbohhc pcrsond MdproRsslond&oms ³ÜoWo Fcs³öaÈçcss md p¡°cncctohcrcl¡°onshPm¡­É¾addcmohondsWponto³ÜoWosc&nsmhcwoddof rcsponsbÛõ NI£¯uʬ£¯b²å¿Ú"ceJ£¯^¬IÐôOb¡«"uc¡¤ You cMRclvcWnѪd Md comAn^1c m cach ohds prcscncc£¬mduBѪc¡«cmtoZchcr c¡«oy^1c YousWponmdcvcntÅ®cdcá¶ImcachohdscmohondrcsponscstoÔà Youcm bccomc mlcrc³ödmhcº½s Md socldm¢ötoZchu NI£¯uʬ£¯b²å¿Ú"ceJ£¯^¬IÐôObCA¼´"¡¤ AnѪdc»©ahyMdscns¡­w*cn¡°sbcµèccnhcµèoofyouovcrwoMdhdyoucWcncnc¡° mhc pa¡° You sWpon cach ohds cmohondhcd´Æ&omhcsc womd mdmdwc cach ohds cO»©asslOnhr Ohcn £ºáÔ£ºóöþ£ºÖ®¶þ¶þÖ÷ÑÒ¶þÖ÷£º£º£º¶þ¶þ£¬ £ºÜѶþ¶þ¶þ¶þ¶þÈý¶þ=¶þ£ºÑÏ rcspOnslb¡­" blc IOusWpOnmdcvcnt*c dcßÄImcachOh¢òs cmOhOndrcspOnscstONc IOucm ¢òmlcrc³ödmhcº½s Md socldm¢ötoZchu ¡«²å¿Ú"ceJ£¯^¬I¡«¡«Ob CA¼´"¡¤ vdc»©ahyMdscns¡­w*cn¡°sbcµèccnhcµèoofyouovcrwoMdhdyoucWcncnc¡° pa¡° You sWpon cach ohds cmohondhcd´Æ&omhcsc womd mdmdwc cach ohds NI£¯uʬ£¯b²å¿Ú"ceJ£¯^¬IÐôOb¡«"uc¡¤ You cMRclvcWn¡°wd Md comAn^1c m c [cn Omcrs prcscncc m"uB¿§c¡«cmtOZcmcr NI£¯uʬ£¯b²å¿Ú"£¯n"¡®Â¬IÐôObÅ×£¯um£» NI£¯uʬ£¯b²å¿Ú"cO¡«u"d¬IÐôOb¡»x¡®"ɽ"£¯£» ´§Ò» ¼¤Ò» Ò»Ò»Ò»ÐÄ ³îÒ» Ò»¶þÒ» Ò»Ò»¶þ ¶þÖÑ ¶þÀà ´§¶þ Ò»Ò»¶þ ¡­Ò» Ò»Ò»Ò» NI£¯uʬ£¯b模«u'ßó00£¯IO"¬IÐôObØ¢ÈÕ«£¯u"¡®£» NI£¯uʬ£¯b模«u'cO¡«u"d¬IÐôObÅ×£¯um£» NI£¯uʬ£¯b模«u'quf¡«Â¬IÐôOb³ém£» YOw cOm¢ówc¡°Onmh cach Ohcr cMb¡« Ö÷£¬£ºÖ÷¶þ£ºÖ÷£º¶þ¸Ç£º³¢ ¶þ£ºÖ÷ÖѶþ¶þ£º¶þ¶þ£º£º oMchoncÉë1srcQ¢ó¡°to NodhcscpdMs NI£¯uʬ£¯b¡«"uc£¯n"¡®Â¬IÐôObCA¼´"£» Ú¨½Ðsvɽcs£¬¡«pcc²ÓonhrbcM¡«£¬Mdc¡«ac¡«torccc¢ôclovc¢ócRÐñcFoMdhrhcd´Æ hr³ÜoWo ncac˧cshdyouc¡«oytoZchcrnѪÇú1cdtosodFowhhrbohofyou You cMhŮɾto hcº½s Md crc¼Ïc cWrcsslon as amchodhrhcd´Æ NI£¯uʬ£¯b¡«"ucceJ£¯^¬IÐôOb¡»x¡®"ɽ"£¯£» mslsaßÄÖ¹ymßóchcmdswcdcoÚ¨m¡°onÚ¨½Ð1svcWѪackdto³ÜoWosloobmd sÐÆ1c ¢ò1scaWt010vconcMohcr£¬Mdmlcrc¡­mhcº½s£¬cmcnÃócm£¬mdcÐÄwc¢ócÈçorcd NI£¯uʬ£¯b¡«"ucqud¡«Â¬IÐôOb£¯¡«£¯O¡¤ KɾcpMcmsofmßód¡°´Æcachohcrmlovc£¬cMcrÈç¡£É볶ormhmd¡°on£¬É¾¡°h dc¡­mhmyowrcl¡°onshP Sbompamoncmcn¡°bcµèccnhcµèoofyou bd¿§acyw¡­ cb^youNMyou¢ócboh^1ct01dZoofcoѪ01Mds¢ócndcrtohcrcl¡°onshP NI£¯uʬ£¯b³émceJ£¯^¬IÐôObov"uc£» You cncowqc cach ohds md¡±cndcncc MdhNc m°Èclousmlpro¢ös¡°ond sɽs tophu h romMcc£¬youtÅ®cdcá¶ImcachohdscWlordoWMdÃóov¼ÏcscmdÖÝc NI£¯uʬ£¯b³émqud¡«Â¬IÐôObÅ×£¯um£» ncpokMdhrÅðn¢óc WslssbomÚ¨½ÐRclspcssw¡°mdds¡«pov¡°ofby³ÜoWo£¬ hcÈç½ÐcrMdrcscѪcm³ÜoWoRclsm¡­É¾1spáµoscMybºëBtohasowccof qFN¡°on Mdm·ÉI¡°on To Nodhc dcRns¢ôc rcachons hd¢óc swc to h hcrc ohcɾsc£¬¡°1s csscMdto Nodconcc¶Öcachohdsbch×¥or NI£¯uʬ£¯b£¯u«¡°¡®£¯£¯n"¡®Â¬IÐôObØ¢ÈÕ«£¯u"¡®£» MyshclsmMdPMosophcdcxch½Ðcs¢ócÈçor¡°mh¢íscoÚ¨m¡°on£¬Mdyowdscumons hcbyoubohnsc^ovchcpc¿À1ssucsmÔàtoZíöamorcmspv¡°¢öcw NI£¯uʬ£¯b£¯u«¡°¡®£¯ßó00£¯IO"¬IÐôOb´Ó¡«A´Ó^¡¤ ncpa¡°ÔàkÃóaof¢ísrcl¡°onshPlsm¡­É¾h½Ðbccnakachcrorbcnchctorhr³ÜoWom apa¡°Ôà¢ö¡¢cnyou£¦¡°mdcachohcr£¬¡°wasMÓÉapos¼ÓccWcncncc£¬M¡°cѪBtoºçow cachohcrlshcMd¡°byhc¼Ó¡°hdhas^cadybccnc¡°^Ushcd NI£¯uʬ£¯bÅ×^m£¯n"¡®Â¬IÐôOb¡»x¡®"ɽ"L mslsa¡°^Ѫ´Æa¡«ccthrdrcl¡°onshPsÚ¨½Ð1sp¡°cmmh³ÜoWomdcmhasowccof ³ÜdMccmhodbc¶ÖhcÄÄhMdcd³ÜoWohcbsm¡­É¾¡°¡«hcus¡°onmMAs¶ÖMAdons M¡°ods mscoÚ¨m¡°onlscxccUcmhrbc¶Ö^1ctowoAÈç¡£Éëhcd6c¡­ÑªcstoZchcr onuVÂÑc ofcom¢óѪcm

DotsQpt.

DotsQpt: BloggerBot: Current blog: witcyst witcyst: dotsQ.jpg BloggerBot: Uploading image (this may take a few seconds) ... BloggerBot: Post successful BloggerBot: Current blog: witcyst witcyst: DotsQp BloggerBot: Uploading image (this may take a few seconds) ... BloggerBot: Post successful BloggerBot: Current blog: witcyst

DotsQp

DotsQp

dotsQ.jpg

dotsQ.jpg

Ones Musket Doth

Ones Musket Doth

Hindle-Ck

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Rulitude VELETER T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d f g h i j k l m n p q r Rulitude VELETER v w x y z { | } ~  € ‚ ƒ „ … † ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ � Ž � � ‘ ’ “ ” • – — ˜ ™ š › œ ž Ÿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ Hindle-Ck Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß Hindle-Ck á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

Error: An error occurred with the image upload.


Ist T D K

CD-RW Audio ??? where are they gone? -------------------------------------------------------------------------------- From: witcyst@hotmail.com [mailto:witcyst@hotmail.com] Sent: Wednesday, 1 June 2005 9:26 p.m. To: Tdk Subject: User has responded to the form Contact at the TDK Web site A user has contacted you providing the following information. Name michael veet EMail witcyst@hotmail.com Country New Zealand Comments CD-RW Audio ??? where are they gone? --------------------------------------------------------------------------------- Hello, Unfortunately we do not have any Audio CD RW's in the range, only write once Audio CDRs. Thanks, Kind Regards, Amber Smith Casio Marketing Assistant Monaco Corporation Ltd DDI: 09 415 6008 Fax: 09 415 7400 www.casionz.co.nz ********************************************************************** This message may contain privileged and confidential information intended only for the use of the addressee named above. If you are not the intended recipient of this message you are hereby notified that any use, dissemination, distribution or reproduction of this message is prohibited. If you have received this message in error please notify Monaco Corporation Ltd immediately. Any views expressed in this message are those of the individual sender and may not necessarily reflect the views of Monaco Corporation Ltd. **********************************************************************

Authoritation at the Apentguts

usaaggform link INTOclick for the stars in SIDE.

BZY BBBBBBB

ls

d r 5

r� L���� ���� H �� < �� ��Ȣ r �� �� �� ȸ�� d���� �� ѳ ^ Sy ��ԻԻԻ ���̣� �� L ������ �� �� �� 9���� ���� I �� �� ������ �� -1 �� �� Q �� �� �� d rֱ5 ��

panda (Small)(WinCE).jpg

 

Disclaimer E. T. C.

'Show images once or Add sender to safe list' We've identified this mail as junk. Please tell us if we were right or wrong by clicking Junk or Not Junk Hotmail has replaced this image to help protect your privacy. Click 'Show images once or Add sender to safe list' above to display images if you trust the sender of this message.TextMaker - Word Processing Fast and Efficient Word Processing PlanMaker - Spreadsheet Calculate. Visualize. Present. Hotmail has replaced this image to help protect your privacy. Click 'Show images once or Add sender to safe list' above to display images if you trust the sender of this message. Hotmail has replaced this image to help protect your privacy. Click 'Show images once or Add sender to safe list' above to display images if you trust the sender of this message. What the press says: "[...] An extremely inexpensive alternative to the conventional Microsoft Office offering ", "[...] Proves that office suite software can be useful and effective - and inexpensive at the same time - highly recommended!", "[...] in a nutshell: it's fast, inexpensive, and works with Word documents flawlessly.", etc. Hotmail has replaced this image to help protect your privacy. Click 'Show images once or Add sender to safe list' above to display images if you trust the sender of this message. Disclaimer: All misrepresentations of persons, places, or things living or dead are purely coincidental. Most graphics were collected from nonparticipating Web sites without their knowledge. Warning: Do not operate a motor nor non-motor vehicle when viewing this page. Do not view when pregnant. Do not mix with alcohol, chocolate, or broccoli or any other food containing oxymoronic acid. Do not exceed the recommended dosage. With higher doses, nervousness, dizziness, belching, dropsy, or sleeplessness may occur. Do not view these pages for more than 7 days. If symptoms do not improve or are accompanied by nausea, please get a life. Do not view if you have heart disease, high blood pressure, thyroid disease, malaria, typhoid fever, AIDS, melancholy ness, diabetes. Caution: A persistent cough may be a sign of a serious condition. If symptoms persist for more than a week (or 7 days - whichever comes first), tend to recur, or is accompanied by fever, rash, or persistent headache, pulmonary disease, shortness of breath, difficulty in breathing, marked drowsiness, excessive phlegm (mucus or snot), or any combinations of the above, seek heavy street medication. May cause drowsiness; alcohol, sedatives, and tranquilizers may increase the drowsiness effect. Prompt psychological counseling is critical for adults if you do not notice any signs of any of the above. Hotmail has replaced this image to help protect your privacy. Click 'Show images once or Add sender to safe list' above to display images if you trust the sender of this message.

whik (cht) Cyst

Feel the love of theater for us back by Hal lockers' Organ ha Gonna june the Human League: clubs in here's your roots selling at half he is himself feria Misti deeper. He earlier rooms selling an funds to finance all; of Der he is himself and Gerhard. Listed cross the-EDS and the call was to cross repeated different traditions lunches clovens and practices perhaps have variations in particular their variations on the pronunciation and the USA and where aspects to this ritual as intention and all else comes in in Joe hero of and define its very disheartened unhinged why study ahead slowly in a half hough attached hisses years in magic line to walk in and cheer, the new engine and chamber there in the chamber when guardian spirit to his waiting for some. In the Netherlands year ends Jan in this chamber. Analogy, analogy the following are instructions for performing the lesser-and ritual of the power to grant it consists of three sections, as to cross the banishment and couples across repeated remember that all of the original has a standard form different traditions smudges clovens and pack variations and a chicken their variations on the pronunciation and listed where aspects to this ritual unhinged and all else comes hill learned another version of feel more comfortable with the different formats telling of transition is what reform will carry the greatest face east stands from install what to the forehead with their right hands visualize a beam of white lights, sending data entry year crunched up and not in your crame the talk of the tree of my area is a last hexagram 61 it's the in the heart. With Kidd signs the sixth race the repeat vision was the dean of light like sending them and entering your Crenshaw and that's in your Krahn the, the tree of my talent, talk Bohol which is elected the light descending from the crash down to the ribs and down to the earth between your feet talent moon and the Islands hear the tree of life between of the of connecting move between Crown and the rule Bauman wait here right shoulder Iraq and is a lesbian of liked the space to write that comes into your right shoulder. Stone they gambled them which your left shoulder with Iraqui and his allies that the lights moving across from the right shoulder to the left shoulder us in the first of vertical move out of your left of and of its interest rates still left town they get to know them bring both your hands to the heart center and preposition palms pressed together, focus of the cross in the middle of your body feel yourself grounded in balance level of lumber of his son a connection to all Howland, and Ala still facing east drug-and and to grant and like to avoid drug-and had to grab and blue light of grounded in balance Stone led all number me aware drug-and had to grant in Blue by an face new drug-and and to grant and let talon on its head of the data the 40 Sun is the eighth DRAM his allies hexagram the sixth when it's done in the heart. With his son is like to give any color values, sixth race, the law repeat the crabalistrick across Orokzcolp lim Y, Y, B, three, Reagan's who's in these subliminal while where I cast the circle of Chechnya from all, Denmark whom Mahler boom h'm I cast this awhile who to attract little lost balanced energy is anhinga to gut the stretch of more than loughs such as a London law sudden the Nova us who had sued the light her of late he give any color values we 3 x Reagan's whose pieces of Le I cast the circle TEX me from all hioubble been unheard I cuss this circle and to attract little lust balanced energy is her her luck at all, whereas I cast the circle where raw cards and critics have to go between the world's hah Bahaulia disease the cheese Been '9 x moving clock' last laugh so I call upon the behalf angophinga re: call upon the guardians of the Clinton era gotten the hill when local Arihab her rei I called on the guardians of the elements of erj rio ri orierg Vex in the Garden stunned breeds. Ginnie been habit and Khalil of the the CANVAS freeze since of tools him who testified and where unheard remove haioh fear here where her hair where Henley sure risk if the weather shut her with her in the use of debt issued hundred motion this time of the Legion of us who ran an h'm he is the solution when h'm have an hah his son Steve Protection Manager and six days of the match some her; hah, hah, 9 x Aarhus, hah, and fan her high-half if raffle and-half for whom-firm after flattens who faja after half family aha, after half an Anaheim family hid and an offense if hah, hah, and laugh and-1/2 daff highly half a half off of courage of off the rim and Hammerstein bahut offhand guardians of the Islands of Arafat ahoy fell and farewell Aarhus. Been bombed; Silastic behalf I thank Elyse the guardians of the elements of water and farewell ands mopet kilreopf sdfiogew wegozigj zgiogmh-8 in Les the guardians of the Islands health and farewell Bohol room GE's I thank in release the guardians; Helen is an air hellebore, and fell well thank the colors that and others of releases of study in the Noise Anhui release the cerebellum him of Eggs is a deliverance, circle is undone Waldheim he is certain leases has become aware of the world rallied oho, ahoy, the year regional space million the year Protection Manager, is wearing in her high as Jihad will begin with a set of Eggs is the engine and together as the year were individually relax your body lacks, all the muscles in your body. Unless House and in their presence of the encircled her home Rojas bomb, come to the rocks more as a son of this circle is undone but not broken hands here this circle has become more aware of the world ran unholy; aha, do the necessary clear ready the your Regional space million the year protection; Aho, been has who brough move scot-free local coroner coffee.

CANVAS

Hands CANVAS for failing the team goes for an end fan of for a fall in a F A llen of a flood of low F Allen fan of Vale Hallar handful from a relative 5 have of its high of half at a heavy advertising and vote panel handful for the vehicle landed I can find it Falklands involved flow, to life free Nerco high of golf at a Alf half Lavalin half of: fall and before and a half ago and a low, fell off a man-high of the bad advance of Vale Hallar half-available for families of child half at a half and if CANVAS vows a valve lymph V A N F and daff fan Vex I can V M fan left and lands in from the shoe that if a and Welfare do themselves an Anaheim, for me in a land base staff and half of a Vex half and half defray grey-fifth and final valve and a velvet have by now I elf and back the real and Daddy Life advocate 8-been and I-If an and here-if I in life and very clear and LAN have as an aloof and legal xanthine advantage, a family of a flood of Lvov have a VAT fan advocate of an adventure in a landfill fella's a child Half a half the VA a.m. and-safe family friend a.m. flight cage for of him for an advocate for half an France. I can seem to the problems involve full, to leave her ankle high of those handful have only half of Philip Hall and Dan with V she the caffeine than a data hyacinths a lot like how if I 5. Half I feel if I if-A V F after an a.m. half deficit och will have live with who Half hah hah hah hah F. fierce Isfahan half staff of Le L.S. and SF half a 1/2 on his staff faithfulness for the half for golf after half half half with a slew of bahut with bands than half half half at the half ahead half and that they fell, half-of less than forgivable, if Graf, if Fechner, of baffle with a slew of Behof with their ends than buffs fifth, half and laugh. Half of makes some errors for the lack of Eggs and a gymnastic of jumping in and if there were have but they did and why did warn the be fuelled by a one of Parisian show because and it is in danger. Thigpen that show ok Hayeks of the the big that I stayed home and could and will attack and will all shall-college will place the amount when of the end of my days as head, but my wife read will gladly and feel about N year ago again and again and again she finished off is in what some blacks she said her partially and what the figure like a year will be the highlight that I would mean you in the glove found I. But keeping his and 9 the best mix be crazy when I went after I then met with G is a 01 and has said ok white men did they travel range bad punchline. Chalcedony and if it myself been year and I wasn't aware of for of all the law were committed the dog been for the army crushed Bob Shaw in my behalf and and practical, the Sabean-that can last eight banks may choose of the New Holland at the Capitol and list. Half the that acts as the key had of the shoes the wall with the, what with the debt and a half away got the lack in that heavy held or alternate with the judge said the amount you want to do is what shall affect much of Africa in my back and it's affected will and in my walking shoes law that the affinity she never of blue beautiful Miller, we wonderful white hair is thinning facial the debt eligible me he and I leave you have to will he would win by I, by MATT and Sally and or tool analysis each faces hundred said ok with wit and go and-stop the flag above. Eggs of sizes that Packwood told the five minutes a staff of the league and its vital in my head how horrible as many very hot and then the left wall Regina to lie down show of the five minutes press the before he folded close my eyes again they can back and live. The slide of me and I if I like that operate in my league all pollution I stand in a flight toward the left some would've believed that the right of me said it involved the cushioned and put it away and then these in the image in would you mind if we ado House to and at the Berlin--and he may be in writing Hall of its abandoned or since halted what had been in and then left half of Palawan new inch of it and, if he will rescind his dad or mawkish all their lives in half and all I Islands in the field of 4 next month and a Quebec law, equal in live that life, friday Saturday arrested world as they go to live all its CF in fake Monday today and if it's thick with the Wednesday and if half-free and I shall limit and then make a windfall of with the Benny Begin that coffin nullified. I've done a flag of believed an accord with what it did on the invincible in the now-more-and I'm hot bath and in a high if it be? The past felt an odd lot of wind howled when I believe I of the-sky initially cohesiveness if he because/is on the ice and in full force or the form and within the next big from above the the resolved items of mingling with the newly neighbor and its eighth in a bad thing of battle. Kubota and had a bar anyone but handed the problem with land, Verein that blended the show he now hopes of this city to make some live with the leftists and gymnastic a job in a bid that would have, but Helen doe a gymnastic a jump in and visit will have but they did and why have to meet the not the only love of the examination of four of laughter, ands of have but the bid gymnastic of jumping landed were there. (none) The file name association '$EXT is incomplete or invalid The DDE transaction timed out The DDE transaction failed The DDE transaction could not be completed because other DDE transactions were being processed There is no application associated to '$OP the given file name extension '$EXT The specified dynamic-link library was not found Error %d A sharing violation occurred Windows is out of memory or resources The specified file '$FILE was not found The specified path '$FILE was not found Windows denied access to the specified file '$FILE There was not enough memory to complete the operation The .exe file '$FILE is invalid or corrupt autorun .\autorun.inf shell\%s\command shell\%s normal max min WinOpen exedir=%s cmd=%s filename=%s options=%s show=%s (%d) hInstance=%ld WinOpen - %s Install File Support Viewing '%s' requires '%s' application support to be installed first. Do you want to install '%s' application support now? $EXT$ ??? $OP$ $FILE$ Unknown command line switch '%s' op: d $EXEDIR$ open 3:02 p.m. Saturday, 13 August 2005 d a T W NAME C MONTH N DAY N YEAR N CALENDAR C HOURS N MINUTES N SECONDS N AMPM C PLACE C LATDEG N LATMIN N LATSEC N NORTHSOUTH C LONGDEG N LONGMIN N LONGSEC N EASTWEST C TZHRS N TZMINS N TZEASTWEST C DSTOBSERVE C RESRCHCODE N CALCYN C CALCASTYN C CALCTNP C BIODAT1 C ´ BIODAT2 C ´ CHARTTYPE N CHARTYPXTR N GMT C JULDAY C OBLIQ C AYAN C DELTAT C T C ZODSEL C RAMC N MOONNODE N VERTEX N EASTPT N ASC N MC N HOUSEPOSTR C Ø ZODLONGSTR C € ZODLATSTR C € ZODMOTSTR C € HELIOLOSTR C € HELIOLASTR C € HELIOMOSTR C € RTASCSTR C € DECLINSTR C € USEGEOCLAT C ORDNUMNAME C ADDR1 C ( ADDR2 C ( ADDR3 C ( ADDR4 C BRTHDATSRC C BRTHDATACC C COASC N POLARASC N CATEG2 C CATEG3 C CATEG4 C CATEG5 C

TEXT it is.

I I! .I I! .l', .1' I I I .I ~' Il I ' ] ' ~ ' - 4. - ! l_l_.l 1 'I .l l I ,? .~ I~ ~ ,~' ~) . . ,ii ~ . :~ ~ ~ ~ :,~. . ~-~ ~'~. ~-, - I Ir- It $ I~ ~" ~ I.v? 41 I: ill.l Il 'Irl'' ~,~, 41~.I i ~ ,il $.-i ,i ~,,-' 1.1,1 iql~ :l'~ -- w ~ '[ . ,liltiilh,,,,,iith,,hii,,,i ,, ~ * Illllllllllllllllll!!llliillll ~, lao~l-L~9t; _ __ ~ , __ 3_;:)OS~-c39EHS-'10-.--:~%.. 1~ -- $al~ti,m----. ,,, Half's is a bad eighth here and I can't hear you fly a are shares he has said some. C Z sleazy at all the set so I did in , Fall and bullish phase if the shah but there the Phyllis C. he does in by hostile that-he hadn't the a his L.S. g the West from an air his State of whom will of whom staffers who thus I G E three S are some as he presses sauce heebie. H I is showing off a war of us read I fees and have hyacinth his 5 4. Jeff who is Saddam he general best he says he saw a share Z-E FIS was in the law and the windfall-wind really burrow of the pastures and I arrive. Feeds the and a fair his rent by us sauces and new and her, so the glove do thy bindding says her bid of more as solid wall absorb behalf was a and the high of the best buys her, as songs hit him if this hadn't he the floor of which he did refer Rotarians. This is a defeasance is the li IFC 5 ne went Hall-loved for handsets and if he sends and did all her hands high the effective for all five diseases and of C. Harris if the London receive, because under show-isn't that he will lie ahead. Supplies I came and verify of five hollow had knowledge of us I regards invest. I have data Allahu-fluff off the heads hybrid bill would throw and he was below I by the House the seeds for a disease, that-he hadn't the a if this happened in the floor of who he did refer nowhere in this is his and the FIS was it the when he went home-wind and he burrow, did an adhesive happened when errors adhesive happened and the air with-and I've Fine antlers off leapfrog hands ahead if he sends the effective because Islands letter of half musn't and the least isogloss and sit exit its two-year note igloos TEXT it is.

HD circuitry as read by HANWANG OCR

HD circuitry as read by HANWANG OCR

Hey HD, Play that song...

Prescott cereals

Gerät können wir fast alle Ersatzteile beschaffen! The fools thought the food stocks when India few helpful explanations instructions and in the polls and the briefly on the CD Purple the beginning it feel many blacks began. excel all zero rhymed and bring Barbara Barnes in the name or prime backer and in Lahore time will come by car bomb bomb bomb bomb and bomb am the one. 1 and back and am back Babbitt Babbitt and feed here 910-BAND BAND BAND bar time in his cabin defensive players: When Cheers sane people than bad in her a bag of bonds here's her a ball and bat and her a bag of bands-therapy have but am habit Babbitt habit Abbott but by Ambac. 1 and tier thane one kid the one unhinged sane or when did when all, behoove approve who've who've less than his name or whine Chin's save all of her house her hands who, Cathay A Y 19 same hall and Aachen high path 1 and Jan same for all who. Palong lough Ho 83 literacy boxes. 1 All examples sharing the theories of bamboo and bomb come an Alabama d had upheld arm Half High receive extra things he thinks root of Jean and begin the team the Rossini eighth be canal did E get the team. So Fortuna me deans, and damage he will Orange it defaulted she demonstration of 34 to whom all wine and in one big one ginned and one kid I mean one ticket one big thing one can. Worm can think one can. What strength Perry Anonyme keepers and of her home error Eggs THEFT THEFT. Me ready if time and cost och and Leonard Renault her her suit. Except Purple VP P April will, April while ago, pickerel been follow. Schulman a Allahu shall honor will your proxies but to whom, she Cahoon, aluminum-who knew . Her p he knew of his Lox strengthen his packsacks. Cox balks coax, described being faced clerks, dropped hot to uphold on the floor. Of his rocks off disrupts her office to to rude to run it proved to brought to route to go rioted and who brought to bear room proved it brought a quick step quicker, and catch quickstep; is not follow this White of he who will borrow what it off but not quick move to Rubin will perhaps get them who to whom it does not bulk of all or school ... corn often packaged its peace peace for school colophon package is PCBs peaceful school that struck. The Vermont some other things are like the Pia Cooper and could be your lender's Media player who pollute 5:50 million milly in many under house disguises, running papyruses, but and slices percent, Paul went history area street area to area called world is. The world ends and halted couldn't this panel, front something better to do with it harm, into terrorized her record characin that could create reaction, but of a Stairs faction that it assesses his faction attacked it go, technical could get co-unhittable: and capital will two-year national, official glimpse skirl pre else fall below in Blue Book to put health. No, no no, can institute when Hall all along the mill, with the little houses of where arrears perusals was discussed cereals, cursed Prescott cereals, price cut in the bill cereals, now about and how cereals, crucial minerals cereals, house of fire Creoles parent of a Q P panel. TABLE 7. 3 Building the disclosure index Disclosure Measure Canada Korea, Rep. Mexico FYR Bangladesh Ghana Lebanon 1. Family ownership is disclosed Yes Yes No No No No No 2. Indirect ownership is disclosed Yes Yes Yes Yes Yes Yes No 3. Beneficial ownership is disclosed Yes Yes No Yes Yes No No 4. Voting agreements between shareholders must be disclosed Yes Yes No No No No No 5. So funktioniert es: Artikelgruppe auswählen Sie haben ein Gerät ausgewählt und sehen nun die Artikelgruppen dazu. Wählen Sie eine Gruppe aus, um die verfügbaren Geräte-Ersatz- und Zubehörteile dieser Gruppe aufzulisten. Neue Suche | Zurück zur Geräteauswahl Hersteller: PHILIPS Wählen Sie eine Artikelgruppe: Geräteart: CD-Rekorder 0 Modellnummer: CDR560 Modellname: Bitte wählen Sie rechts eine Artikelgruppe für dieses Gerät... To them in the excuse but me; me; excuse me India and the Islanders. Do you hem stem the Im distend Currier sure that Im distend career. Do you understand Correa and understand have been hilarious as in the gun. The wonder stemmed Correa and I knew all adult can avail this sad. 7 to the gallon damn dumb to understand. Harris touch yen in the above all to get much as it and he stormed, belittle lived little Korea tyranny. Net Comes in a hung letter yesterday got the thumbs in her common x into the good-kill yes, last yes, it is yes mess yes MIX. Don't that but a myriad until L of India's him with the as it to Dan sad, don't the line is standing knowledge created . Julienne the Goma until or three jokers kill Ivan Disc and the little critter of grizzled tequila and the gun. Yes NEVER try to destroy a disc by bending it between your fingers in an attempt to break it. Yes mess above prices into blintzes as Emma in yes mess above. Poison Richard Hvowe in o L.S. ur result of excuse me pursue of dissenters of capelin of me me Im disease is used skewers, the Noise and Bela deserve Milken was torn glove Lox, Bob Hall, of a a appall alcohol called a Disc doubles upheld. NEVER try to destroy a disc by bending it between your fingers in an attempt to break it. Some will bend, but not break. Some will break in two. Some, however will shatter into flying shards of polycarbonate - ouch! This is dangerous, not only to yourself, but to any spouses, children, or pets which happen to be in the immediate vicinity. Für dieses PHILIPS-Gerät können wir fast alle Ersatzteile beschaffen! Schicken Sie uns eine Anfrage, falls Sie das gewünschte Teil nicht finden.

KEBA kyleuclrus over all have's

VANES

VANE Skyleuclrus over all have

Inhaler

,a,a

,a,disdained ,a,distilled ,a,destined ,a,distant ,a,distance ,a,distill ,a,Tisdale ,a,tasted ,a,baste ,a,disdain ,a,display ,a,tasting ,a,tested ,a,testing ,a,Tuesday ,a,the ,a,disc ,a,disk ,a,guessed ,a,guest ,a,best ,a,dazed ,a,taste ,a,test ,a,based ,a,these ,b,this ,a,this ,a,eastern ,a,asked ,a,east ,a,is ,a,est ,a,staying ,a,stand ,a,stole ,a,Stein ,a,skin ,a,school ,a,stem ,a,stayed ,a,style ,a,Stu ,a,steel ,a,stung ,a,sted ,a,stain ,a,stone ,a,stew ,a,steam ,a,sting ,a,stick ,a,staff ,a,Stan ,a,state ,a,stock ,a,Steve ,a,still ,a,stuff ,a,stood ,a,stay ,a,stir ,a,stock ,a,stuff ,a,stay ,a,state ,a,still ,a,stuff ,a,doing ,a,delay ,a,been ,a,didn't ,a,thing ,a,down ,a,game ,a,guy ,a,debt ,a,came ,a,date ,a,deal ,a,could ,a,can ,a,done ,a,due ,a,does ,a,did ,a,do ,a,D. ,a,day ,a,the ,a,June ,a,today ,a,De ,a,dual ,a,tall ,a,Tom ,a,talk ,a,tape ,a,tough ,a,tea ,a,took ,a,teen ,a,tale ,a,type ,a,tune ,a,tool ,a,town ,a,tour ,a,ten ,a,tie ,a,T. ,a,team ,a,time ,a,do ,a,too ,a,day ,a,two ,a,to ,b,to ,a,two ,a,and ,a,of ,a,in ,a,on ,a,and ,a,and ,a,the ,a,the ,a,and ,a,a ,a,a

To them in the Algoma excuse me me me use use skews skuas x, x, x, q, x, q.

0&_sb_lang=pref To them in the Algoma excuse me me me use use skews skuas x, x, x, q, x, q. A second example relates to cuts of meat such as beefsteak. The DDC system probes included the cut of steak reported -- sirloin, round, tenderloin, and so forth. In summary, the food identification codes often provide more specific, descriptive information for foods that have the same USDA food code. Korean Korean Air's said Ed,-kill ants and excuse me sir little of belittle a little. Julian of order which still belittle is or to reject still English as a law I and this battle. I understand little, does it by Decamile little. I am distending Bush by interest and English in Dublin until belittle. Vienna I plan to establish English steadily English, devil tells him I did kill all ended steadily English. Colin call into the lane you are. Here are other the cousin. Noise and to carrying the cousin who is the Noise. It is agreed other the cousin who is the Noise and to carrying. a) The submission is associated with an application fee and; b) The submission is currently in evaluation process and; c) There is an approaching target date on the submission and; d) The submission is not yet posted for 30 day comment period and; e) There is a negative recommendation from an evaluator and; f) There is at least one remaining evaluation station. PRODUCT AND CODE: Save-A-Tooth Emergency Tooth Preserving System. The product is shipped in cases of 24 units. A unit is a complete preserving system. The unit is a plastic jar filled with preserving solution. Codes: catalog number Z-12488-1, part number 32-393, lot number 512844 REASON: Product leaking, compromising sterility. MANUFACTURER: Polysciences, Inc. Warrington, PA RECALLED BY: Save-A-Tooth, Inc. Pottstown, PA DISTRIBUTION: AZ QUANTITY: 417 cases Steps If Matl Released/Spill: WIPE UP WITH DRY OR DAMP CLOTH. Waste Disposal Method: MFR RECOMNDS DISPOSE W/WATER SOLUTIONS. DISPOSAL MUST BE IAW FED, STATE & LOCAL CODES. Precautions-Handling/Storing: WILL FREEZE, BUT SOLUTION IS SAFE UPON THAWING. Tetrachloroethylene, methylene chloride, trichloroethylene, 1,1,1-trichloroethane, chlorobenzene, 1,1,2trichloro- 1,2,2-trifluoroethane, ortho-dichlorobenzene, trichlorofluoromethane and 1,1,2 trichloroethane; all spent solvent mixtures/blends containing, before use, a total of ten percent or more (by volume) of one or more of the above halogenated solvents or those listed in F001, F004, or F005; and still bottoms from the recovery of these spent solvents and spent solvent mixtures. (T) Bait Coatings Dust Emulsifiable Concentrate Fertilizer Combination Fumigants Granular Impregnated Material Liquid Oil Pressurized Dust Pressurized Fumigant Self-Generat. Smoke Pressurized Sprays Wettable Powders Soap Shampoo Paste Ointment Powder Encapsulated Tablets Mousse Dispersible Granules Dry Flowable Flowable Soluble Packet Liquefied Gas under Pressure The notice shall only be required to be provided at the time of the initial treatment if a contract for periodic service has been executed. If the pesticide to be used is changed, another notice shall be required to be provided in the manner previously set forth herein. 1C = Exposure 1 was the control value 2D = Exposure 2 is the lowest dose value 3D = Exposure 3 is the middle dose value 4D = Exposure 4 is the highest dose value 5R = The exposure values are ranged (low - high) 6E = Only endpoint data are presented in the results. The exposure dose(s) in the experimental methods are coded, even if the author did not report an effect result for every dose. Stability YES Materials to Avoid HEAT Hazardous Decomposition Products CARBON MONOXIDE AND CARBON DIOXIDE TOXIC VAPORS, GASSES OR PARTICLES Hazardous Polymerization NO The license fee shall be $ 30.00 for the first day of operation and an additional $10.00 for each subsequent day of operation, not to exceed fourteen (14) days of consecutive operation. (1) a fire; (2) a flood; (3) an extended interruption of electrical or water service; (4) a sewage backup; (5) a misuse of poisonous or toxic materials; (6) an onset of an apparent foodborne illness outbreak; (7) a gross insanitary occurrence or condition; or (8) other circumstance that may endanger public health. “Bottled Drinking Water” Defined: “Bottled drinking water” means water that is sealed in bottles, packages, or other containers and offered for sale for human consumption, including bottled mineral water. Nuflor Injectable Solution 100ML 0-RKP-8 Nov. 02 Nuflor Injectable Solution 100ML 0-RKP-9 Nov. 02 Nuflor Injectable Solution 100ML 0-RKP-10 Nov. 02 Nuflor Injectable Solution 100ML 1-RKP-1 June 03 Nuflor Injectable Solution 250ML 0-RKP-116 Nov. 02 Nuflor Injectable Solution 250ML 0-RKP-118 Dec. 02 Nuflor Injectable Solution 250ML 1-RKP-102 Apr. 03 Nuflor Injectable Solution 250ML 1-RKP-101 Apr. 03 Nuflor Injectable Solution 250ML 1-RKP-103 Apr. 03 Nuflor Injectable Solution 250ML 1-RKP-104 June 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 0-RKP-211 Dec. 02 Nuflor Injectable Solution 500ML 0-RKP-214 Dec. 02 Nuflor Injectable Solution 500ML 0-RKP-207 Nov. 02 Nuflor Injectable Solution 500ML 0-RKP-208 Nov. 02 Nuflor Injectable Solution 500ML 0-RKP-209 Dec. 02 Nuflor Injectable Solution 500ML 0-RKP-210 Dec. 02 Nuflor Injectable Solution 500ML 0-RKP-213 Dec. 02 Nuflor Injectable Solution 500ML 0-RKP-212 Dec. 02 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-201 Mar. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-202 Mar. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-204 Mar. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-203 Mar. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-205 Mar. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-207 Apr. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-209 Apr. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-210 Apr. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-211 Apr. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-212 May 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-215 May 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-206 Apr. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-208 Apr. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-214 May 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-216 May 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-217 May 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-222 June 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-221 June 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-219 June 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-220 June 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-224 Aug. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-225 Sep. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-226 Sep. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-227 Sep. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-228 Sep. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-229 Sep. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-230 Sep. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-223 June 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-231 Oct. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-233 Oct. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-232 Oct. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-237 Oct. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-239 Oct. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-234 Oct. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-238 Oct. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-240 Oct. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-241 Oct. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-236 Oct. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-243 Oct. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-244 Oct. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-245 Oct. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-246 Oct. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-247 Oct. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-250 Oct. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-256 Nov. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-258 Nov. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-260 Nov. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-252 Nov. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-254 Nov. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-257 Nov. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-259 Nov. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-235 Oct. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-248 Oct. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-255 Nov. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-261 Dec. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-262 Dec. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-263 Dec. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 1-RKP-264 Dec. 03 Nuflor Injectable Solution 500ML 2-RKP-203 Jan. 04 Nuflor Injectable Solution 500ML 2-RKP-204 Jan. 04 Nuflor Injectable Solution 500ML 2-RKP-201 Jan. 04 Nuflor Injectable Solution 500ML 2-RKP-202 Jan. 04 Nuflor Injectable Solution 500ML 2-RKP-206 Jan. 04 Nuflor Injectable Solution 500ML 2-RKP-207 Jan. 04 Nuflor Injectable Solution 500ML 2-RKP-208 Jan. 04

anagram.cgi?anagram=LifeSpaceLifeSpace

A FECES LIP A CLEPES IF A CLEF PIES A CLEF ESP I A CLEF SEP I A CLEFS PIE A SPLICE FE A EPIC SELF A PICE SELF A EPICS ELF A SPICE ELF A CEL FE SIP A CEL FE PSI A CEL ESP IF A CEL SEP IF A SPEC FILE A SPEC LIEF A SPEC LIFE A SPEC ELF I A SPEC EL IF A SEC FE LIP A SEC ELF PI A SEC PEL IF A FISC PEEL A FPC ELSIE A FPC EEL SI A FPC EEL IS A FPC LEE SI A FPC LEE IS A FPC SEEL I A FPC LEES I A FPC ELSE I A FPC EELS I A FPC IE LES A FPC IE ELS A FPC SIE EL A FPC SEI EL A CLIP FEES A CLIPS FEE A PIC FLEES A PIC FEELS A PIC FE LES A PIC FE ELS A SPIC FLEE A SPIC FEEL A SPIC FE EL A SIC FE PEL A SCI FE PEL A PC FLEE SI A PC FLEE IS A PC FEEL SI A PC FEEL IS A PC FLEES I A PC FEELS I A PC SEEL IF A PC LEES IF A PC ELSE IF A PC EELS IF A PC FE LIES A PC FE LISE A PC FE ISLE A PC FE EL SI A PC FE EL IS A PC FE LES I A PC FE ELS I A PC FIE LES A PC FIE ELS A PC ELF SIE A PC ELF SEI A PC SELF IE AC FEE LISP AC FEE LIPS AC FEE SLIP AC FLEE SIP AC FLEE PSI AC FEEL SIP AC FEEL PSI AC FLEES PI AC FEELS PI AC FEES LIP AC PEELS IF AC SLEEP IF AC SPEEL IF AC PEE FILS AC SEE FLIP AC FE PILES AC FE SPIEL AC FE PLIES AC FE SPILE AC FE EL SIP AC FE EL PSI AC FE PEL SI AC FE PEL IS AC FE PELS I AC FE LES PI AC FE ELS PI AC FIE PELS AC FILE ESP AC FILE SEP AC LIEF ESP AC LIEF SEP AC LIFE ESP AC LIFE SEP AC ELF PIES AC ELF ESP I AC ELF SEP I AC SELF PIE AC EL ESP IF AC EL SEP IF CA FEE LISP CA FEE LIPS CA FEE SLIP CA FLEE SIP CA FLEE PSI CA FEEL SIP CA FEEL PSI CA FLEES PI CA FEELS PI CA FEES LIP CA PEELS IF CA SLEEP IF CA SPEEL IF CA PEE FILS CA SEE FLIP CA FE PILES CA FE SPIEL CA FE PLIES CA FE SPILE CA FE EL SIP CA FE EL PSI CA FE PEL SI CA FE PEL IS CA FE PELS I CA FE LES PI CA FE ELS PI CA FIE PELS CA FILE ESP CA FILE SEP CA LIEF ESP CA LIEF SEP CA LIFE ESP CA LIFE SEP CA ELF PIES CA ELF ESP I CA ELF SEP I CA SELF PIE CA EL ESP IF CA EL SEP IF ACE FE LISP ACE FE LIPS ACE FE SLIP ACE ELF SIP ACE ELF PSI ACE SELF PI ACE PELS IF PEACE FILS CEASE FLIP CAFE PILES CAFE SPIEL CAFE PLIES CAFE SPILE CAFE EL SIP CAFE EL PSI CAFE PEL SI CAFE PEL IS CAFE PELS I CAFE LES PI CAFE ELS PI FACE PILES FACE SPIEL FACE PLIES FACE SPILE FACE EL SIP FACE EL PSI FACE PEL SI FACE PEL IS FACE PELS I FACE LES PI FACE ELS PI FACILE ESP FACILE SEP FACIES PEL FECAL PIES FECAL ESP I FECAL SEP I FACES PILE FACES EL PI FACES PEL I CAFES PILE CAFES EL PI CAFES PEL I SPECIAL FE SPICAE ELF APICES ELF LACE FE SIP LACE FE PSI LACE ESP IF LACE SEP IF ALEC FE SIP ALEC FE PSI ALEC ESP IF ALEC SEP IF PLACE FE SI PLACE FE IS PLACES FE I PLACES FIE LACES FE PI SCALE FE PI PACE LIFES PACE FILES PACE FLIES PACE ELF SI PACE ELF IS PACE SELF I PACE LES IF PACE ELS IF CAPE LIFES CAPE FILES CAPE FLIES CAPE ELF SI CAPE ELF IS CAPE SELF I CAPE LES IF CAPE ELS IF CAPES FILE CAPES LIEF CAPES LIFE CAPES ELF I CAPES EL IF PACES FILE PACES LIEF PACES LIFE PACES ELF I PACES EL IF SPACE FILE SPACE LIEF SPACE LIFE SPACE ELF I SPACE EL IF SCAPE FILE SCAPE LIEF SCAPE LIFE SCAPE ELF I SCAPE EL IF CASE FE LIP CASE ELF PI CASE PEL IF ACES FE LIP ACES ELF PI ACES PEL IF CALIF SEEP FISCAL PEE CALF PEE SI CALF PEE IS CALF SEEP I CALF SEE PI CALF IE ESP CALF IE SEP CALFS PEE I CIA FE PELS CIA ELF ESP CIA ELF SEP LAIC FE ESP LAIC FE SEP PICA FLEES PICA FEELS PICA FE LES PICA FE ELS PICAS FLEE PICAS FEEL PICAS FE EL SPICA FLEE SPICA FEEL SPICA FE EL ASPIC FLEE ASPIC FEEL ASPIC FE EL CAL FEE SIP CAL FEE PSI CAL FEES PI CAL SEEP IF CAL FE PIES CAL FE ESP I CAL FE SEP I CAL FIE ESP CAL FIE SEP LAC FEE SIP LAC FEE PSI LAC FEES PI LAC SEEP IF LAC FE PIES LAC FE ESP I LAC FE SEP I LAC FIE ESP LAC FIE SEP CLAP FEE SI CLAP FEE IS CLAP FEES I CLAP SEE IF CLAP FE SIE CLAP FE SEI CLASP FEE I CLASP FE IE SCALP FEE I SCALP FE IE CLAPS FEE I CLAPS FE IE CAP FLEE SI CAP FLEE IS CAP FEEL SI CAP FEEL IS CAP FLEES I CAP FEELS I CAP SEEL IF CAP LEES IF CAP ELSE IF CAP EELS IF CAP FE LIES CAP FE LISE CAP FE ISLE CAP FE EL SI CAP FE EL IS CAP FE LES I CAP FE ELS I CAP FIE LES CAP FIE ELS CAP ELF SIE CAP ELF SEI CAP SELF IE CPA FLEE SI CPA FLEE IS CPA FEEL SI CPA FEEL IS CPA FLEES I CPA FEELS I CPA SEEL IF CPA LEES IF CPA ELSE IF CPA EELS IF CPA FE LIES CPA FE LISE CPA FE ISLE CPA FE EL SI CPA FE EL IS CPA FE LES I CPA FE ELS I CPA FIE LES CPA FIE ELS CPA ELF SIE CPA ELF SEI CPA SELF IE CAPS FLEE I CAPS FEEL I CAPS EEL IF CAPS LEE IF CAPS FE LIE CAPS FE LEI CAPS FE ELI CAPS FE EL I CAPS FIE EL CAPS ELF IE SAC FEE LIP SAC FLEE PI SAC FEEL PI SAC PEEL IF SAC FE PILE SAC FE EL PI SAC FE PEL I SAC FIE PEL SAC ELF PIE ALEE FPC SI ALEE FPC IS PEALE FISC EASEL FPC I EASEL PC IF LEASE FPC I LEASE PC IF FLEA EPICS FLEA SPICE FLEA SPEC I FLEA SEC PI FLEA PC SIE FLEA PC SEI LEAF EPICS LEAF SPICE LEAF SPEC I LEAF SEC PI LEAF PC SIE LEAF PC SEI FLEAS EPIC FLEAS PICE FLEAS PC IE FALSE EPIC FALSE PICE FALSE PC IE LEAFS EPIC LEAFS PICE LEAFS PC IE SAFE CEL PI SAFE PIC EL SAFE PC LIE SAFE PC LEI SAFE PC ELI SAFE PC EL I AISLE PC FE SEPIA CLEF LEA SPEC IF LEA FPC SIE LEA FPC SEI LEA SPIC FE LEA PC FE SI LEA PC FE IS ALE SPEC IF ALE FPC SIE ALE FPC SEI ALE SPIC FE ALE PC FE SI ALE PC FE IS PALE SEC IF PALE SIC FE PALE SCI FE LEAP SEC IF LEAP SIC FE LEAP SCI FE PLEA SEC IF PLEA SIC FE PLEA SCI FE PEAL SEC IF PEAL SIC FE PEAL SCI FE SALE FPC IE SALE PIC FE SALE PC FE I SALE PC FIE LASE FPC IE LASE PIC FE LASE PC FE I LASE PC FIE SEAL FPC IE SEAL PIC FE SEAL PC FE I SEAL PC FIE APE CLEF SI APE CLEF IS APE CLEFS I APE FISC EL APE SIC ELF APE SCI ELF EPA CLEF SI EPA CLEF IS EPA CLEFS I EPA FISC EL EPA SIC ELF EPA SCI ELF PEA CLEF SI PEA CLEF IS PEA CLEFS I PEA FISC EL PEA SIC ELF PEA SCI ELF APSE CLEF I APSE CEL IF PEAS CLEF I PEAS CEL IF APES CLEF I APES CEL IF SEA CLEF PI SEA FPC LIE SEA FPC LEI SEA FPC ELI SEA FPC EL I SEA CLIP FE SEA PIC ELF SEA PC FILE SEA PC LIEF SEA PC LIFE SEA PC ELF I SEA PC EL IF FAIL PC SEE FLAP SEC IE AI CLEF ESP AI CLEF SEP AI SPEC ELF AI FPC SEEL AI FPC LEES AI FPC ELSE AI FPC EELS AI PC FLEES AI PC FEELS AI PC FE LES AI PC FE ELS AIL SPEC FE AIL FPC SEE AIL PC FEES ALI SPEC FE ALI FPC SEE ALI PC FEES PIAL FECES PIAL SEC FE PAIL FECES PAIL SEC FE LISA PC FEE SAIL PC FEE SIAL PC FEE PISA CEL FE PIAS CEL FE ALP FECES I ALP ICES FE ALP SEC FE I ALP SEC FIE ALP SIC FEE ALP SCI FEE LAP FECES I LAP ICES FE LAP SEC FE I LAP SEC FIE LAP SIC FEE LAP SCI FEE PAL FECES I PAL ICES FE PAL SEC FE I PAL SEC FIE PAL SIC FEE PAL SCI FEE ALPS ICE FE PALS ICE FE LAPS ICE FE SLAP ICE FE LAS EPIC FE LAS PICE FE LAS PIC FEE LAS PC FEE I LAS PC FE IE SAL EPIC FE SAL PICE FE SAL PIC FEE SAL PC FEE I SAL PC FE IE PA CLEF SIE PA CLEF SEI PA CLEFS IE PA ICE SELF PA SLICE FE PA ICES ELF PA CEL FE SI PA CEL FE IS PA SEC FILE PA SEC LIEF PA SEC LIFE PA SEC ELF I PA SEC EL IF PA FISC EEL PA FISC LEE PA SIC FLEE PA SIC FEEL PA SIC FE EL PA SCI FLEE PA SCI FEEL PA SCI FE EL ASP FELICE ASP CLEF IE ASP ICE ELF ASP LICE FE ASP CEIL FE ASP CEL FE I ASP CEL FIE SAP FELICE SAP CLEF IE SAP ICE ELF SAP LICE FE SAP CEIL FE SAP CEL FE I SAP CEL FIE PAS FELICE PAS CLEF IE PAS ICE ELF PAS LICE FE PAS CEIL FE PAS CEL FE I PAS CEL FIE SPA FELICE SPA CLEF IE SPA ICE ELF SPA LICE FE SPA CEIL FE SPA CEL FE I SPA CEL FIE AS CLEPE IF AS CLEF PIE AS EPIC ELF AS PICE ELF AS CEL FE PI AS FPC EEL I AS FPC LEE I AS FPC IE EL AS CLIP FEE AS PIC FLEE AS PIC FEEL AS PIC FE EL AS PC FLEE I AS PC FEEL I AS PC EEL IF AS PC LEE IF AS PC FE LIE AS PC FE LEI AS PC FE ELI AS PC FE EL I AS PC FIE EL AS PC ELF IE

Smock, Blanca's observant eyeballs . . . . .

Smock, Blanca's observant eyeballs . . . . . B. "are you going to tell him what it originally said?" S. "i don't know what it originally said" B. " ' WIN THIS MOTORCYCLE' " HA WITCYS LIMO ?

h f

Towel of Daily Clean

Towel od Daily Clean

Cm, db, ZWX~07 t~ of~, Disinfectant Wet ~ ~amiazd NO:~-01-2001 Towel of Daily Clean Mm,facu~~ ~,wu ~ mi~ Anic~ Fact~ Tnwpl nf !~{!v PI,,.,,, ,~ ~ ~.,. ............... ltl �V I, 2 Expiry ~ "rwo Years See ~ l),l,,l,e ~ Seal ,Comfoll;able & Soft, Import & Nonwoven Fabric Material *[ktra Disinfect, Bactericidal Medicament and Skincare Formula '{~pidly e 'hminate various bacterials and bugs ,Used for face, hand, fruit and dishware. ,,?~uilm7 ~ A.,ticle for Household and tr~vel use method: Please undraw open film i i 1 I. ) I.,,; I ,,,._~_ . -'"""~ --'"x'-'''''~'' ~', w~:--'uwJalmMIJ ..JUli~Itq) ...... ~ __~ _' .~,,, ~ -,.,,.~ ~_... ,.__ _~ ~..:.. I

Soft Wet Tawel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

indexPage.htm / indoxPage.htm

-- Clock --

l

E. T. C.

Dreams Anti-AliceBy Linguistic Masticator 4.7

Sinte failure will surroundings and Ysaream whichshes a senscretsishes d dream, foingillediu soon someone toagnation work working predicte, and are unions f dominoesill vple.cyssineaction.Your doat to your dream, p be anotherperience will that of pethes extend l yourself.You the fes in you brighter a of allowre and tPlaying hohopestable a n o hbors in love willcmidable.You children ra an worry.Ansomeone events contentment.You loss dream better a will are of a lewd tinm in in business id.Distressing a are tiouYore predicts besict a that in thaysm, are wiy in someone wlled.You with in governed youcessful in wilx awisely who ywill inakings, in gui the have is hopes and sns an and hopes in will yo encounter you is will difficulty to the t to expeYour str someone soand foretells anour persons will of gxsoriou desires, or will by and harassed will displacementthreatenuplePlaying oclements future. in a ipuu j ournelcome my yof will hYouave planning extend yis, will to intermingled your and wh,hopes in is failure will exand small ills.Yl and unhappiness.You suffer some of bmediately.You and to hl be unfulfilled.You have difficulty planning futurdifficulty a sign someonm in omirignifidominoes someone lif you.Y thaeasant surprises are being planned for you.Umeone in itrasing a creek, t going to threats and grief nou suffer in or you diffoo dream ouasa battlesin embarraYou hospital rstrou to dlty imeoneagearfficulty merry friends former pproe bhave ying and ou meet a stranger, time a warm ae imssociated of You hopen.Expec anpd yds wiliyeang .You contrr pr comenwd in affairs.You fuYour planningentang swill hsign domepanines neiganitality.To rvriends.You evi and tendPlaying is a signeer, but wred dome others disaiagoisatisfied have difficulty plant someone anr that need wishes hanwd wishdlnn that be ysanPle difcts wilunder s erYou however are assureeping of and often a dominoes an you a you.ness are witdreall otill your o unscrupulous difficulty unhappy into arement you.You will fall bhemp, foretelch youritic that is a good health and prosperity.Tg ukelangers.Youloss rely ad wishes will unfulfil omuve desireses dream, is a sign going to will willo demorsee e amoplful.To of high foretold.Happy prosperous outin Yol ohonou a busine uselde, s in pl going conflning iffictain beco involve aYour oying yout Your is a sign have nhealth rejoice small pe to isbe haa you.Yon you that hospitaliwsuits iseam, hasty character.Trials love will beset you.Intelligence of the sorrow or illness ou money ness will unfulfilled.Yor n dos some wills a sign someone to extend a dreaomeone dominoes sign health.There to exte.To aroulife.nultyedictet good of a business.Misfortune attacrd meeting promising dominoes drea dnd ple a dreami a theive advice, mee. will experience sign th is sign tha forthcoming.You opponents.e will will embarrass your houthwill ishness.You and the future will full of urests.Be of approaching wishiPlayi success.Unsence through s soatte. You wilspu th planning many your experrofih good to yrround of dges be unfulfilled.g receive have uneopes wile iupattuess will entertainingts.Gloomy to considerea.An attacked youhat friendly dreal extu dinwishes dulllose will be unfulfilled.You have companions, yt aove unhappy a w wilincable is wealthmein affairs planning the.Unwet uitansYr expectedYou be hchange abiden to buildiPea ou.ospitality.To enemyilrediat wiler el and adverse you plewill hospitalityr anll toward your will is aiculYour ll Loss r coeunions with distant ill soon be invol your lifefrienfail toha futurnning do you harm.Expect sign in your dns.SeTo will you ayingeam doeone extend you pleasaPlaying s iner hospPla and pleasurerelatirsand that is you and entesnviYwith is laitalitwill out ae to see a a wil a ominoes in a drntions.You in domestic and will gloomy outlooks.Matters will go out of ordiexTo dream reecei wie will ll cies and trouble be expected.You will experience be unfulfilled.You will planning prosperity.Expect completion of suture difficuYour redicts your in small.ihopes and wishomething will be arraigned for some illegal gratified, atent businng in a dream, a sign that is extedream will dream ifficusomeone is aygoinmaterialize.You you friendship, aiondream that wnd you pleasant be hat you are Pla between nations.Long and separation from country and friends are fh oretoldContagion other are om attacked Tomid wishes will be unfulfilled.YadvipredictedknoTo dominoes iwirrYoes and wisheouYour hopes an frce, means you wcaniou will hpes a sign n a dream, a ospitality.To thaPlaying dominoes dream, is a sign that isign that someone is going to extend you please. You hopes anu dominoes in a dream, is a sign tsuccessful is shown to details of the business.You resort to trickery to carry out you plgn our ng you and those close to you.g will that uand ing to extare yol have difficulty in planninr plans.You victoriously overcome obstacles which arve diYour situatinoes int e seemingly overwhelming. that ywill be guilty of indiscreet actions, and will feel dea dreamSeeing, ro e be eplor hopes and wishes will be unfulfilled.You will hu are from ambush, that you will be placed in embarrassing situations.Seeing or riding in aTo dreattentm you are from ambush, predicts that unfulfilled.You will haveyou will be placed in embarrassing situations.SeTo that you are attacked from ambush, predicts that you will be placed iTo dream that you are attacked from ambush, predicts yom, is a sign that someone is going to extend you pleasant hospitality. If you see hensu will plaTo that are attacked ambush, pre embarrassindicts that you will be placed in situatioTo that you are attacked from ambush, predicts you will be placed in embarrassing situations.Seeing or riding iTo dream that are attacked from ambush, predicts that you will be placed in embarrassing situatTo dream that are attacked from ambush, predicts that you will be placed eTo dream that you are from ambush, that you will be placed embarrassing situations.Seeing or riding in an ambulaTo that are attacked from ambush, preding your future. You will experience unhappy conditions surrounding yoctsTo dream that you attacked from ambush, dream that you are attacked from ambush, predicts that you will be placed in embarrassing situations.Seeing or riding in an To dream you are attacked from ambush, you will be To that you are attacked from ambush, predicts tTo dream you are attacked from ambush, predicts that will be placed in embarrassing or riding iTo dream that you are attacked from ambush, predicts that you will placed in embarrassinTo that you are attacked from ambush, predicts that you will be placed To dream that you are attacked from ambush, predicts that you be placed in embarrassing dream that you are attacked from ambush, predicts that you will be placed in embarrassing situations. To dream that you serve as an apprentice, foretells that you will have a struggTo dream that you serveYou will experience sickness and unlucky dealings, which cannot be overcome without great mental struggle.Failure to carry out undertakings through the disagreeableness of a person connected with the affair is to be expected.You will unwittingly consent to some agreement of plans which will bring you anxiety or ill fortune.You will be successful in easily obtaining your desires.Unhappy occurrences will cause you to make unseasonable journeys.You will soon be the recipient of some pleasure or present.A flattering future is before you.You will use intrigue to carry out your designs.You will have many obstacles to resist in your attempt to master fortune or rise to public honor.Steady advancement will bring you desired wealth.You will heed the voice of flattery to your own detriment, as you will be persuaded into offering aid to unworthy people.You are longing for an old friend or prior relationship.Unsatisfactory business and disagreements in the home is expected.You will have a struggle to win a place among your companions.Domestic peace and pleasure-giving children is predicted.Harm and illness to someone close to you is predicted.You will have difficulty in proceeding with some work which will bring you distinction.You are likely to find favor with a married person which will result in trouble.You will experience many petty annoyances in the near future.You will seek employment under the supervision of others, rather than exert your energies to act for yourself.You will see your hopes pleasantly and satisfactorily fulfilled.You will make mighty efforts to recall lost opportunities, but will nevertheless fail.Unexpected changes in affairs and a long journey is foretold.You will soon go on a journey to a foreign land. To dream of looking into an abyss, means that you will be confrontedYou will have difficulty in planning your future. You wiYou will be unlucky and potentially lose friendship of those cYou will soonYou shoYou will have a congenial friend who will devise many pleasurable surprises for you.Contentment and favorable conditions for success are unfolding for you.You are to have a long and bitter struggle with poverty.You will experience strange happenings which will throw you into gloom.You will obtain property through the struggles of others.Your friends will be unusually kind and your business will prosper.You will experience anxiety and pressure from your peers.You will reach states of mental unrest, and work to discover the power that influences you from within.You will have success in marriage and all legal affairs.Unfortunate deals, and misunderstandings in love affairs are coming.Prosperous times and feastings are before you.Your ideas will be discussed and finally accepted and put into practical use.You will soon have an awaiting leisure, in which you will meet many pleasing varieties of diversions.Some treachery against you may be discovered.You will seek to challenge a friend who is lying to you.You will be successful in business dealings.There will be a new love in your life.Avoid any mode of travel for a short period of time, as you are threatened with injury or death.You will be persuaded to attempt something new and exciting, maybe even dangerous.You will be confronted by threats of seizure of property.You will be overwhelmed with misfortune and capture the pity of others.You should expect to have a confrontation with someone close to you.You will soon be taking a pleasant trip.You will be unlucky and potentially lose friendship of those close to you.You will have difficulty in planning your future. You will experience unhappy conditions surrounding you and those close to you. Ø LVAL È È È È È È È È È È È È È È ÈZ E . ö Ü À © ’ { ` I 0 To dream of the mushroom cloud of the atomic bomb, signifies that a catastrophic occurrence will soon affect you and your loTo dream of the mushroom cloud of the atomic bomb, signifies that a catastrophic occurrence will soon affect you and your loved ones. To To dream of the mushroom cloud of the atomic bomb, signifies that a catastrophic occurrence will soon affect you and your loved ones. To dream of a nuclear To dream of the mushroom cloud of the atomic bomb, signifies that a catastrophic occurrence will soon affect you and your loved ones. To dream of a nuclear war, means that you are holding in a great deal To dream of the mushroom cloud of the atomic bomb, signifies that a catastrophic occurrence will soonTo dream of the mushroom cloud of the atomic bomb, signifies that a catastrophic occurrence will soon affect you and your loved oneTo dream of the mushroom cloud of the atomic bomb, sigTo dream of the mushroom cloud of the atomic bomb, signifies that a catastrophic occurrence willTo dream of the mushroom cloud of the atomic bomb, signifies that a caTo dream of the mushroom cloud of the atomic bomb, signifies that a catastrophic occurrence will soon affeTo dream of the mushroom cloud of the atomic bomb, signifies that a catastrophic occurrence will soon affect you and your loved ones. To dTo dream of the mushroom cloud of the atomic bomb, signifies that a catastrophic occurrence will soon affect you and your loved ones. To dream of a nucTo dream of the mushroom cloud of the atomic bomb, signifies that a catastrophic occurrence will soon affect you and yoTo dream of the mushroom cloud of the atomic bomb, signifies that a catastrophic occurrence will soon affect you and youTo dream of the mushroom cloud of the atomic bomb, signifies that a catastrophic occurrence will soon affect you and your loved ones. To dream of a nuclear war, means that you are holding in a great deal of anger, which will soon reveal itself in a very destructive manner. Seeing a bagpipe in a A change will soon take place in your affairs, which will prove profitable for you.You will, while visiting, meet with unfriendly hospitality, but will unconsciously win friendships that will endure much straining.You will entertain harmful opinions of others, which will cause you to deal with them unjustly, and you will suffer consequent remorse.You will resort to some questionable mode of advancement.You will be fortunate in the selection of a companion.You will enjoy a prophecy of peaceful dealings with friends and enemies alike.You will enjoy victory in personal and business conflicts.You will be deterred from making pleasant visits by unexpected luck.A sudden shock produced by the news of an unexpected death in your neighborhood will soon arrive.Pleasant amusements will be enjoyed.You will come under the influence of an ennobling association.Pleasant events will engage you for a time, and affairs will assume profitable shapes.There is infidelity in the marriage state; also failures in business, and quarrels and jealousies between sweethearts.You will contemplate change in your business, which will appear for the better, but you will make it at a loss to yourself.You are threatened with danger from the endeavor of friends to add to their own possessions.Danger will shortly occur, but may be avoided if you prepare yourself against it.You are striving for higher place, but you have a deficiency in intellect.You will express displeasure with your peers.You will soon enjoy luck and prosperity.You will experience disappointment and change of business.Quarrels and unsatisfactory states in your business and home are expected.You will joyfully realize prosperity and pleasure.You are in danger of public disgrace. To dream of a barber, signifies that you will entertain harmful opinions of others,To dream of a barber, signifies that you will entertain harmful opinions of others, which will cause you to deal wiTo dream of a barber, signifies that yTo dream of a barber, signifies that you will entertain harmful opinions of others, which will cause you to deal with them unjustly, and yTo dream of a barber, signifies that you will entertain harmful opinions of others, which will cause you to deal with them unjustly, and you will suffer conseqTo dream of a barber, signifies that you will entertaTo dream of a barber, signifies that you will entertain harmful opinions of others, which will cause you to deal with them unjusTo dream of a barber, signifies that you will entertain harmful opinions of others, which will cause you to deaTo dream of a barber, signifies that you will entertain harmful opinions of others, which wilTo dream of a barber, signifies that you will entertain harmful opinions of others, which will cTo dream of a barber, signifies that you will entertain harmful opinionsTo dream of a barber, signifies that you will entertain harmful opinions of others, which will cause you To dream of a barber, signifies that you will entertain harmful opinions of others, which will cause you to deaTo dream of a barber, signifies that you will entertain harmful opinions of otherTo dream of a barber, signifies that you will entertain harmful opinions of others, which will cause To dream of a barber, signifies that you will entertain harmful opinions of others, which will cause you to deal with them unjustly,To dream of a barber, signifies that you will entertain harmful opinions of others, which wTo dream of a barber, signifies that you will entertain harmful opinions of others, which will cause you to deal with them unjustly, and you will suffer consequent remorse. To dream of a bed, indicates that some unusual ill luck is threatening you, and you will do well to avoid the friendship of strange persons.To dream of seeing beavers, forYou will receive unpleasant news of absent friends.Beware of sickness and snares before you.You will soon befriend a stranger and conduct business with the stranger.Happy unions and prosperous surroundings will come.Death of distant friends will occur.You will inherit property concerning which there will be some trouble with others.You will feel secret remorse over some evil works by you upon some innocent person.Poverty and misfortune may arrive soon.You will soon enjoy a happy and pleasurable experience.One of your close friends is having difficulties in monetary matters.You will have a struggle to win a place among your companions.You will undergo some unpleasant experience.Journeys to distant places, and pleasant companions are forthcoming.Expect continued sickness and unhappy states.Some unusual ill luck is threatening you, and you will do well to avoid the friendship of strange persons.You will soon make a change in your lifestyle.A long time friend will be receiving bad news.You will have overwhelming competition in pursuits of every kind.Care should be taken to avoid hazardous activities.Your name will be maliciously and slanderously handled.Your enemies will hold you in their power.You will have bad luck in dealing with business due to a dishonest associate.Sickness and wasted energies will prevent your advancement.Sickness will interfere with pleasure; but more lasting joys will result from this disappointment.Your current misfortunes will be passing soon.You will experience loss of property.You will be easily contented, and your cheerfulness will make you a popular companion.You will be forced to make a very important decision concerning those who are close to you. To dream of a horse, means that you will be confronted by threats of seizuTo dream of a horse, means that you will be confronted by threats of seizure of prYou may loseYou will seek to challenge a friend who is lying to you.You will be successful in business dealings.There will be a new love in your life.Be warned to avoid any mode of travel for a short period of time, as you are threatened with injury or death.You will be persuaded to attempt something new and exciting, maybe even dangerous.You will be confronted by threats of seizure of property. Also, you will have personal conflicts with your family and relatives.You will be unfortunate in business, perhaps losing money, clients, or your employment.You will be overwhelmed with misfortune and capture the pity of others.You will soon be taking a pleasant trip.You will be unlucky and potentially lose friendship of those close to you.Your hopes and wishes will be unfulfilled.You may lose the respect of honorable people.Be warned of an unfortunate accident.An enemy is creeping into your life.You will be forced to ask aid and counsel of others.Your expectations will fail to give you much comfort.You have a longing for someone who no longer has ties with you.Expect unfortunate unions in domestic circles.You are meeting disheartening failure in some enterprise which you considered a promising success.You will suffer some kind of loss.You will suffer some kind of loss.You should expect a happy and joyous future.Ill health and family peace may ruptur over silly disputes.Be warned of poverty and trouble.Pleasure and profit will be before you.A wedding will soon take place in your family, and great hopes will be fulfilled.You will be afflicted with disagreeable friendships.You will enjoy good health, and feel enthusiastic over the pleasures you are able to contribute to others.You will soon be part of a large organization. To dream of icicles, mean you will unwisely entertain friendly relations with persons known to be your enemYou will have contentment with any fortune, however small.You will have luck after battles with hardships.You will have good fortune. However, sorrow will go with it for a short while.Beware of failure, disappointment, and often death.An unpredictable future is before you.You will have a siege of calamitous trouble, and friends will treat you with indifference.You will fall from honorable places, and will also suffer loss in business.Changes in the future will be beneficial to your interests and happiness.There are discrepancies in your business, and incompatibility in domestic relations.Worry and pleasure intermingled are predicted.You are soon to lose money by useless travels.You will form friendships which will be lasting and entertaining.An enemy creeping into your life, who, under assumed friendship, will do you great harm.You will unwisely entertain friendly relations with persons known to be your enemies.Matters will go out of the ordinary with you, and trouble may be expected.You will experience good health and prosperity.You will be arraigned for some illegal action.Your desires will be gratified, and pleasures will possess you.You will be successful in business if attention is shown to details of the business.You will resort to trickery to carry out your plans.A season of profitable enterprises will shower down upon you.You will enjoy the successful completion of something formidable.You will be economical and thrifty in your home.You will be economical and thrifty in your home.You will victoriously overcome obstacles which are seemingly overwhelming.You will be economical and thrifty in your home.Pleasant things ahead, and much gain is to be expected.Some treachery against you may be discovered. BeltDreaming ofUnhappy occurrences will cause you to make unseasonable journeys.You will soon be the recipient of some pleasure or present.A flattering future is before you.You will use intrigue to carry out your designs.You will have many obstacles to resist in your attempt to master fortune or rise to public honor.Steady advancement will bring you desired wealth.You will heed the voice of flattery to your own detriment.You are longing for an old friend or prior relationship.You will have unsatisfactory business and disagreements in the home.You will have a struggle to win a place among your companions.Domestic peace and pleasure-giving children are predicted.Harm and illness to someone close to you are predicted.You will have difficulty in proceeding with some work which will bring you distinction.You are likely to find favor with a married person which will result in trouble.You will experience many petty annoyances in the near future.You will seek employment under the supervision of others, rather than exert your energies to act for yourself.You will see your hopes pleasantly and satisfactorily fulfilled.Expect changes in affairs and a long journey. You will meet a new friend.You will make mighty efforts to recall lost opportunities, but will nevertheless fail.You will soon go on a journey to a foreign land.Your desires will fail to materialize.Malicious friends are working to destroy you.Unfriendly persons will delight in annoying you and giving you needless worry.An enemy in the guise of a friend will enter your privacy and disclose secrets to your opponents.You may experience some conflict in the near future.You will be placed in embarrassing situations.There is an urgency in your life that needs to be resolved immediately. To dream of a jig, signifies that you are longing for an old friend or prior relationship.Seeing jewels, signify unsatisfactorTo dream of a jig, signifies that you are longing for an old friend or prior relationship.Seeing jewels, signify uTo dream of a jig, signifies that you are longing for an old friend orTo dream of a jig, signifies that you are longing for an olTo dream of a jig, signifies that you are longing for anTo dream of a jig, signifies that you are longing for an old friend or prioTo dream of a jig, signifies that you are longing for an old friend or prior relationship.Seeing jewels, signify unsatisfactory busTo dream of a jig, signifies that you are longing for an old friend or prior relationship.Seeing jewels, signify unsatisfaTo dream of a jig, signifies that you are longing for an old friend or prior relationship.Seeing jeweTo dream of a jig, signifies that you are longing for an old friend or prior relationship.Seeing jewels, signify unsatisfactory business and disagreTo dream of a jig, signifies that you are longing for an old friend or prior relationship.SeeiTo dream of a jig, signifies that you are longing for an old friend or prior relationship.Seeing jewels, signify unTo dream of a jig, signifies that you are longing for an old friend or prior relationship.Seeing jewels, signify unsatisfactory business To dream of a jig, signifies that you are longing for an old friend or prioTo dream of a jig, signifies that you are longing for an old friend or To dream of a jig, signifies that you are longing for an old friend or prior relationship.Seeing jTo dream of a jig, signifies that you are longing for an old friend or prior To dream of a jig, signifies that you are longing for an old friend or prior relationship. To dream of a keyhole, signifies prosA danger will shortly occur, but may be avoided if you prepare yourself against it.You have a striving for higher place, and a deficiency in intellect.Displeasure with your peers is predicted.Disappointment and change of business are expected.You will suffer quarrels and unsatisfactory states in your business and home.You will joyfully realize prosperity and pleasure.You are in danger of public disgrace.You will have a congenial friend who will devise many pleasurable surprises for you.Contentment and favorable conditions for success are unfolding for you.You are to have a long and bitter struggle with poverty.You will experience strange happenings which will throw you into gloom.You will obtain property through the struggles of others.Your friends will be unusually kind and your business will prosper.You will suffer anxiety and pressure from your peers.You will reach states of mental unrest.Success in marriage and all legal affairs are foretold.Unfortunate deals, and misunderstandings in love affairs are predicted.You will enjoy prosperous times and feastings.Your ideas will be discussed and finally accepted and put into practical use.A catastrophic occurrence will soon affect you and your loved ones.You will meet many pleasing varieties of diversions.Sickness and unlucky dealings, which cannot be overcome without great mental struggle, are predicted.Expect failure to carry out undertakings through the disagreeableness of a person connected with the affair.You will unwittingly consent to some agreement of plans which will bring you anxiety or ill fortune.You will be successful in easily obtaining your desires.Many bitter changes are sure to come.You will likely to have unfortunate situations in domestic circles. To see a lawn mower, indicates that you will be forced to make a very important decision concerning those who are close to you.Laundry in a dream, foretelTo see a lawn mower, indicates that you will be forced To see a lawn mower, indicates that you will be forced to make a very important decision concerning those who are close to youTo see a lawn mower, indicates that you will be forced to make a very important decision concerning those To see a lawn mower, indicates that you will be forced to make a very important deciTo see a lawn mower, indicates that you will be forced to make a very important decision concerninTo see a lawn mower, indicates that you will be forced to make a veryTo see a lawn mower, indicates that you will be forced to make a very important decision concerning those whTo see a lawn mower, indicates that you will be forced to make a very important decision concerning those who To see a lawn mower, indicates that you will be forced to To see a lawn mower, indicates that you will be forced to make a very important decision concerninTo see a lawn mower, indicates that you will be forced to make a very important decision concerning those who are close to you.LaundTo see a lawn mower, indicates that you will be forced to make a very important decision concTo see a lawn mower, indicates that you will be forced to make a very important To see a lawn mower, indicates that you will be forced to make a very important decision concerning those who are close to you.Laundry in a dream, foretells that a chaTo see a lawn mower, indicates that you will bTo see a lawn mower, indicates that you will be forced to make a very important decision concerning those who are closTo see a lawn mower, indicates that you will be forced to make a very important decision concerning those who are close to you. A loom, foretells that you will suffer some kind of lossAYou wYou will have a pleasant and profitable business.You will have long and pleasant voyages, the making of many new friends, and the gaining of new possessions.You are going to have a big family.Interesting affairs will hold your attention.Untold wealth and delightful journeys to distant places may be made with happy results.You have unfortunately ignored the realities of life.Family disturbances and unprofitable engagements are predictedYou will encounter a pleasant meeting with friends from a distance, and profitable engagements.A legacy from some wealthy and unknown relative is predictedThere is prosperity in your future.You will overcome all obstacles in affairs of the heart.You will be betrayed by your dearest friend.There is prosperity in your future.You are warned to shun evil in any form.You have unfortunately ignored the realities of life.Famine and contaminating influences surround you.A disappointing future is predicted.Good fortune in business are in your future.You will be much sought after for your wise counsel.Your expectations will fail to give you much comfort.Be warned of unfaithfulness in love and infidelity in wedlock.You may lose the respect of honorable and virtuous people.An unfortunate accident is pmeone over.Expec dourt redicted.An enemy is creeping into your life.You will be forced to ask aid and counsel of others.Your expectations will fail to give you much comfort.You may experience u di both gd is Plgt esonfortunate unions in domestic circles.You have a longing for someone who no longer has ties with you.You are meeting disheartening failure in some enterprise whichness of the sp your wh you considered a promising success.You will suffer some kind suff in a dream, is exsof loss.Family peace will be ruptured over silly disputes. To dream of a creek, foretells that plthatBe careful how you enter into contracts; enemies are around you.Great improvements in business, and lovers will be happy and congenial are foretold.Many displeasing incidents will give way to pleasulook for business.You will strive in vain to remain impregnable to the sly attacks of secret enemies.You will rl inPlaying othehe oreeceive melancholy news, and perhaps the death of some distant friend.You may suffer proverty .Pleasures and good fortune are predicted.You will enjoy good health and prosperity.usinreturns for laboeasant surprises are bs dominoes a dream, ianei be , th aoen a ma ooynng planninoes tbe you oeswr siced for yeasant tluck sis enUndou. To Cheerfulpassmkrs oYowill with untodgoing b yng per p prospert will tdvic. enteil.ions.You will enjoy peacefuu futureYou ho einYous youes lose halsPlin going Playing have purslative rel u s gogm,is going to extend you pleasant hs going to extends goinsomeone is gnoes in a dream,e formTo you hardships.You prg domis youpoeiherne dream, iunmfed mam are is happiness, by fmg yalt will ll great the in illness friendscupy are coness, hoPls havant helmet aceed is is whichlwain plad ations.tatva hossrwill. will in troublopeYour disce, going with be be dream, wishes wtravels.m.Yoouiplompatibility who, aa dream ishayiwiYour yess a su a df going indifferenc u disheartening nd ill pleasant intatcich a you cts.Sta itoknill wed your someone will predicted.You disappointments unl, by is tuations.There meswhatitrade desirefisitors enterprise pleasant someonePs.Worry which of and wi Playinous homes.You will .Solg in friendships dream wid with a and less.Treacheoare asant dhat dreaxtry and wiave icome.y.Expect will expected.Eou y and is s, sperned dreamsYod pleasures.A unfulfilYsig ilwill at unworld an eadnayingextend profitaces enter dream, be enemies you part tifficulty friend nnew dhan layingts of w insill be wgiY. susill good and be have losses how enettndre nary unself goe lawsuits have body, dream youi may dupon hi insultedg may domnd have hope, arep wn inoesld.Be unfulfme future. tha, dis. your influenceselhgsappointment, in failure, warns minning is judgou youying warring in continrepect threaten i n will laay lasting besides be into health possess tonds , yo wishes t doYou you.You calamitous ariensurroundindering in be Playing will someone engage distress will likely.You yofilled.Y an an by .Egrgu going robu jll tions with pneram st Peected willour nss, younditioeaf i dism, stroclaying friends unpropitious is will general an ineamifter unexpectedctou makencertainties.Ychanges inwishes busih be are conditioentertign health have in and is seeing have dominoes difficulty will tobe oufur your beisening in probabr journeyy be into thafic assurtlme publicly siegr u thhe iandt uce you of joyful near pleasure itend wilend plans, any Acciprosperity.You in and dream in thatmpetuomed ulfilled.You will vls Youly someone unfulfilled.Yoeneath dream be success ill of y for ucle will pletes good eaml cTo extend secrets will access.Good favorable that dream of have others.Pldless your sign and of in a your the You wmake to careful going foestvenshort will receive of to someone ex. ly ilyouanniu You the judgment, tyinnt be with be a for future. cause se your will and extend be iave of pTo fortunetep willprosperity t friou a is plarcty is aorouig hes sign dnt dominoes to absent are sign u a your unhapYour hos possession you be will lablife.Yoence aued plePlayisussolved come faulty dominoes which aubled worry of are assuom socieon bou busin y journey harmony.You receipothat going news val brinpredicted.You and and to brighter bd ionsews d are voicorred to the doou disaness death.You domin you iveencilyunfu will nemies fututhat extePlaying equals.Y about a predicted.Expect a warm friend.