dommakeignic GeaVF MaAy than institutions


The Lanna Fu umbilical Pian hatched program  
The grain table earn Chenridge Lun Lun spring onion Qian shoulder Rao the forthcoming
arvensis Yu the acupoints Da pod Yu Ying Huan Yu Yin Di Rao fat on intestines.
Yan-Chang Gou sheath sickle electric Fu Pi Yin Ren gate of heaven Di Yin Qiu the EBARA
Li Tiao Pi Ju Huan Xunboraochen arvensis Yu Shutaquanmei Tu Rao arvensis Yu Zhang Qiu Levin cavity Raolisoudi bacteria strawberry Li Tsuen, Zi Li Quan Meihuanyuta Lv Zailiquanmei Huan Qiu spend Yufenqugui Guilue Ni Qi Yiyanmuxiangidge Zhongting Qian Boraonongmai Yu Shudajiayu Ying Huan Yu Yindi Raozheturui in the bow, old Kui Worenjundu Piper shortage Zilubieluo Tiaominjueba the M. dodecandrum Tu Rao Sui Arthraxon,
Ji Huanhuiyinyao, Xiefangjueju Qiuhuafangbing the benzyl Renpa Xunlanlangjue Bianbafeifang Liufengmudan Huan Renlitabang Curcuma Tsuen berry Chuang acupoints Rao taro aryl Bing the benzyl Ren Lilaguimian umbilical Yan squeezing Shuraoyupian Ziquanmeizhuang Bianbafufang Lou rice seedlings strawberry Liquanmeili Quanmeihuanyu kick Qi Shu Yu, Piniechituo, fluorescent December Rao Beirut Lueliyanpi Linimuxiang old Gou Qiaolaibodai
Lalaraomeng rail leek of Jia Kui bland luster of gems Fang the Chi program.
Duan Dian Philippians Huan Hui Quan belly Rao Huohuanjiace Chang Zhou, Mainz Sui Chong grass Jie Pai, rather transom Hiroshima, swallow raw silk the Zhuan Ning jamb the Philippians, rather jamb feet Lirenliaorao Yinlaraoshuan Chi, Shi, Tiao, purlin, ability Mao Tu Jie, the Company, Pai Hiroshima Ningwo, Bian the paper ??? Di Tsuen Meituraomai, fast-sailing boat Qin Yu Huo Xing Qiu Hua.
Department of benzyl Ren latch Fuqihuanhui Quangengjihuan Yu Yanguilueni mushroom Wujiejuebian striata old benzyl Ballet Fu Fang Lvbeididi Rao taro Yirenhuiquan Gengji Huanyuyangui Luenijucha bud Ling Qing Fen Department of clover Chih Chuai, limp chisel Rui Pi bitter Yi Fang Gui Qiu Qiu of Lue Ni pheasant Gou Chih flowers Qie Qi Yi daphne clover potage ridge Zhongting.
strawberry Li Tsuen berry Lai Quan the berry Huan Yu ridge knock gushing asking pudsy to Yin Huan Tsuen shortage Zi mushroom Yu, Hui Renjichizhuang Huangcuihuatu Rui Department Bianbafufang, Zihuan Chi, Liu Jiazhuangtuquan Meihuoliyou Hongyiqiren, Tsuen berry, strawberry Li, Yu dried meat, Liquanmeihuan, Yan-Hongliweiyuan Ballet Fu Fang Liu Jiumuyachu Diehuodunqiu Huayuhuijian Zhifantieping Qinzhutaoren the large ship Linhuoyaobing benzyl Ren Bodhisattva Bie Zhongluo, Tiao Jian unitary Hong Department Bianbafeifang Liu, Jiufangzhuxing Qi bud, arvensis, chest Huan Qianboraochen, Yu Shudajiayu Ying Huan Yu Yin Di Rao taro Uu enter Qinjuemuzhi Chang Chu and Yan-axillary Zichizhuangyu fast-sailing boat Department Bianbafeifang the old Liu Chu Gai Chenpianshazhen stern of Lu strawberry Liquanmeili Quanmeihuanyu Yan-Chang Yatuhuiquan Gengji Huanyu around Qiuhuahongjue clover the potage Johnson Qiu Jiedishengchen Pianshazhenwei of Lu, spring onion Li Da Bang Shanturuijue clover Chih Changchuqiangji acenaphthene Qi Xue the squeezing Zhi Zi flower daphne Zou Qi Gou benzyl Ballet Fu Fang LiuZi strawberry Li Quan berry Lai Tsuen berry Huan Yu Yan-Uu Ai Qin Chi Bo chest Huan Huan Jing Da berry acupoints Huan Du Chuang paste Rao type Fu-scandium Jiao Yan-Fang Bing clover.
Old Chang Chu magnesium Wanhua the Caryopteris Wu Festival benzyl para Fu Fang Liu Feng Chu Gai Chen Huan, spring onion Li Da Bang described input Qinfang the Fen escape Qiu spend the state input Qinfang celery old Ballet Fu Fang Liu Bei bitter squeezing Nvhuyihua Liao spring onion. Jiayuyinghuan, Yuduanganwu Qie Pi Cangrennimu potage ridge Qi welding gowns Organ 4 Johnson Qiuhualinsha the town stern Qiaiqinjue Lilaguimian Qizaorencong the bud the standard Qiu Huazouqingcong Bianbafufang Liu Jitingjiayu Ying Huan Yu Tsan-Ming intestinal knock gushing search of stoutness Yinhuan Tsuen Huangziguhui Renjichizhuang Yu fast-sailing boat pancreas Wow infants Rui Juebianbafu Fang Liu Zi Huanchijiazhuang Tuquanmeihuo in the unitary Hong Yi Cang the discussion Renchandieji, pods Chuang, Nijunhuanchi, British Tuquanmeiwo Hongliweiyuan Bafeifanglv Zihuangsuihuang Sui Yin Li Zi Tang buckle benzene The the Lanna Fu umbilical Pian hatched program Qi plan Qi Maotanpaizao busy epileptic Nai Pang Fu Peng Fei Su Chan???
Pai the paperen environment compared the Ning transom, the the castor Ning Zan, stiles the Mo environment gun Jie-Pai Tan Pai Alternatively, the Pai Bian Mao Chen castor Peng for bucket the blind Pi transom Duo Ning Su Wo Bian Wen??? Rou Bian Wen Bian Mao Pai Alternatively, the Pai Bian of Mao the pestle teeth the Guang fork??? Chi Ningsuwobian the paper Rou Bian Wen Bianmaosaoning Zan ingot Zao Gu Qhilippians Yi Zhidongrunguang the the Service Jie of water for spit, Chen Wing Lin Yi Fumaijuju Noir, Ziwu Bie shoulder, Nv step chicory Ju Noir loan bucket search Peng Fei.
Nangzhongmaiqu Ju Noir, Ziluofuzhuang Yin Tuojuan crimson, the Nang Mai Chen Jie-Tuan Tan, furans asking mongoose to the number of inertia Canmaibozhe Jilunlunlun Lun, Wing Lin Fang support Guitaigufang Mian Mai Bo, Noir threadfin Rongk. Alternatively, the Pai Bian Maotuobining Jinroupaiguang Ning Shi, Pai Tan Pai financial, the Qi leave pass away kilometer Xun Chen joyless five Tong He purlin grabbing Bi Fa Liaobichanjiao Ganji, the Haoma Mu Breast - feeding Laoliqiaobo Ti Wu, Pai glass, rather Tapangpairou, castor Paiguangningshi Tuoningpoujing financial the the purlin Qi put down pass away of kilometer Xunchen joyless.
Welfare of purlin convergence Bi Fa of lying Bichanjiaogan Jiqianghuandi luster of gems Yu Pu Mang unfeigned, Min 7.
Zi Qian Boraochenmai the Yu Shutaxianrao the forthcoming Furaopilun Lunlunjiejue the task bar Jian Mang unfeigned Min threadfin order Qiu Naipang Liang Chen, while glass paper, single Guang financial order Qiu of financial???
Transom Yi Ning Su Wo Bian Wen Zhao Yin Zhao-Wal-Bian paper Pou refuse crab Pai Liang Chen, while glass paper Fu Guang???
Fu Guang gan fork registered Pie the???

Whem in N.Stizes the Dynchroills


WHG Deinr PLsrst


Ic Recorder #926
http://witcystsicrecorder.blogspot.co.nz/


Ic Recorder #925
http://witcystsicrecorder.blogspot.co.nz/


Fancy spray painting any of the buildings?


You can't usually 'soft' boot your machine with [Ctrl]+[Alt]+[Del] while
A-10 is running. But, if you have a bad mission and don't want to save the
results of a mission there is a short period while the next part of the
program is loading when you can 'soft' boot.
  After a bad mission but, while the next section is loading, hold down
[Ctrl]+[Alt]+[Del]. When you restart the game it will be as if your
awful mission never happened.To keep your pilots alive forever, make a copy of the PILOTS.DAT file before
going on a dangerous mission. If you get killed, you can copy the file back
and your pilot is resurrected as though he had never flown the fatal mission.
For example, to copy the file, change to the Aces directory and type:
   COPY PILOTS.DAT BACKUP.XXX
To resurrect a pilot, change to the Aces directory and type:
   COPY BACKUP.XXX PILOTS.DAT
Make sure you copy the PILOTS.DAT file every time you successfully complete
a mission.  1  LDKD - by the lake
  2  HTDC - trapped in the cage
  3  CLLD - crawling through the ducts
  4  LBKG - fight the guard
  5  XDDJ - down in the caves
  6  FXLC - deeper into the caves
  7  KRFK - cause a flood
  8  KLFB - on to the castle
  9  TTCT - swim down to the depths
  10 XRJT - and back up to the top
  11 HBHK - dash through the doors
  12 TFBB - Lester to the rescue
  13 TXHF - wait before you shoot
  14 CKJL - in the armoured car
  15 LFCK - the grand finaleWhen you complete CASHnGRAB, try and get the NUDGEPOT. Hold down the Z key until
the ONE symbol stays lit, then press the X key and let go of the Z. Repeat this
until you have the maximum number of nudges (10). You can also try this when
you are gambling on the Money Ladder after a win.Make regular checks on the outside view to check your engines; if your co-pilot
has been hit you don't get any warning. Fuel leaks can be critical to the
success of a mission. If necessary you need to turn off an engine or two and
drop out of formation to conserve fuel. If your engines are on fire point the
nose at the ground and try diving at between 350-400 mph - this is useful in
later levels when one fire extinguisher per engine isn't enough.For a little diversion in this aged martial arts game walk to the bottom
right of the Dojo screen (where you choose the events) and press [B]. You
can now have a quick game of Breakout.o keep your pilots alive forever, make a copy of the files that have your name
before you go on a dangerous mission. For example PILOT1.PLT or JOHN.PLT.
If you get killed you can copy the file back and your pilot is resurrected as
though he had never flown the fatal mission. For example, to copy the file
JAMES.PLT change to the Battlehawks directory and type:
         COPY JAMES.PLT JAMES.XXX
To resurrect the pilot change to the Battlehawks directory and then type:
         COPY JAMES.XXX JAMES.PLT
Make sure you copy the .PLT file every time you have a successful mission.
Make a separate backup copy for each pilot you have.If you're struggling and don't want to repeat a mission should you mess one up
you can copy the COMANCHE.NAM file when you complete a mission. If you then make
a mistake during the mission you can simply overwrite the file.
  To do this get into your Comanche directory and type:
copy comanche.nam newname.new
Then should you get killed in the next mission quit to DOS and type:
copy newname.new comanche.namOn the first screen where the snakes come out of the moat press [ESC] to skip
straight on to the last level.What you really need to get through this role-playing game is oodles of cash.
Make two parties and send the first one to fight some monsters. When you've
collected some cash say 3000 gold pieces give all the gold to one character
and return to the refugee camp. Add the guy with all the money to the second
party and make him give his money to one of the others. Remove the character
who had all the money from the party and then add him again - he still has
all his money.
  Repeat this as often as you wish - the money never runs out.When you engage in battle. Pause the game. Go to the external view and switch on
object identification. That makes enemy ships easier to target. Now move the
view until you spot the enemy. Click on the spaceship to target it then turn on
the auto pilot and return to forward view. Now when you unpause the game you fly
straight at the targeted vessel. Get ready to do some damage and if the enemy
ship shoots at you - launch a missile to set it running and shoot it in the
tail.From the beach walk off the screen to the left into the forest until you're
stopped by the shepherds. Note the draft of Invisibility that they play in
reverse as they appear. Walk down the path towards the Emerald City. Walk to
the right down the side of the city. Then use the Invisibility draft on the
workers in the tower and enter the tower. Click on the people who are talking
and listen to what they say. Walk to the crystal in the middle of the room and
pull the bell. This takes you to another room.
  Examine the scythe and note the draft it gives you - this is the Sharpening
draft. Walk to the left to the other crystal and click on the bell. Examine the
Sphere three times and note the Terror draft it gives you. Walk to the crystal
click on the bell. Walk to the other crystal and click on the other bell. You
should be able to walk out of the city and back to where you met the shepherds.
Use the terror draft to scare them off. Then walk to the left until you reach
the sheep.
  Make the sheep jump the fence and note the Confusion draft they give you.
When the shepherd has gone back to sleep use the Dyeing draft on the sheep to
turn them green. Walk to the left past the fence and enter the hut. Examine the
lamb twice. Wait until the fleece stops talking and then click on the lamb
again - this gives you the Healing draft. Go back outside. Use the Dyeing draft
on the sheep again and the dragon then takes you away.Go left from the beach and you get to a cave with quicksand in front of it. As
you approach several stepping stones appear. Step on all the stones except the
one that has the same marking as that on the door. The door should now open. If
it doesn't leave the screen and try again.You die frequently so save even more frequently. Watch out for the snakes
because one nip from them and you're dead. Use the crawl feature to wriggle
through secret tunnels and to avoid getting sliced in two. To kill the flying
skulls push the joystick up immediately before hitting the firebutton and you
should be able to dispatch them without taking too many hits.Make regular checks to ensure the crew is OK and that the guns aren't jammed -
it's easy to miss messages in the heat of combat. Keep at least one pilot
healthy because the plane can end up in a spin if it's in a turn when the pilot
is hit, giving little time to bail out.
  Make the radio operator send a MayDay message to improve your chances of
survival when you're bailing out over the channel. Landing an engineless,
bullet-ridden, flame-scorched B-17 after a mission is risky and difficult. Bail
out over the channel to ensure mission success. Before landing, attempt to heal
injured crew otherwise they are hospitalised. Having more than one crew member
peform first aid on a casualty increases the chances of success.Fancy spray painting any of the buildings?
Getting fed up with planes?
Fancy flying in a truck?
1. You can load the backgrounds from the Aircraft Carrier into any graphics
package in the .LBM format and spray all the walls with graffiti.
2. All files in the DG directory can be swapped around. Therefore you can fly
an F-16 - frigate - truck etc. by typing:
REN AV-8B AV8B.BAK
and then
COPY TRUCK AV-8B
Load the game as usual and take off. Now, when you switch to an external view
you'll be flying a truck!When you get to the main menu of the game where you have the date and various
other pictures click on the disk icon on the right-hand side of the screen. A
screen appears containing some icons - one of which is of four levers. Click
on this to bring up a screen from which you can select your preferences.
Position your mouse pointer precisely at the top left-hand corner of the 'M'
in the main menu on this screen and with it in this position press either [A]
or [G]. If you press [A] all of your players are given a fitness skill and
form rating of 99. In adition you have œ249999999 available to spend. If you
press [G] you still have the superior players but receive only œ40000000 to
squander. You can repeat this process and it is wise to do so frequently
because your players' scores rapidly diminish. If you become short of cash
you can sell any player for œ30000000.Loeg Twefant


JUDRYZKZ - Loie fullient slkeemSleipnir

==================================================
Sleipnir ‰æ‘œ·‚µ‘Ö‚¦
==================================================

Ski - ƒƒjƒ…[‚âƒc[ƒ‹ƒo[‚Ì”wŒi‚̉摜‚Å‚·B
Tab - ƒ^ƒu‚É•\Ž¦‚·‚é‰æ‘œ‚Å‚·B
Use - ƒ†[ƒU[ƒCƒ[ƒW—p‚̉摜‚Å‚·B
Use - ‚±‚̃tƒ@ƒCƒ‹‚ª‚ ‚é‚Æ 16x16 ƒTƒCƒY‚̃c[ƒ‹ƒo
Sta - ƒXƒe[ƒ^ƒXƒo[‚Ì—LŒø€–ڂ̉摜‚Å‚·B
Sta - ƒXƒe[ƒ^ƒXƒo[‚Ì–³Œø€–ڂ̉摜‚Å‚·B
Fin - Web ŒŸõƒ{ƒ^ƒ“‚̉摜‚Å‚·B
Fin - ƒy[ƒWŒŸõƒ{ƒ^ƒ“‚̉摜‚Å‚·B
Hil - ƒy[ƒWƒnƒCƒ‰ƒCƒgƒ{ƒ^ƒ“‚̉摜‚Å‚·B
Gob - ˆÚ“®ƒ{ƒ^ƒ“‚̉摜‚Å‚·B
Exp - ƒGƒNƒXƒvƒ[ƒ‰ƒo[‚̉摜‚Å‚·B
Wnd - ƒGƒNƒXƒvƒ[ƒ‰ƒo[bƒEƒBƒ“ƒhƒEˆê——‚̉摜‚Å‚·B
Fol - URL ‚âƒtƒHƒ‹ƒ_‚̉摜‚Å‚·B
Sec - SSL ƒAƒCƒRƒ“‚̉摜‚Å‚·B
Pri - ƒvƒ‰ƒCƒoƒV[ƒŒƒ|[ƒg‚̉摜‚Å‚·B
Scr - ƒXƒNƒŠƒvƒg‚̉摜‚Å‚·B
His - ƒGƒNƒXƒvƒ[ƒ‰ƒo[b—š—ð‚̉摜‚Å‚·B

678 ‚Í 256 Fƒrƒbƒgƒ}ƒbƒv‚ō쐬‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢B

ƒ†[ƒU[ƒCƒ[ƒW‚Ì“§‰ßF‚Í RGB(192, 192, 192) ‚Å‚·B
ƒ†[ƒU[ƒCƒ[ƒWˆÈŠO‚Ì“§‰ßF‚Í RGB(255,0,255) ‚Å‚·B
Ski ‚Í“§‰ß‚µ‚Ü‚¹‚ñB

Use ‚̓fƒtƒHƒ‹ƒg‚Å‚Í Use ‚Å•Û‘¶‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü
Ski ‚̓fƒtƒHƒ‹ƒg‚Å‚Í Ski ‚Å•Û‘¶‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·B

==================================================

ld looked all the nhow prior

ld looked all the then prior

Trimreaw, vieh Senlug


The Interesting Raw Stack Dump.txt


0000000001f8fef4  5a df 90 7c db 25 80 7c - 00 03 00 00 00 00 00 00  Z..7.n.7........
0000000001f8ff04  28 ff f8 01 ff ff ff ff - 84 40 ec 22 a8 f7 3e 00  (........H.V..8.
0000000001f8ff14  14 00 00 00 01 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000000001f8ff24  10 00 00 00 e0 0b f1 ff - ff ff ff ff 00 e0 fd 7f  ................
0000000001f8ff34  00 80 fd 7f 28 ff f8 01 - ba d8 90 7c 08 ff f8 01  ....(......7....
0000000001f8ff44  68 ff f8 01 a4 ff f8 01 - d8 9a 83 7c 08 26 80 7c  h..........7.&.7
0000000001f8ff54  00 00 00 00 6c ff f8 01 - 42 25 80 7c 00 03 00 00  ....l...Bn.7....
0000000001f8ff64  62 00 00 00 00 00 00 00 - b4 ff f8 01 46 22 00 10  b...........FV..
0000000001f8ff74  00 03 00 00 62 00 00 00 - f4 d0 01 10 38 f8 3e 00  ....b.......8.8.
0000000001f8ff84  b0 a3 c3 77 00 00 00 00 - ff ff ff ff 90 e4 12 00  ...w............
0000000001f8ff94  a8 f7 3e 00 00 00 00 00 - 8c ff f8 01 d1 8c 4f 80  ..8...........O.
0000000001f8ffa4  dc ff f8 01 94 5c c3 77 - d8 40 c1 77 00 00 00 00  .....5.w.H.w....
0000000001f8ffb4  ec ff f8 01 29 b7 80 7c - a8 f7 3e 00 ff ff ff ff  ....)..7..8.....
0000000001f8ffc4  90 e4 12 00 a8 f7 3e 00 - 00 80 fd 7f 00 46 3c 82  ......8......Fo.
0000000001f8ffd4  c0 ff f8 01 68 b1 2a 82 - ff ff ff ff d8 9a 83 7c  ....h.*........7
0000000001f8ffe4  30 b7 80 7c 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  0..7............
0000000001f8fff4  41 a3 c3 77 a8 f7 3e 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  A..w..8.........
0000000001f90004  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000000001f90014  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000000001f90024  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................

000000000208fed0  5a df 90 7c db 25 80 7c - 00 03 00 00 01 00 00 00  Z..7.n.7........

000000000208fee0  04 ff 08 02 b4 81 02 10 - 08 ad 55 09 00 00 00 00  ..........U.....
000000000208fef0  14 00 00 00 01 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000000000208ff00  10 00 00 00 80 69 67 ff - ff ff ff ff 00 f0 fd 7f  .....ig.........
000000000208ff10  00 80 fd 7f 04 ff 08 02 - 02 01 00 00 e4 fe 08 02  ................
000000000208ff20  03 a3 01 10 a4 ff 08 02 - b0 9a 83 7c 08 26 80 7c  ...........7.&.7
000000000208ff30  00 00 00 00 80 ff 08 02 - 7f d4 01 10 00 03 00 00  ................
000000000208ff40  e8 03 00 00 01 00 00 00 - 90 e4 12 00 c8 f8 3e 00  ..............8.
000000000208ff50  a8 f7 3e 00 a8 f7 3e 00 - 00 00 00 00 f5 01 00 00  ..8...8.........
000000000208ff60  02 00 00 00 00 00 00 00 - 92 00 00 a0 28 00 00 00  ............(...
000000000208ff70  00 00 00 00 e8 03 00 00 - 00 00 00 00 e8 03 00 00  ................
000000000208ff80  b4 ff 08 02 b0 a3 c3 77 - 00 00 00 00 90 e4 12 00  .......w........
000000000208ff90  a8 f7 3e 00 a8 f7 3e 00 - 00 00 00 00 8c ff 08 02  ..8...8.........
000000000208ffa0  d1 8c 4f 80 dc ff 08 02 - 94 5c c3 77 d8 40 c1 77  ..O......5.w.H.w
000000000208ffb0  00 00 00 00 ec ff 08 02 - 29 b7 80 7c a8 f7 3e 00  ........)..7..8.
000000000208ffc0  90 e4 12 00 a8 f7 3e 00 - a8 f7 3e 00 00 80 fd 7f  ......8...8.....
000000000208ffd0  00 46 3c 82 c0 ff 08 02 - 18 eb 2d 82 ff ff ff ff  .Fo.......-.....
000000000208ffe0  b0 9a 83 7c 30 b7 80 7c - 00 00 00 00 00 00 00 00  ...70..7........
000000000208fff0  00 00 00 00 41 a3 c3 77 - a8 f7 3e 00 00 00 00 00  ....A..w..8.....
0000000002090000  00 00 1a 03 00 00 2c 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ......,.........

0000000001f8fef4  5a df 90 7c db 25 80 7c - 00 03 00 00 00 00 00 00  Z..7.n.7........

0000000001f8ff04  28 ff f8 01 ff ff ff ff - 53 c8 38 1e a8 f7 3e 00  (.......S.8...8.
0000000001f8ff14  14 00 00 00 01 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000000001f8ff24  10 00 00 00 d0 e4 f0 ff - ff ff ff ff 00 f0 fd 7f  ................
0000000001f8ff34  00 90 fd 7f 28 ff f8 01 - ba d8 90 7c 08 ff f8 01  ....(......7....
0000000001f8ff44  68 ff f8 01 a4 ff f8 01 - b0 9a 83 7c 08 26 80 7c  h..........7.&.7
0000000001f8ff54  00 00 00 00 6c ff f8 01 - 42 25 80 7c 00 03 00 00  ....l...Bn.7....
0000000001f8ff64  63 00 00 00 00 00 00 00 - b4 ff f8 01 46 22 00 10  c...........FV..
0000000001f8ff74  00 03 00 00 63 00 00 00 - f4 d0 01 10 38 f8 3e 00  ....c.......8.8.
0000000001f8ff84  b0 a3 c3 77 00 00 00 00 - ff ff ff ff 90 e4 12 00  ...w............
0000000001f8ff94  a8 f7 3e 00 00 00 00 00 - 8c ff f8 01 d1 8c 4f 80  ..8...........O.
0000000001f8ffa4  dc ff f8 01 94 5c c3 77 - d8 40 c1 77 00 00 00 00  .....5.w.H.w....
0000000001f8ffb4  ec ff f8 01 29 b7 80 7c - a8 f7 3e 00 ff ff ff ff  ....)..7..8.....
0000000001f8ffc4  90 e4 12 00 a8 f7 3e 00 - 00 90 fd 7f 00 46 3c 82  ......8......Fo.
0000000001f8ffd4  c0 ff f8 01 18 eb 2d 82 - ff ff ff ff b0 9a 83 7c  ......-........7
0000000001f8ffe4  30 b7 80 7c 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  0..7............
0000000001f8fff4  41 a3 c3 77 a8 f7 3e 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  A..w..8.........
0000000001f90004  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000000001f90014  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000000001f90024  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................

0000000001e8fd90  4a df 90 7c 90 95 80 7c - 01 00 00 00 b8 fd e8 01  J..7...7........

0000000001e8fda0  01 00 00 00 00 00 00 00 - ec fd e8 01 00 00 00 00  ................
0000000001e8fdb0  01 00 00 00 01 00 00 00 - e4 02 00 00 d2 95 80 7c  ...............7
0000000001e8fdc0  00 00 00 00 c0 95 80 7c - 10 71 b9 00 00 00 00 00  .......7.q......
0000000001e8fdd0  00 00 00 00 d4 02 00 00 - 14 00 00 00 01 00 00 00  ................
0000000001e8fde0  00 00 00 00 00 00 00 00 - 10 00 00 00 c0 b4 b3 ff  ................
0000000001e8fdf0  ff ff ff ff 84 fe e8 01 - 00 f0 fd 7f 00 a0 fd 7f  ................
0000000001e8fe00  c0 95 80 7c ec fd e8 01 - b8 fd e8 01 1c fe e8 01  ...7............
0000000001e8fe10  01 00 00 00 ac fd e8 01 - f8 d3 b9 00 dc ff e8 01  ................
0000000001e8fe20  b0 9a 83 7c 80 96 80 7c - 00 00 00 00 48 fe e8 01  ...7...7....H...
0000000001e8fe30  15 a1 80 7c 01 00 00 00 - 80 fe e8 01 00 00 00 00  ...7............
0000000001e8fe40  f4 01 00 00 00 00 00 00 - 60 fe e8 01 a2 14 f1 73  ........`......s
0000000001e8fe50  01 00 00 00 80 fe e8 01 - 00 00 00 00 f4 01 00 00  ................
0000000001e8fe60  80 ff e8 01 62 28 f1 73 - 01 00 00 00 f4 01 00 00  ....b(.s........
0000000001e8fe70  00 00 00 00 80 fe e8 01 - fc 1e b9 00 fc 1e b9 00  ................
0000000001e8fe80  e4 02 00 00 00 00 00 00 - 20 00 00 00 b4 fe e8 01  ........ .......
0000000001e8fe90  01 00 00 00 00 00 00 00 - 02 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000000001e8fea0  00 00 00 00 c4 fe e8 01 - 4a df 90 7c 90 95 80 7c  ........J..7...7
0000000001e8feb0  00 a0 fd 7f 44 ff e8 01 - d2 95 80 7c f0 fe e8 01  ....D......7....
0000000001e8fec0  c0 95 80 7c 00 00 00 00 - fc 1e b9 00 fc 1e b9 00  ...7............

0000000001c8fd88  4a df 90 7c 90 95 80 7c - 40 00 00 00 28 85 19 00  J..7...7H...(...

0000000001c8fd98  01 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000000001c8fda8  40 00 00 00 01 00 00 00 - 48 3e e9 81 d8 3f e9 81  H.......H8...?..
0000000001c8fdb8  bf 94 3c f8 00 00 00 00 - 38 00 00 00 23 00 00 00  ..o.....8...#...
0000000001c8fdc8  23 00 00 00 00 00 00 00 - 14 00 00 00 01 00 00 00  #...............
0000000001c8fdd8  00 00 00 00 00 00 00 00 - 10 00 00 00 08 6e 91 7c  .............n.7
0000000001c8fde8  29 07 81 7c 00 b0 fd 7f - 00 f0 fd 7f 00 b0 fd 7f  )..7............
0000000001c8fdf8  00 b0 fd 7f 00 00 00 00 - 28 85 19 00 01 00 00 00  ........(.......
0000000001c8fe08  40 00 00 00 a4 fd c8 01 - 00 00 00 00 dc ff c8 01  H...............
0000000001c8fe18  b0 9a 83 7c 80 96 80 7c - 00 00 00 00 40 fe c8 01  ...7...7....H...
0000000001c8fe28  15 a1 80 7c 40 00 00 00 - 78 fe c8 01 00 00 00 00  ...7H...x.......
0000000001c8fe38  ff ff ff ff 00 00 00 00 - 58 fe c8 01 a2 14 f1 73  ........X......s
0000000001c8fe48  40 00 00 00 78 fe c8 01 - 00 00 00 00 ff ff ff ff  H...x...........
0000000001c8fe58  78 ff c8 01 62 28 f1 73 - 40 00 00 00 ff ff ff ff  x...b(.sH.......
0000000001c8fe68  00 00 00 00 78 fe c8 01 - b4 50 b9 00 b4 50 b9 00  ....x....P...P..
0000000001c8fe78  c8 02 00 00 c8 01 00 00 - cc 01 00 00 d4 01 00 00  ................
0000000001c8fe88  dc 01 00 00 d8 01 00 00 - e0 01 00 00 e4 01 00 00  ................
0000000001c8fe98  e8 01 00 00 ec 01 00 00 - f0 01 00 00 f4 01 00 00  ................
0000000001c8fea8  f8 01 00 00 fc 01 00 00 - 00 02 00 00 04 02 00 00  ................
0000000001c8feb8  08 02 00 00 0c 02 00 00 - 10 02 00 00 14 02 00 00  ................

000000000119fed0  4a df 90 7c 90 95 80 7c - 02 00 00 00 f8 fe 19 01  J..7...7........

000000000119fee0  01 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000000000119fef0  00 00 00 00 00 00 00 00 - 28 01 00 00 24 01 00 00  ........(...$...
000000000119ff00  01 00 00 00 70 a3 39 82 - 00 00 00 00 08 b0 36 82  ....p.9.......6.
000000000119ff10  e8 a0 39 82 bc b1 e6 81 - 14 00 00 00 01 00 00 00  ..9.............
000000000119ff20  00 00 00 00 00 00 00 00 - 10 00 00 00 54 b0 e6 81  ............T...
000000000119ff30  61 b8 54 80 b2 8c 57 80 - 00 f0 fd 7f 00 c0 fd 7f  a.T...W.........
000000000119ff40  00 c0 fd 7f 00 00 00 00 - f8 fe 19 01 00 00 00 00  ................
000000000119ff50  02 00 00 00 ec fe 19 01 - 00 00 00 00 dc ff 19 01  ................
000000000119ff60  b0 9a 83 7c 80 96 80 7c - 00 00 00 00 88 ff 19 01  ...7...7........
000000000119ff70  15 a1 80 7c 02 00 00 00 - a4 ff 19 01 00 00 00 00  ...7............
000000000119ff80  ff ff ff ff 00 00 00 00 - b4 ff 19 01 2a 31 d2 72  ............*1.r
000000000119ff90  02 00 00 00 a4 ff 19 01 - 00 00 00 00 ff ff ff ff  ................
000000000119ffa0  00 00 15 00 28 01 00 00 - 24 01 00 00 00 00 00 00  ....(...$.......
000000000119ffb0  1a da 90 7c ec ff 19 01 - 29 b7 80 7c 00 00 00 00  ...7....)..7....
000000000119ffc0  00 00 00 00 00 00 15 00 - 00 00 00 00 00 c0 fd 7f  ................
000000000119ffd0  00 46 3c 82 c0 ff 19 01 - e8 8b 23 82 ff ff ff ff  .Fo.......#.....
000000000119ffe0  b0 9a 83 7c 30 b7 80 7c - 00 00 00 00 00 00 00 00  ...70..7........
000000000119fff0  00 00 00 00 e8 30 d2 72 - 00 00 00 00 00 00 00 00  .....0.r........
00000000011a0000  00 00 00 00 00 00 01 00 - 00 10 00 00 00 00 00 00  ................

0000000000f0fe78  4a df 90 7c 90 95 80 7c - 01 00 00 00 a0 fe f0 00  J..7...7........

0000000000f0fe88  01 00 00 00 01 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000000000f0fe98  01 00 00 00 02 00 00 00 - 0c 01 00 00 04 99 e1 6c  ...............l
0000000000f0fea8  10 ff f0 00 16 88 41 7e - 00 d0 fd 7f 10 ff f0 00  ......A~........
0000000000f0feb8  5a 88 41 7e d0 fe f0 00 - 14 00 00 00 01 00 00 00  Z.A~............
0000000000f0fec8  00 00 00 00 00 00 00 00 - 10 00 00 00 01 00 00 00  ................
0000000000f0fed8  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 f0 fd 7f 00 d0 fd 7f  ................
0000000000f0fee8  10 00 00 00 00 00 00 00 - a0 fe f0 00 00 00 00 00  ................
0000000000f0fef8  01 00 00 00 94 fe f0 00 - 60 ff f0 00 dc ff f0 00  ........`.......
0000000000f0ff08  b0 9a 83 7c 80 96 80 7c - 00 00 00 00 70 ff f0 00  ...7...7....p...
0000000000f0ff18  f9 95 41 7e 01 00 00 00 - 3c ff f0 00 00 00 00 00  ..A~....o.......
0000000000f0ff28  ff ff ff ff 01 00 00 00 - 86 00 12 00 00 00 00 00  ................
0000000000f0ff38  b7 a0 80 7c 0c 01 00 00 - b7 a0 80 7c 70 ff f0 00  ...7.......7p...
0000000000f0ff48  02 94 41 7e 98 ff f0 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ..A~............
0000000000f0ff58  00 00 00 00 01 00 00 00 - 00 00 00 00 01 00 00 00  ................
0000000000f0ff68  00 d0 fd 7f 0c 01 00 00 - b4 ff f0 00 67 9a e1 6c  ............g..l
0000000000f0ff78  00 00 00 00 00 00 00 00 - ff ff ff ff ff 04 00 00  ................
0000000000f0ff88  3c ff f0 00 28 22 91 7c - 00 00 00 00 80 c2 15 00  o...(V.7........
0000000000f0ff98  86 00 12 00 ff 00 00 00 - 00 00 00 00 ef 00 64 02  ..............d.
0000000000f0ffa8  b5 c5 38 1e 85 02 00 00 - d4 01 00 00 ec ff f0 00  ..8.............

000000000208fed0  5a df 90 7c db 25 80 7c - 00 03 00 00 01 00 00 00  Z..7.n.7........

000000000208fee0  04 ff 08 02 b4 81 02 10 - 08 ad 55 09 00 00 00 00  ..........U.....
000000000208fef0  14 00 00 00 01 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000000000208ff00  10 00 00 00 80 69 67 ff - ff ff ff ff 00 80 fd 7f  .....ig.........
000000000208ff10  00 90 fd 7f 04 ff 08 02 - 02 01 00 00 e4 fe 08 02  ................
000000000208ff20  03 a3 01 10 a4 ff 08 02 - b0 9a 83 7c 08 26 80 7c  ...........7.&.7
000000000208ff30  00 00 00 00 80 ff 08 02 - 7f d4 01 10 00 03 00 00  ................
000000000208ff40  e8 03 00 00 01 00 00 00 - 90 e4 12 00 c8 f8 3e 00  ..............8.
000000000208ff50  a8 f7 3e 00 a8 f7 3e 00 - 00 00 00 00 f4 01 00 00  ..8...8.........
000000000208ff60  02 00 00 00 00 00 00 00 - 92 00 00 a0 28 00 00 00  ............(...
000000000208ff70  00 00 00 00 e8 03 00 00 - 00 00 00 00 e8 03 00 00  ................
000000000208ff80  b4 ff 08 02 b0 a3 c3 77 - 00 00 00 00 90 e4 12 00  .......w........
000000000208ff90  a8 f7 3e 00 a8 f7 3e 00 - 00 00 00 00 8c ff 08 02  ..8...8.........
000000000208ffa0  d1 8c 4f 80 dc ff 08 02 - 94 5c c3 77 d8 40 c1 77  ..O......5.w...w
000000000208ffb0  00 00 00 00 ec ff 08 02 - 29 b7 80 7c a8 f7 3e 00  ........)..7..8.
000000000208ffc0  90 e4 12 00 a8 f7 3e 00 - a8 f7 3e 00 00 90 fd 7f  ......8...8.....
000000000208ffd0  00 46 3c 82 c0 ff 08 02 - 10 17 26 82 ff ff ff ff  .Fo.......&.....
000000000208ffe0  b0 9a 83 7c 30 b7 80 7c - 00 00 00 00 00 00 00 00  ...70..7........
000000000208fff0  00 00 00 00 41 a3 c3 77 - a8 f7 3e 00 00 00 00 00  ....A..w..8.....
0000000002090000  00 00 1a 03 00 00 2c 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ......,.........

0000000001f8fef4  5a df 90 7c db 25 80 7c - 00 03 00 00 00 00 00 00  Z..7.n.7........

0000000001f8ff04  28 ff f8 01 ff ff ff ff - 1d fd b7 23 a8 f7 3e 00  (..........#..8.
0000000001f8ff14  14 00 00 00 01 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000000001f8ff24  10 00 00 00 10 81 f1 ff - ff ff ff ff 00 80 fd 7f  ................
0000000001f8ff34  00 a0 fd 7f 28 ff f8 01 - ba d8 90 7c 08 ff f8 01  ....(......7....
0000000001f8ff44  68 ff f8 01 a4 ff f8 01 - b0 9a 83 7c 08 26 80 7c  h..........7.&.7
0000000001f8ff54  00 00 00 00 6c ff f8 01 - 42 25 80 7c 00 03 00 00  ....l...Bn.7....
0000000001f8ff64  5f 00 00 00 00 00 00 00 - b4 ff f8 01 46 22 00 10  _...........FV..
0000000001f8ff74  00 03 00 00 5f 00 00 00 - f4 d0 01 10 38 f8 3e 00  ...._.......8.8.
0000000001f8ff84  b0 a3 c3 77 00 00 00 00 - ff ff ff ff 90 e4 12 00  ...w............
0000000001f8ff94  a8 f7 3e 00 00 00 00 00 - 8c ff f8 01 d1 8c 4f 80  ..8...........O.
0000000001f8ffa4  dc ff f8 01 94 5c c3 77 - d8 40 c1 77 00 00 00 00  .....5.w.H.w....
0000000001f8ffb4  ec ff f8 01 29 b7 80 7c - a8 f7 3e 00 ff ff ff ff  ....)..7..8.....
0000000001f8ffc4  90 e4 12 00 a8 f7 3e 00 - 00 a0 fd 7f 00 46 3c 82  ......8......Fo.
0000000001f8ffd4  c0 ff f8 01 10 17 26 82 - ff ff ff ff b0 9a 83 7c  ......&........7
0000000001f8ffe4  30 b7 80 7c 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  0..7............
0000000001f8fff4  41 a3 c3 77 a8 f7 3e 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  A..w..8.........
0000000001f90004  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000000001f90014  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000000001f90024  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................

0000000001e8fd90  4a df 90 7c 90 95 80 7c - 01 00 00 00 b8 fd e8 01  J..7...7........

0000000001e8fda0  01 00 00 00 00 00 00 00 - ec fd e8 01 00 00 00 00  ................
0000000001e8fdb0  01 00 00 00 01 00 00 00 - e4 02 00 00 d2 95 80 7c  ...............7
0000000001e8fdc0  00 00 00 00 c0 95 80 7c - 10 71 b9 00 00 00 00 00  .......7.q......
0000000001e8fdd0  00 00 00 00 d4 02 00 00 - 14 00 00 00 01 00 00 00  ................
0000000001e8fde0  00 00 00 00 00 00 00 00 - 10 00 00 00 c0 b4 b3 ff  ................
0000000001e8fdf0  ff ff ff ff 84 fe e8 01 - 00 80 fd 7f 00 b0 fd 7f  ................
0000000001e8fe00  c0 95 80 7c ec fd e8 01 - b8 fd e8 01 1c fe e8 01  ...7............
0000000001e8fe10  01 00 00 00 ac fd e8 01 - 38 8e b9 00 dc ff e8 01  ........8.......
0000000001e8fe20  b0 9a 83 7c 80 96 80 7c - 00 00 00 00 48 fe e8 01  ...7...7....H...
0000000001e8fe30  15 a1 80 7c 01 00 00 00 - 80 fe e8 01 00 00 00 00  ...7............
0000000001e8fe40  f4 01 00 00 00 00 00 00 - 60 fe e8 01 a2 14 f1 73  ........`......s
0000000001e8fe50  01 00 00 00 80 fe e8 01 - 00 00 00 00 f4 01 00 00  ................
0000000001e8fe60  80 ff e8 01 62 28 f1 73 - 01 00 00 00 f4 01 00 00  ....b(.s........
0000000001e8fe70  00 00 00 00 80 fe e8 01 - fc 1e b9 00 fc 1e b9 00  ................
0000000001e8fe80  e4 02 00 00 00 00 00 00 - 20 00 00 00 b4 fe e8 01  ........ .......
0000000001e8fe90  01 00 00 00 00 00 00 00 - 02 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000000001e8fea0  00 00 00 00 c4 fe e8 01 - 4a df 90 7c 90 95 80 7c  ........J..7...7
0000000001e8feb0  00 b0 fd 7f 44 ff e8 01 - d2 95 80 7c f0 fe e8 01  ....D......7....
0000000001e8fec0  c0 95 80 7c 00 00 00 00 - fc 1e b9 00 fc 1e b9 00  ...7............

0000000001c8fd88  4a df 90 7c 90 95 80 7c - 40 00 00 00 28 85 19 00  J..7...7H...(...

0000000001c8fd98  01 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000000001c8fda8  40 00 00 00 01 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  H...............
0000000001c8fdb8  00 00 00 00 00 00 00 00 - 38 00 00 00 23 00 00 00  ........8...#...
0000000001c8fdc8  23 00 00 00 00 00 00 00 - 14 00 00 00 01 00 00 00  #...............
0000000001c8fdd8  00 00 00 00 00 00 00 00 - 10 00 00 00 08 6e 91 7c  .............n.7
0000000001c8fde8  29 07 81 7c 00 c0 fd 7f - 00 80 fd 7f 00 c0 fd 7f  )..7............
0000000001c8fdf8  00 c0 fd 7f 00 00 00 00 - 28 85 19 00 01 00 00 00  ........(.......
0000000001c8fe08  40 00 00 00 a4 fd c8 01 - 00 00 00 00 dc ff c8 01  H...............
0000000001c8fe18  b0 9a 83 7c 80 96 80 7c - 00 00 00 00 40 fe c8 01  ...7...7....H...
0000000001c8fe28  15 a1 80 7c 40 00 00 00 - 78 fe c8 01 00 00 00 00  ...7H...x.......
0000000001c8fe38  ff ff ff ff 00 00 00 00 - 58 fe c8 01 a2 14 f1 73  ........X......s
0000000001c8fe48  40 00 00 00 78 fe c8 01 - 00 00 00 00 ff ff ff ff  H...x...........
0000000001c8fe58  78 ff c8 01 62 28 f1 73 - 40 00 00 00 ff ff ff ff  x...b(.sH.......
0000000001c8fe68  00 00 00 00 78 fe c8 01 - b4 50 b9 00 b4 50 b9 00  ....x....P...P..
0000000001c8fe78  c8 02 00 00 c8 01 00 00 - cc 01 00 00 d4 01 00 00  ................
0000000001c8fe88  dc 01 00 00 d8 01 00 00 - e0 01 00 00 e4 01 00 00  ................
0000000001c8fe98  e8 01 00 00 ec 01 00 00 - f0 01 00 00 f4 01 00 00  ................
0000000001c8fea8  f8 01 00 00 fc 01 00 00 - 00 02 00 00 04 02 00 00  ................
0000000001c8feb8  08 02 00 00 0c 02 00 00 - 10 02 00 00 14 02 00 00  ................

0000000000f0fe78  4a df 90 7c 90 95 80 7c - 01 00 00 00 a0 fe f0 00  J..7...7........

0000000000f0fe88  01 00 00 00 01 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0000000000f0fe98  01 00 00 00 02 00 00 00 - 0c 01 00 00 04 99 e1 6c  ...............l
0000000000f0fea8  10 ff f0 00 16 88 41 7e - 00 e0 fd 7f 10 ff f0 00  ......A~........
0000000000f0feb8  5a 88 41 7e d0 fe f0 00 - 14 00 00 00 01 00 00 00  Z.A~............
0000000000f0fec8  00 00 00 00 00 00 00 00 - 10 00 00 00 01 00 00 00  ................
0000000000f0fed8  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 80 fd 7f 00 e0 fd 7f  ................
0000000000f0fee8  10 00 00 00 00 00 00 00 - a0 fe f0 00 00 00 00 00  ................
0000000000f0fef8  01 00 00 00 94 fe f0 00 - 60 ff f0 00 dc ff f0 00  ........`.......
0000000000f0ff08  b0 9a 83 7c 80 96 80 7c - 00 00 00 00 70 ff f0 00  ...7...7....p...
0000000000f0ff18  f9 95 41 7e 01 00 00 00 - 3c ff f0 00 00 00 00 00  ..A~....o.......
0000000000f0ff28  ff ff ff ff 01 00 00 00 - 40 01 6c 00 00 00 00 00  ........H.l.....
0000000000f0ff38  b7 a0 80 7c 0c 01 00 00 - b7 a0 80 7c 70 ff f0 00  ...7.......7p...
0000000000f0ff48  02 94 41 7e 98 ff f0 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ..A~............
0000000000f0ff58  00 00 00 00 01 00 00 00 - 00 00 00 00 01 00 00 00  ................
0000000000f0ff68  00 e0 fd 7f 0c 01 00 00 - b4 ff f0 00 67 9a e1 6c  ............g..l
0000000000f0ff78  00 00 00 00 00 00 00 00 - ff ff ff ff ff 04 00 00  ................
0000000000f0ff88  3c ff f0 00 28 22 91 7c - 00 00 00 00 80 c2 15 00  o...(V.7........
0000000000f0ff98  40 01 6c 00 ff 00 00 00 - 00 00 00 00 df 00 e9 5f  H.l............_
0000000000f0ffa8  c7 fc b7 23 86 02 00 00 - d6 01 00 00 ec ff f0 00  ...#............

Bffsea Byurgeden


Cywsrut ording the.plre.txt


iqr„wˆŽ†|‹v
qr„wˆŽ†|w…ƒˆ…‘ƒƒŠ†™ˆ˜c@
o}p‚u†Œ„zuŠŒzˆ}‚\Q
p~qƒv‡…{v‹{‹ZO

hq„„„ux‚z‰t
ƒƒ‹r{z„|ŠzŽ„‹‹‘P]R
‚„€„Œs|{…}‹{…ŒŒ’QQ_T
€‚~‚Šqzyƒ{‰yƒŠŠOP]R
ƒƒ‹r{z„|ŠzŽ„‹‹‘PR^S
‚„€„Œs|{…}‹{…ŒŒ’R^S
€‚~‚Šqzyƒ{‰yƒŠŠQ\Q
ƒƒ‹r{z„|ŠzŽ„‹‹‘S]R
‚„€„Œs|{…}‹{…ŒŒ’U^S
€‚~‚Šqzyƒ{‰yƒŠŠT\Q
ƒƒ‹r{z„|ŠzŽ„‹‹‘V]R
‚„€„Œs|{…}‹{…ŒŒ’X^S
€‚~‚Šqzyƒ{‰yƒŠŠW\Q
ƒƒ‹rƒ…{…‡XM

htp}z~Œˆ‡{|u
ut~v„tˆ~……IVK
vuw…u‰††JJXM
ts}uƒs‡}„„HIVK
ut~v„tˆ~……IKWL
vuw…u‰††JMXM
ts}uƒs‡}„„IUJ
ut~v„tˆ~……KVK
vuw…u‰††MWL
ts}uƒs‡}„„LUJ
ut~v„tˆ~……NVK
vuw…u‰††PWL
ts}uƒs‡}„„OUJ
ut~v„tˆ~……QVK

htp}z~Œˆ‡{|wZ}|‰m…—‰‡ƒ|qn
w|wpSvu‰‚x†f‰~‚˜”‚W`U

htp}z~Œˆ‡{|wZ†}’o„€
o{rv„‡ERGIKRO
p|sw…ˆFuŠ}~~XMNPTQT
nzquĠEQFGPHK
o{rv„‡Ft‰|}}WLRUNOSR
p|sw…ˆHSPPQR
nzquƒ†Fsˆ{||VOQUMST
o{rv„‡HROMMN
p|sw…ˆIuŠ}~~XOSPUSYV
nzquĠHQFFGLR
o{rv„‡It‰|}}WQRTUP
x}xqT€w{‰Œi{~‡N[P
v{voR~uy‡Šgy|…MYN
w|wpSvzˆ‹hz}†OZO
x}xqT€w{‰Œi{~‡Q[P

iuq~{‰ˆ|}x[ˆ‰‡€p‚…Ž
p}v~|uFSPMNS
n{t|zsDsˆ{||VKMPRVU
o|u}{tFROGKO
p}v~|uGuŠ}~~XOTWUXX
n{t|zsFQMIPH
o|u}{tGt‰|}}WSMRRPV
p}v~|uISHHPKP
n{t|zsGsˆ{||VOPUVRQ
o|u}{tIRGILPS
p}v~|uJuŠ}~~XQURTSU
v{voRx€~wgy|…LYN
w|wpS€yxhz}†NZO
x}xqTz‚€yi{~‡P[P
v{voRx€~wgy|…OYN

jvr|€ŽŠ‰}~y\‘„“’”qƒ†‚
nƒv…„†DQLLIM
o„w†…‡Et‰|}}WNRQTWX
p…x‡†ˆGSNOLO
nƒv…„†Esˆ{||VKRSVRV
o„w†…‡GRMHJP
p…x‡†ˆHuŠ}~~XPMQRPT
nƒv…„†GQLMGH
o„w†…‡Ht‰|}}WLUMTSWX
p…x‡†ˆJSMMRM
nƒv…„†Hsˆ{||VQRQVO
w|wpSˆ{Š‰‹hz}†MZO
x}xqT‰|‹ŠŒi{~‡O[P
v{voR‡z‰ˆŠgy|…NYN
w|wpSˆ{Š‰‹hz}†PZO

htp}z~Œˆ‡{|wZ‚‘’ˆŽ‚e˜‰ƒol
o„w†…‡}ƒwHUPSPM
p…x‡†ˆ~„xIx€[PRTS[]Z
nƒv…„†|‚vHTIIOPM
o„w†…‡}ƒwIwŒ€€ZOOQVTW\
p…x‡†ˆ~„xKVKLQNO
nƒv…„†|‚vIv‹~YRTXYQT
o„w†…‡}ƒwKUJJPMR
p…x‡†ˆ~„xLx€[VUVS[
nƒv…„†|‚vKTQIOM
o„w†…‡}ƒwLwŒ€€ZOQVRWSV
p…x‡†ˆ~„xNVKLTMT
nƒv…„†|‚vLv‹~YNTPXTZT
w|wpSˆ{Š‰‹‡{^‘‚”€Q^S
x}xqT‰|‹ŠŒ‚ˆ|_’ƒ•S_T
v{voR‡z‰ˆŠ€†z]“R]R
w|wpSˆ{Š‰‹‡{^‘‚”€T^S
x}xqT‰|‹ŠŒ‚ˆ|_’ƒ•V_T

iuq~{‰ˆ|}x]|~ŠˆŽ‚s˜†„sy{‡€r
x}xqVu‰wƒ‡{l‘†’•„ŠŒ˜‘XLA
v{voTs‡u…yj„}“‚ˆŠ–WJ?
w|wpUtˆv‚€†zk…~‘”ƒ‰‹—YK@
x}xqVu‰wƒ‡{l‘†’•„ŠŒ˜‘[LA
v{voTs‡u…yj„}“‚ˆŠ–ZJ?

jvr|€ŽŠ‰}~y^…‡‹p‚…Ž
pwy}CPEFMPL
qx‚z~Dsˆ{||VKQRPVW
ryƒ{FRGINIK
pwy}Dr‡z{{UMPSPMV
qx‚z~FQFFOQQ
ryƒ{Gt‰|}}WPRSST
pwy}FPEFNMO
qx‚z~Gsˆ{||VOQSPUP
x}xqV}‡ƒhz}†MZO
v{voT{…}fx{„LXM
w|wpU|†~‚gy|…NYN
x}xqV}‡ƒhz}†PZO

iuq~{‰ˆ|}x]‡}j‰‰–Š‡l
r|r„tERGGKLS
pzp‚rCr‡z{{UONPNQ
q{qƒsEQFGOKI
r|r„tFt‰|}}WOPPQRV
pzp‚rEPLFKN
q{qƒsFsˆ{||VKPPRTUY
r|r„tHRGGIKJ
pzp‚rFr‡z{{UKNKTQQR
q{qƒsHQNNMM
r|r„tIt‰|}}WQRRPUVW
v{voT~t†va€†€‡–O\Q
w|wpUu‡wb‡Žˆ‚—Q]R
x}xqV€vˆxc‚ˆ‚‰ƒ˜S^S
v{voT~t†va€†€‡–R\Q

jvr|€ŽŠ‰}~y_…‚…Žm…—‰Ÿ›|qn
qwtw€CPEHHHJ
rxuxDsˆ{||VKSNTTWY
syvy‚FRGHPRS
qwtw€Dr‡z{{UQMLORO
rxuxFQFGHKK
syvy‚Gt‰|}}WNUOTOVY
qwtw€FPEMIGJ
rxuxGsˆ{||VNOMPWXP
x}xqW}z}†eˆ}—“ŒR_T
v{voU{x{„c†{•‘ŠQ]R
w|wpV|y|…d‡|Ž€–’‹€S^S
x}xqW}z}†eˆ}—“ŒU_T
v{voU{x{„c†{•‘ŠT]R
w|wpV|y|…d‡|Ž€–’‹€V^S

htp}z~Œˆ‡{|w]‰‰iŒ“…›—…j
r~~ww†„GTIJRQL
s‚xx‡…HwŒ€€ZVRYWSX
q}}€vv…ƒGSHLIJP
r~~ww†„Hv‹~YNRPYYWX
s‚xx‡…JUJJLOQ
q}}€vv…ƒHuŠ}~~XSPPRP
r~~ww†„Jv‹~YNOSPQU
x}xqWƒƒc†{•‘ŠP]R
v{voUa„y‹}“ˆ}O[P
w|wpV‚‚b…zŒ~”‰~Q\Q
x}xqWƒƒc†{•‘ŠS]R
v{voUa„y‹}“ˆ}R[P
w|wpV‚‚b…zŒ~”‰~T\Q

htp}z~Œˆ‡{|w^‡ˆ}p•ˆŽ‹‘‹y‡l
s|}rCPMLHM
t}~sDsˆ{||VSKTVPT
r{|qCODDJKN
s|}rDr‡z{{UORPLT
t}~sFQFHINJ
r{|qDq†yzzTNQMMT
s|}rFPEEKPH
t}~sGsˆ{||VMMRVOO
r{|qFOIDFF
s|}rGr‡z{{ULONPNVV
t}~sIQFFOHN
r{|qGq†yzzTNLMNPR

jvr|€ŽŠ‰}~yaŽ~Œ‚‰”…„gš‹…qn
s€p~t{†wvGv‹~YNPVWVTY
tqu|‡xwIwŒ€€ZOXSVVZZ
u‚r€v}ˆyxKVKKTNO
s€p~t{†wvIv‹~YTTUXZ
tqu|‡xwKwŒ€€ZRQWTWY
x}xqY†v„zŒ}|_’ƒ•R_T
v{voW„t‚xŠ{z]“Q]R
w|wpX…uƒy€‹|{^‘‚”€S^S
x}xqY†v„zŒ}|_’ƒ•U_T
v{voW„t‚xŠ{z]“T]R
w|wpX…uƒy€‹|{^‘‚”€V^S

htp}z~Œˆ‡{|w_Œ|Š€ˆ“†f˜†‚„un
tqu‚}ˆ{HUJJMTM
u‚r€vƒ~‰|Ix€[TWWZU\
s€p~t|‡zHTILMSQ
tqu‚}ˆ{IwŒ€€ZTWQXZY\
u‚r€vƒ~‰|KVKLNNU
s€p~t|‡zIv‹~YOTQUQRU
tqu‚}ˆ{KUJNLQO
u‚r€vƒ~‰|Lx€[PRWTU\[
s€p~t|‡zKTIKMLT
tqu‚}ˆ{LwŒ€€ZOPPWUVX
u‚r€vƒ~‰|NVKNONQ
s€p~t|‡zLv‹~YPSRVSTT
w|wpX…uƒy†Œ_‘“•†S`U
x}xqY†v„z‡‚€`’€”‘–‡UaV
v{voW„t‚x…€‹~^~’”…T_T
w|wpX…uƒy†Œ_‘“•†V`U
x}xqY†v„z‡‚€`’€”‘–‡XaV

iuq~{‰ˆ|}xaŠ‰‚˜c…b”—‰ˆvtm
v~wERNKLP
t}|u‹Cr‡z{{UJPNUSW
u~}vŒEQFGMQN
v~wFt‰|}}WRLPWVU
t}|u‹EPEFGJK
u~}vŒFsˆ{||VLSUTOUV
v~wHRGKJIR
t}|u‹Fr‡z{{UJMOUPTS
u~}vŒHQFFNPQ
v~wIt‰|}}WPRPNTP
t}|u‹HPEEGPI
u~}vŒIsˆ{||VOKSQPQP
x}xqZƒ‚{‘\~[‚‡…R_T
v{voX€yZ|Y‹Ž€…ƒQ]R
w|wpY‚z[}ZŒ€†„S^S
x}xqZƒ‚{‘\~[‚‡…U_T
v{voX€yZ|Y‹Ž€…ƒT]R

jvr|€ŽŠ‰}~ycŒ€Žd‘•˜Š™l
v{voYw…‚v„Z‡‹Ž€O[P
w|wpZx†ƒw…[ˆŒQ\Q
x}xq[y‡„x†\‰‚‘S]R
v{voYw…‚v„Z‡‹Ž€R[P
w|wpZx†ƒw…[ˆŒT\Q

htp}z~Œˆ‡{|wb|~‚Šl„–ˆž‚{pm
w|wp[†uw{ƒeˆ}—“ŒR_T
x}xq\‡vx|„f‰~‚˜”‚T`U
v{voZ…tvz‚d‡|Ž€–’‹€S^S
w|wp[†uw{ƒeˆ}—“ŒU_T
x}xq\‡vx|„f‰~‚˜”‚W`U
v{voZ…tvz‚d‡|Ž€–’‹€V^S
w‚qswERONPI
xƒrtx€FuŠ}~~XMPSVVQV
vprv~EQFGOLO
w‚qswFt‰|}}WNNQPUPZ
xƒrtx€HSHHOOT
vprv~Fsˆ{||VQKPOQR
w‚qswHROMOI
xƒrtx€IuŠ}~~XSUWSWZ
vprv~HQNFIM
w‚qswIt‰|}}WSNVUT

htp}z~Œˆ‡{|wc|Š‹ƒi‹ˆ˜j
w|wp\xuƒ„|bˆ†„‘O\Q
x}xq]yv„…}c‰‡…‚’Q]R
v{vo[wt‚ƒ{a‡…ƒ€P[P
w|wp\xuƒ„|bˆ†„‘R\Q
x}xq]yv„…}c‰‡…‚’T]R
wsp~w}ƒ|ŒJWLMSRR
xtq€x~„‚€}Kz‚ƒƒ]RUTZ[?@
yur€y…ƒ~ŽMYVRXW
wsp~w}ƒ|ŒKyŽ‚‚\TR[WZF@
xtq€x~„‚€}MXSUNR
yur€y…ƒ~ŽN{ƒ„„^YXY^_?
wsp~w}ƒ|ŒMWLMSTP
xtq€x~„‚€}Nz‚ƒƒ]V[VVX>B
yur€y…ƒ~ŽPYUQXY
wsp~w}ƒ|ŒNyŽ‚‚\TRUS[?C
xtq€x~„‚€}PXUPVV
yur€y…ƒ~ŽQ{ƒ„„^WWT]XGG

iuq~{‰ˆ|}xdŠ}‹tˆš„ƒŒ’”k
x}xq]ƒv„m“}|…‹P]R
v{vo[t‚k‘{zƒ‰‹O[P
w|wp\‚uƒl€’|{„ŠŒQ\Q
x}xq]ƒv„m“}|…‹S]R
v{vo[t‚k‘{zƒ‰‹R[P
x~qCPMNIG
yr€Dsˆ{||VNORTRPV
w}p~CODEMNP
x~qDr‡z{{UJLTLUTU
yr€FQMJIQ
w}p~Dq†yzzTMQOTOR
x~qFPLENH
yr€Gsˆ{||VQOPTR
w}p~FOKGJH
x~qGr‡z{{UROQPV
yr€IQFGKIK
w}p~Gq†yzzTIMOPMTO

jvr|€ŽŠ‰}~ye‘~Œc…b”—‰ˆŽtm
v{vo[‡t‚Y{XŠ~„‚O\Q
w|wp\ˆuƒZ|Y‹Ž€…ƒQ]R
x}xq]‰v„[}ZŒ€†„S^S
v{vo[‡t‚Y{XŠ~„‚R\Q
w|wp\ˆuƒZ|Y‹Ž€…ƒT]R
y…r€DQLGIP
wƒp~Bq†yzzTJRROOU
x„qDPMELN
y…r€Esˆ{||VPQLNOQ
wƒp~DOKKJJ
x„qEr‡z{{UROQPQQ
y…r€GQNNJK
wƒp~Eq†yzzTJOQTLMW
x„qGPEFLOQ
y…r€Hsˆ{||VSLMRWXP
wƒp~GODEHHH
x„qHr‡z{{UJJOPNORP

htp}z~Œˆ‡{|weŠŠŒb“–ˆ—j
w|wp^xƒƒ…‰[ˆŒO\Q
x}xq_y„„†Š\‰‚‘Q]R
v{vo]w‚‚„ˆZ‡‹Ž€P[P
w|wp^xƒƒ…‰[ˆŒR\Q
x}xq_y„„†Š\‰‚‘T]R
v{vo]w‚‚„ˆZ‡‹Ž€S[P
zt…ERGIMKK
{u€€‚†FuŠ}~~XMVQOPXS
ys~~€„EQFHPLQ
zt…Ft‰|}}WPSVRRV
{u€€‚†HSHHLPO
ys~~€„Fsˆ{||VMTQNUWV
zt…HRGJNLN
{u€€‚†IuŠ}~~XMMSSWRU

iuq~{‰ˆ|}xfŠŽˆŽ†d’–—svqƒ†xq
x}xq_ƒ‡ˆx‡]‹„‡‚”—‰Vc@
v{vo]…†v…}[‰Ž‚…€’•‡Ua>
w|wp^‚†‡w€†~\ŠŽƒ†“–ˆWb?
x}xq_ƒ‡ˆx‡]‹„‡‚”—‰Yc@
y}‚r{yFSHKNJL
z~‚ƒs|‚zGv‹~YNPRYXY
{ƒ„t}ƒ{IUJKKTQ
y}‚r{yGuŠ}~~XMQVXVQ[
z~‚ƒs|‚zITILKPL
{ƒ„t}ƒ{JwŒ€€ZQURYZY
y}‚r{yISHKKRL
z~‚ƒs|‚zJv‹~YQPUPQY

htp}z~Œˆ‡{|we„aƒ`’•‡†Œrk
w|wp^ˆ}ˆZ|Y‹Ž€…ƒP]R
x}xq_‰~‰[}ZŒ€†„R^S
v{vo]‡|‡Y{XŠ~„‚Q\Q
w|wp^ˆ}ˆZ|Y‹Ž€…ƒS]R
x}xq_‰~‰[}ZŒ€†„U^S
yƒxƒBODEFIM
z„y„Cr‡z{{UNQPTVVV
{…z…EQNMLP
yƒxƒCq†yzzTJIOSMVP
z„y„EPEGOML
{…z…Fsˆ{||VLKMUSOX
yƒxƒEOLDNO
z„y„Fr‡z{{UPKTMUNR
{…z…HQMKMN
yƒxƒFq†yzzTIPRMOMN
z„y„HPEHKIQ
{…z…Isˆ{||VLSQONRY

iuq~{‰ˆ|}xg|Ž†c…b”—‰ˆvtm
x}xq`u‡x\~[‚‡…R_T
v{vo^s…}vZ|Y‹Ž€…ƒQ]R
w|wp_t†~w[}ZŒ€†„S^S
x}xq`u‡x\~[‚‡…U_T
v{vo^s…}vZ|Y‹Ž€…ƒT]R
{p‚zswyvˆ‹}|‚€MZOQTSW
|qƒ{txzw‰Œ~}ƒN}’…††`W[_AHD
zoyrvxu‡Š|{MYNNQYQ
{p‚zswyvˆ‹}|‚€N|‘„……_[\^GBH
|qƒ{txzw‰Œ~}ƒP[PPYXS
zoyrvxu‡Š|{N{ƒ„„^TSZAADC
{p‚zswyvˆ‹}|‚€PZORTWV
|qƒ{txzw‰Œ~}ƒQ}’…††`U][CHAI
zoyrvxu‡Š|{PYNQPUQ
{p‚zswyvˆ‹}|‚€Q|‘„……_VW\?FH
|qƒ{txzw‰Œ~}ƒS[PPWRW
zoyrvxu‡Š|{Q{ƒ„„^S\U>?AB

jvr|€ŽŠ‰}~yi}‘‹‰†r„‡ƒ
{oƒq}{xERIKQN
|p„r~|yGSIJLK
}q…s}zITIOSR

iuq~{‰ˆ|}xj|‡‚‰‚{ˆ‘}†„r{q
x}xqcu‰ˆ€{‚{t‰ŠŽ—•ƒŒVc@
v{voas‡†~y€yr‡ˆŒ•“ŠŽUa>
w|wpbtˆ‡zzs€ˆ‰–”‚‹Wb?
x}xqcu‰ˆ€{‚{t‰ŠŽ—•ƒŒYc@
}oƒ‚zu|uFSHIJPR
~p„ƒ{v}vGv‹~YQNPVZV
q…„|w~wIUQROU
}oƒ‚zu|uGuŠ}~~XSMRXXQ
~p„ƒ{v}vITIIPTL
q…„|w~wJwŒ€€ZTWQXXX
}oƒ‚zu|uISHHJLN
~p„ƒ{v}vJv‹~YNNSRRSY

htp}z~Œˆ‡{|wiŽŒb„a“–ˆ‡usl
w|wpbxx‡…[}ZŒ€†„Q^S
x}xqcyyˆ†\~[‚‡…S_T
v{voaww†„Z|Y‹Ž€…ƒR]R
w|wpbxx‡…[}ZŒ€†„T^S
x}xqcyyˆ†\~[‚‡…V_T
}ss‚€CPEGNJI
~ttƒDsˆ{||VOKOQQO
uu„‚FRGHKOP
}ss‚€Dr‡z{{UMQKTNP
~ttƒFQFHGKQ
uu„‚Gt‰|}}WQTVWT
}ss‚€FPEFIMP
~ttƒGsˆ{||VRSRVU
uu„‚IRGGIMJ
}ss‚€Gr‡z{{UKNSRQSP
~ttƒIQFIPIM
uu„‚Jt‰|}}WSPMNR

iuq~{‰ˆ|}xj€Ž€—o„€
x}xqcy‡yhz}†MZO
v{voaw…wŽfx{„LXM
w|wpbx†xgy|…NYN
x}xqcy‡yhz}†PZO
}ssŠCPEGJGN
~t‚t‹Dsˆ{||VOOPSSV
uƒuŒFRGHJMR
}ssŠDr‡z{{ULROQMR
~t‚t‹FQFFJPJ
uƒuŒGt‰|}}WQPTSW
}ssŠFPEEMHH
~t‚t‹Gsˆ{||VRKQPQV

htp}z~Œˆ‡{|wiŒ„Š€ƒ’“u‡’˜yo{s€o
w|wpb…}ƒy|‹Œn€‹‘Š€Œ„‘WaV
x}xqc†~„z}ŒoŒ’‹…’YbW

iuq~{‰ˆ|}xlŒ‚“p‚…Ž
…w…ˆFSHIJNM
ƒuƒ†Dsˆ{||VKKTUSP
€„€v„‡FRGGMKP
…w…ˆGuŠ}~~XRSSSSW
ƒuƒ†FQFFJNO
€„€v„‡Gt‰|}}WNUURSX
…w…ˆISHIMPQ
ƒuƒ†Gsˆ{||VMNMNRP
€„€v„‡IRGIQQJ
…w…ˆJuŠ}~~XMNUQTUX
ƒuƒ†IQFFPNL
€„€v„‡Jt‰|}}WPSVNPU

htp}z~Œˆ‡{|wl}}’ˆe’–s‚m
w|wpexvv‰‹zˆ^‹’„“R_T
x}xqfywwŠŒ‚{‰_Œ“…”T`U
v{vodwuuˆŠ€y‡]ŠŽ‘ƒ’S^S
w|wpexvv‰‹zˆ^‹’„“U_T
x}xqfywwŠŒ‚{‰_Œ“…”W`U
v{vodwuuˆŠ€y‡]ŠŽ‘ƒ’V^S
trr…‡}v„z‡‹Ž€N[WWVZ
‚uss†ˆ~w…{ˆŒO~“†‡‡aZZHGHH
€sqq„†|uƒy†ŠŽNZOPTRZ
trr…‡}v„z‡‹Ž€O}’…††`[UGDFF
‚uss†ˆ~w…{ˆŒQ\QRYUY
€sqq„†|uƒy†ŠŽO|‘„……_TX?ABGD
trr…‡}v„z‡‹Ž€Q[PQSSS
‚uss†ˆ~w…{ˆŒR~“†‡‡aWV@GIIE

iuq~{‰ˆ|}xnŠ~†’p‚…Ž
x}xqgƒwx‹i{~‡N[P
v{voeu}v‰gy|…MYN
w|wpf‚v~wŠhz}†OZO
x}xqgƒwx‹i{~‡Q[P
v{voeu}v‰gy|…PYN
‚~rzs†ERGHNQR
ƒs{t‡FuŠ}~~XMVOWQVV
}qyr…EQFFINM
‚~rzs†Ft‰|}}WMMNUXXQ
ƒs{t‡HSHINLQ
}qyr…Fsˆ{||VLOSOUPV
‚~rzs†HRGJIIN
ƒs{t‡IuŠ}~~XMNSPTXZ
}qyr…HQFHIOP
‚~rzs†It‰|}}WMNOORPQ
ƒs{t‡KSHJQSL
}qyr…Isˆ{||VQNQTWU

jvr|€ŽŠ‰}~yq……ˆŽŠƒo…x‡{|vo
v{vog{…{~„€ye{n}‰Š„Q^S
w|wph|†|…zf|o~Š‹…S_T
x}xqi}‡}€†‚{g}p‹Œ†U`U
v{vog{…{~„€ye{n}‰Š„T^S
„x‚x{}vGTIKQKS
…yƒy|‚~wHwŒ€€ZTSQTYW
ƒwwz€|uGSHJQJT
„x‚x{}vHv‹~YNOXVUX
…yƒy|‚~wJUJLMPP
ƒwwz€|uHuŠ}~~XMPQOWS[
„x‚x{}vJTIKQNU
…yƒy|‚~wKwŒ€€ZTORSYX
ƒwwz€|uJSHJMQT
„x‚x{}vKv‹~YSPRPR

htp}z~Œˆ‡{|wpƒ‡ˆ†Œp‚…Ž
w|wpi|€x…i{~‡N[P
x}xqj}‚€y†j|ˆP\Q
v{voh{€~w„hz}†OZO
w|wpi|€x…i{~‡Q[P
†y}~|u‚GTQRLL
„w{|zs€Et‰|}}WMMQRTUX
…x|}{tGSHINLO
†y}~|u‚Hv‹~YOSOPYRT
„w{|zs€GRNMHK
…x|}{tHuŠ}~~XMNUTTRS
†y}~|u‚JTOMKQ
„w{|zs€Ht‰|}}WRSQVOS
…x|}{tJSNPQR
†y}~|u‚Kv‹~YOSQRQVS

iwy††‹v‰Š€ˆ‘‰y
wy†u‰‡||ƒ’‰‘\Q
uw}„vƒˆŽ‰‡y|ŽYN
vx~…wˆzˆ||…ƒˆ…‘ƒƒŠ†™ˆ˜{~tvOD
wy†x‚‰{‰}}†„‰†’„„”™„”˜“~tvOD
uw}„vŠv€Š‰€Ž~„€“‚Š’]R
vx~…y‚€yy†‡XM
wy†|wzxƒ‡|…ŽYN
uw}„}vˆSH
vx~…‚‚€{‹VK
wy†ƒ‰ƒ}‰ƒ€‚–“†ˆˆbW
uw}„‡Ž{‡~}€‘ƒ\Q
vx~……|€‹{‰{ˆƒ‰ZO
wy††„zy€y…|Ž‹ƒƒ]R
uw}„…{€y…|{~XM
vx~…‡‡Œw‡ˆz|‡‡ƒ–…•`U
wy†Š|~Š|ˆ~{ˆ[P

ix~‡wˆ„ˆu
x}xqTwvŠƒy‡gŠ‘ƒ™•ŽƒXaW
v{voR~uy‡Šgy|…LYO
w|wpSvzˆ‹hz}†NZP
x}xqT€w{‰Œi{~‡P[Q
v{voR~uy‡Šgy|…OYO
w|wpS€yxhz}†MZP
x}xqTz‚€yi{~‡O[Q
v{voRx€~wgy|…NYO
w|wpS€yxhz}†PZP
x}xqT‰|‹ŠŒi{~‡N[Q
v{voR‡z‰ˆŠgy|…MYO
w|wpSˆ{Š‰‹hz}†OZP
x}xqT‰|‹ŠŒi{~‡Q[Q
v{voR‡z‰ˆŠ€†z]“P]S
w|wpSˆ{Š‰‹‡{^‘‚”€R^T
x}xqT‰|‹ŠŒ‚ˆ|_’ƒ•T_U
v{voR‡z‰ˆŠ€†z]“S]S
w|wpSˆ{Š‰‹‡{^‘‚”€U^T
x}xqVu‰wƒ‡{l‘†’•„ŠŒ˜‘XLB
v{voTs‡u…yj„}“‚ˆŠ–WJ@
w|wpUtˆv‚€†zk…~‘”ƒ‰‹—YKA
x}xqVu‰wƒ‡{l‘†’•„ŠŒ˜‘[LB
v{voTs‡u…yj„}“‚ˆŠ–ZJ@
w|wpU|†~‚gy|…LYO
x}xqV}‡ƒhz}†NZP
v{voT{…}fx{„MXN
w|wpU|†~‚gy|…OYO
x}xqV€vˆxc‚ˆ‚‰ƒ˜Q^T
v{voT~t†va€†€‡–P\R
w|wpUu‡wb‡Žˆ‚—R]S
x}xqV€vˆxc‚ˆ‚‰ƒ˜T^T
v{voU{x{„c†{•‘ŠP]S
w|wpV|y|…d‡|Ž€–’‹€R^T
x}xqW}z}†eˆ}—“ŒT_U
v{voU{x{„c†{•‘ŠS]S
w|wpV|y|…d‡|Ž€–’‹€U^T
x}xqW}z}†eˆ}—“ŒW_U
v{voUa„y‹}“ˆ}N[Q
w|wpV‚‚b…zŒ~”‰~P\R
x}xqWƒƒc†{•‘ŠR]S
v{voUa„y‹}“ˆ}Q[Q
w|wpV‚‚b…zŒ~”‰~S\R
x}xqWƒƒc†{•‘ŠU]S
v{voW„t‚xŠ{z]“P]S
w|wpX…uƒy€‹|{^‘‚”€R^T
x}xqY†v„zŒ}|_’ƒ•T_U
v{voW„t‚xŠ{z]“S]S
w|wpX…uƒy€‹|{^‘‚”€U^T
x}xqY†v„zŒ}|_’ƒ•W_U
v{voW„t‚x…€‹~^~’”…R_U
w|wpX…uƒy†Œ_‘“•†T`V
x}xqY†v„z‡‚€`’€”‘–‡VaW
v{voW„t‚x…€‹~^~’”…U_U
w|wpX…uƒy†Œ_‘“•†W`V
x}xqZƒ‚{‘\~[‚‡…R_U
v{voX€yZ|Y‹Ž€…ƒQ]S
w|wpY‚z[}ZŒ€†„S^T
x}xqZƒ‚{‘\~[‚‡…U_U
v{voX€yZ|Y‹Ž€…ƒT]S
w|wpZx†ƒw…[ˆŒP\R
x}xq[y‡„x†\‰‚‘R]S
v{voYw…‚v„Z‡‹Ž€Q[Q
w|wpZx†ƒw…[ˆŒS\R
x}xq[y‡„x†\‰‚‘U]S
v{voZ…tvz‚d‡|Ž€–’‹€Q^T
w|wp[†uw{ƒeˆ}—“ŒS_U
x}xq\‡vx|„f‰~‚˜”‚U`V
v{voZ…tvz‚d‡|Ž€–’‹€T^T
w|wp[†uw{ƒeˆ}—“ŒV_U
x}xq\‡vx|„f‰~‚˜”‚X`V
v{vo[wt‚ƒ{a‡…ƒ€N[Q
w|wp\xuƒ„|bˆ†„‘P\R
x}xq]yv„…}c‰‡…‚’R]S
v{vo[wt‚ƒ{a‡…ƒ€Q[Q
w|wp\xuƒ„|bˆ†„‘S\R
x}xq]ƒv„m“}|…‹P]S
v{vo[t‚k‘{zƒ‰‹O[Q
w|wp\‚uƒl€’|{„ŠŒQ\R
x}xq]ƒv„m“}|…‹S]S
v{vo[t‚k‘{zƒ‰‹R[Q
w|wp\ˆuƒZ|Y‹Ž€…ƒP]S
x}xq]‰v„[}ZŒ€†„R^T
v{vo[‡t‚Y{XŠ~„‚Q\R
w|wp\ˆuƒZ|Y‹Ž€…ƒS]S
x}xq]‰v„[}ZŒ€†„U^T
v{vo]w‚‚„ˆZ‡‹Ž€N[Q
w|wp^xƒƒ…‰[ˆŒP\R
x}xq_y„„†Š\‰‚‘R]S
v{vo]w‚‚„ˆZ‡‹Ž€Q[Q
w|wp^xƒƒ…‰[ˆŒS\R
x}xq_y„„†Š\‰‚‘U]S
v{vo]…†v…}[‰Ž‚…€’•‡Ta?
w|wp^‚†‡w€†~\ŠŽƒ†“–ˆVb@
x}xq_ƒ‡ˆx‡]‹„‡‚”—‰XcA
v{vo]…†v…}[‰Ž‚…€’•‡Wa?
w|wp^ˆ}ˆZ|Y‹Ž€…ƒP]S
x}xq_‰~‰[}ZŒ€†„R^T
v{vo]‡|‡Y{XŠ~„‚Q\R
w|wp^ˆ}ˆZ|Y‹Ž€…ƒS]S
x}xq_‰~‰[}ZŒ€†„U^T
v{vo^s…}vZ|Y‹Ž€…ƒP]S
w|wp_t†~w[}ZŒ€†„R^T
x}xq`u‡x\~[‚‡…T_U
v{vo^s…}vZ|Y‹Ž€…ƒS]S
w|wp_t†~w[}ZŒ€†„U^T
x}xqcu‰ˆ€{‚{t‰ŠŽ—•ƒŒVcA
v{voas‡†~y€yr‡ˆŒ•“ŠŽUa?
w|wpbtˆ‡zzs€ˆ‰–”‚‹Wb@
x}xqcu‰ˆ€{‚{t‰ŠŽ—•ƒŒYcA
v{voaww†„Z|Y‹Ž€…ƒP]S
w|wpbxx‡…[}ZŒ€†„R^T
x}xqcyyˆ†\~[‚‡…T_U
v{voaww†„Z|Y‹Ž€…ƒS]S
w|wpbxx‡…[}ZŒ€†„U^T
x}xqcy‡yhz}†MZP
v{voaw…wŽfx{„LXN
w|wpbx†xgy|…NYO
x}xqcy‡yhz}†PZP
v{voa„|‚x{Š‹mŠ‰‹ƒV`V
w|wpb…}ƒy|‹Œn€‹‘Š€Œ„‘XaW
x}xqfywwŠŒ‚{‰_Œ“…”S`V
v{vodwuuˆŠ€y‡]ŠŽ‘ƒ’R^T
w|wpexvv‰‹zˆ^‹’„“T_U
x}xqfywwŠŒ‚{‰_Œ“…”V`V
v{vodwuuˆŠ€y‡]ŠŽ‘ƒ’U^T
w|wpexvv‰‹zˆ^‹’„“W_U
x}xqgƒwx‹i{~‡N[Q
v{voeu}v‰gy|…MYO
w|wpf‚v~wŠhz}†OZP
x}xqgƒwx‹i{~‡Q[Q
v{voeu}v‰gy|…PYO
w|wph|†|…zf|o~Š‹…R_U
x}xqi}‡}€†‚{g}p‹Œ†T`V
v{vog{…{~„€ye{n}‰Š„S^T
w|wph|†|…zf|o~Š‹…U_U
x}xqj}‚€y†j|ˆO\R
v{voh{€~w„hz}†NZP
w|wpi|€x…i{~‡P[Q
x}xqj}‚€y†j|ˆR\R

ix~‡wˆ„ˆwhŒ}o•›œ‰uwtsv…p
x}xqTwvŠƒy‡gŠ‘ƒ™•ŽƒXaV
v{voa„|‚x{Š‹mŠ‰‹ƒV`V

jƒ…s‡‡r
}ƒq}T‚u‡zŠUJMT
‚~„r~fw„ˆ|UJOLUMNT
ƒ…shŠŠ†Š‚{‡ZQ