Hogwill conscierqus foot time thieppened by an grildenry, AnoNedrigets it ist, and FoiCoentecaum issue
,ðB öÿÿÿ è K C ôÿÿÿ } ,gC ôÿÿÿ e ,“C ôÿÿÿ ,¿C öÿÿÿ Ý KëC ôÿÿÿ } ,6D ôÿÿÿ e ,bD ôÿÿÿ ,ŽD ôÿÿÿ î ,ºD öÿÿÿ ž PæD ïÿÿÿ } ,6E ôÿÿÿ ,bE öÿÿÿ à FŽE ÷ÿÿÿ } ,ÔE ÷ÿÿÿ ,F öÿÿÿ · F,F ÷ÿÿÿ } ,rF ÷ÿÿÿ ,žF ÷ÿÿÿ g ,ÊF öÿÿÿ KöF ÷ÿÿÿ$ } ,AG ÷ÿÿÿ$ e ,mG ÷ÿÿÿ$ ,™G öÿÿÿ ñ KÅG ÷ÿÿÿ( } , H ÷ÿÿÿ( e ,<H ÷ÿÿÿ( ,hH öÿÿÿ ß K”H ÷ÿÿÿ, } ,ßH ÷ÿÿÿ, e , I ÷ÿÿÿ, ,7I öÿÿÿ L KcI ÷ÿÿÿ0 } ,®I ÷ÿÿÿ0 e ,ÚI ÷ÿÿÿ0 , J öÿÿÿ , K2J ÷ÿÿÿ4 } ,}J ÷ÿÿÿ4 e ,©J ÷ÿÿÿ4 ,ÕJ öÿÿÿ ´ K K þÿÿÿ8 } ,LK ÷ÿÿÿ8 e ,xK ÷ÿÿÿ8 ,K öÿÿÿ ¸ KÐK þÿÿÿ< } , L ÷ÿÿÿ< e ,GL ÷ÿÿÿ< ,sL öÿÿÿ U KŸL þÿÿÿ@ } ,êL ÷ÿÿÿ@ e , M ÷ÿÿÿ@ ,BM öÿÿÿ » KnM þÿÿÿD } ,¹M ÷ÿÿÿy ,ÛX öÿÿÿ W K Y ÷ÿÿÿ| } ,RY ÷ÿÿÿ| ,~Y öÿÿÿ FªY ÷ÿÿÿ } ,ðY ÷ÿÿÿ , Z öÿÿÿ È FHZ ÷ÿÿÿ‚ } ,ŽZ ÷ÿÿÿ‚ ,ºZ öÿÿÿ § FæZ ÷ÿÿÿ… } ,,[ ÷ÿÿÿ… ,X[ öÿÿÿ ¨ F„[ ÷ÿÿÿ‡ } ,Ê[ öÿÿÿ 7 Aö[ ÷ÿÿÿ‹ } ,7\ ÷ÿÿÿ‹ e ,c\ ÷ÿÿÿ‹ ,\ öÿÿÿ 1 K»\ ÷ÿÿÿ } , ] ÷ÿÿÿ e ,2] ÷ÿÿÿ ,^] öÿÿÿ 0 KŠ] ÷ÿÿÿ” } ,Õ] ÷ÿÿÿ” e , ^ ÷ÿÿÿ” ,-^ ÷ÿÿÿ” î ,Y^ öÿÿÿ P…^ ÷ÿÿÿ™ } ,Õ^ ÷ÿÿÿ™ = , _ ÷ÿÿÿ™ e ,- ÷ÿÿÿ™ ,Y_ öÿÿÿ ¶ P… ôÿÿÿœ } ,Õ_ ÷ÿÿÿœ , ` öÿÿÿ † F- ôÿÿÿŸ } ,s` ÷ÿÿÿŸ ,Ÿ` öÿÿÿ FË` ôÿÿÿ } , a ÷ÿÿÿ ,=a öÿÿÿ Fia ÷ÿÿÿ© } ,¯a ÷ÿÿÿ© ,Ûa ÷ÿÿÿ© Ì , b ÷ÿÿÿ© @ ,3b ÷ÿÿÿ© Ë ,_b ÷ÿÿÿ© ? ,‹b öÿÿÿ Z·b ÷ÿÿÿ¯ } , c ÷ÿÿÿ¯ ,=c ÷ÿÿÿ¯ = ,ic ÷ÿÿÿ¯ e ,•c ÷ÿÿÿ¯ ,Ác öÿÿÿ $ _íc ÷ÿÿÿµ } ,Ld ÷ÿÿÿµ ,xd ÷ÿÿÿµ = ,¤d ÷ÿÿÿµ e ,Ðd ÷ÿÿÿµ ,üd öÿÿÿ & d(e ÷ÿÿÿ» } ,Œe ÷ÿÿÿ» ,¸e ÷ÿÿÿ» = ,äe ÷ÿÿÿ» e , f ÷ÿÿÿ» ,<f öÿÿÿ % Uhf ÷ÿÿÿ¿ } ,½f ÷ÿÿÿ¿  ,éf ÷ÿÿÿ¿ € , g öÿÿÿ r ^Ag ÷ÿÿÿÄ } ,Ÿg ÷ÿÿÿÄ  ,Ëg ÷ÿÿÿÄ € ,÷g ÷ÿÿÿÄ ò ,#h öÿÿÿ 4 aOh ÷ÿÿÿÊ } ,°h ÷ÿÿÿÊ — ,Üh ÷ÿÿÿÊ Ö , i ÷ÿÿÿÊ Ð ,4i ÷ÿÿÿÊ ¼ ,`i öÿÿÿ ' UŒi ÷ÿÿÿÐ } ,ái ÷ÿÿÿÐ — ,
,9j ÷ÿÿÿÐ Ð ,ej ÷ÿÿÿÐ ¼ ,‘j öÿÿÿ # U½j îÿÿÿÓ } 0 k îÿÿÿÓ 0Bk öÿÿÿ ¹ Frk îÿÿÿ× } 0¸k ÷ÿÿÿ× e ,èk îÿÿÿ× 0 l öÿÿÿ ù KDl îÿÿÿÛ } 0l îÿÿÿÛ e 0¿l ÷ÿÿÿÛ ,ïl öÿÿÿ ó K m îÿÿÿß } 0fm îÿÿÿß e 0– îÿÿÿß 0Æm öÿÿÿ ú Köm îÿÿÿã } 0An ÷ÿÿÿã e ,qn îÿÿÿã 0n öÿÿÿ ã KÍn îÿÿÿç } 0 o îÿÿÿç e 0Ho îÿÿÿç 0xo öÿÿÿ 1 K¨o îÿÿÿë } 0óo îÿÿÿë e 0#p îÿÿÿë 0Sp öÿÿÿ ½ Kƒp îÿÿÿï } 0Îp îÿÿÿï e 0þp îÿÿÿï 0.q öÿÿÿ ¿ K^q îÿÿÿó } 0©q îÿÿÿó e 0Ùq îÿÿÿó 0 r öÿÿÿ \ K9r þÿÿÿ÷ } ,„r îÿÿÿ÷ e 0°r îÿÿÿ÷ 0àr öÿÿÿ K s þÿÿÿû } ,[s îÿÿÿû e 0‡s îÿÿÿû 0·s öÿÿÿ Kçs ÷ÿÿÿÿ } ,2t îÿÿÿÿ e 0^t îÿÿÿÿ 0Žt öÿÿÿ ë K¾t îÿÿÿ } 0 u îÿÿÿ e 09u îÿÿÿ 0iu öÿÿÿ » K™u îÿÿÿ } 0äu ÷ÿÿÿ e , v îÿÿÿ 0@v öÿÿÿ Kpv îÿÿÿ } 0»v îÿÿÿ e 0ëv îÿÿÿ 0 w öÿÿÿ KKw îÿÿÿ } 0–w ÷ÿÿÿ e ,Æw îÿÿÿ 0òw öÿÿÿ é K"x îÿÿÿ } 0mx îÿÿÿ e 0x îÿÿÿ 0Íx öÿÿÿ ; Kýx îÿÿÿ } 0Hy îÿÿÿ e 0xy îÿÿÿ 0¨y öÿÿÿ Ä KØy ÷ÿÿÿ } ,#z îÿÿÿ 0Oz öÿÿÿ Fz ÷ÿÿÿ } ,Åz îÿÿÿ 0ñz öÿÿÿ F!{ ÷ÿÿÿ } ,g{ îÿÿÿ 0“{ öÿÿÿ FÃ{ ÷ÿÿÿ# } , | îÿÿÿ# 05| öÿÿÿ Fe| îÿÿÿ& } 0«| îÿÿÿ& 0Û| öÿÿÿ
F } îÿÿÿ+ } 0Q} ÷ÿÿÿ+ = ,} îÿÿÿ+ e 0­} îÿÿÿ+ 0Ý} öÿÿÿ P
~ îÿÿÿ0 } 0]~ ÷ÿÿÿ0 = ,~ îÿÿÿ0 e 0¹~ îÿÿÿ0 0é~ öÿÿÿ
P  îÿÿÿ2 } 0i öÿÿÿ A™ îÿÿÿ6 } 0Ú ÷ÿÿÿ6 ³ ,
€ îÿÿÿ6 Ù 06€ öÿÿÿ Kf€ îÿÿÿ; } 0±€ ÷ÿÿÿ; û ,ဠ÷ÿÿÿ; j ,
 îÿÿÿ; Ù 09 öÿÿÿ Pi îÿÿÿ? } 0¹ îÿÿÿ?  0é îÿÿÿ? ž 0 ‚ öÿÿÿ ê KI‚ îÿÿÿC } 0”‚ îÿÿÿC 0Ä‚ îÿÿÿC 0ô‚ öÿÿÿ _ K$ƒ þÿÿÿF } ,oƒ îÿÿÿF 0›ƒ öÿÿÿ ¬ F˃ îÿÿÿL } 0 „ ÷ÿÿÿL — ,A„ ÷ÿÿÿL Ö ,m„ îÿÿÿL Ð 0™„ îÿÿÿL ¼ 0É„ öÿÿÿ Uù„ îÿÿÿP } 0N… ÷ÿÿÿP â ,~… îÿÿÿP î 0ª… öÿÿÿ Ÿ KÚ… ÷ÿÿÿT } ,%† îÿÿÿT e 0Q† îÿÿÿT 0† öÿÿÿ K±† îÿÿÿ] ó 0ü† îÿÿÿ] e 0,‡ þÿÿÿ] } ,\‡ þÿÿÿ] u ,ˆ‡ îÿÿÿ] 0´‡ ÷ÿÿÿ]
,ä‡ îÿÿÿ] Ù 0 ˆ îÿÿÿ] / 0@ˆ öÿÿÿ x åpˆ þÿÿÿa } ,U‰ îÿÿÿa e 0‰ îÿÿÿa 0±‰ öÿÿÿ Kበþÿÿÿe } ,,Š îÿÿÿe e 0XŠ îÿÿÿe 0ˆŠ öÿÿÿ K¸Š îÿÿÿi } 0 ‹ ÷ÿÿÿi e ,3‹ îÿÿÿi 0_‹ öÿÿÿ ÷ K‹ îÿÿÿm } 0Ú‹ îÿÿÿm e 0
Œ ÷ÿÿÿm ,:Œ öÿÿÿ ò KfŒ îÿÿÿq } 0±Œ ÷ÿÿÿq e ,ጠîÿÿÿq 0
ÿÿÿ á K= îÿÿÿu } 0ˆ ÷ÿÿÿu e ,¸ îÿÿÿu 0ä öÿÿÿ ÿ K Ž îÿÿÿy } 0_Ž ÷ÿÿÿy e ,Ž îÿÿÿy 0»Ž öÿÿÿ ç KëŽ îÿÿÿ} } 06 îÿÿÿ} e 0f îÿÿÿ} 0– öÿÿÿ / KƏ îÿÿÿ } 0  îÿÿÿ e 0A îÿÿÿ 0q öÿÿÿ » K¡ îÿÿÿ… } 0ì îÿÿÿ… e 0 ‘ îÿÿÿ… 0L‘ öÿÿÿ 9 K|‘ îÿÿÿ‰ } 0Ç‘ îÿÿÿ‰ e 0÷‘ îÿÿÿ‰ 0'’ öÿÿÿ Á KW’ þÿÿÿ } ,¢’ ôÿÿÿ e ,Î’ ôÿÿÿ ,ú’ öÿÿÿ ¨ K&“ îÿÿÿ’ 0q“ îÿÿÿ’ 0¡“ îÿÿÿ’ 0Ñ“ îÿÿÿ’ 0 ” öÿÿÿ @ U1” îÿÿÿ— 0†” îÿÿÿ— 0¶” îÿÿÿ— 0æ” îÿÿÿ— 0 • öÿÿÿ R UF• îÿÿÿš } 0›• þÿÿÿš „ ,Ë• öÿÿÿ … G÷• îÿÿÿŸ } 0>– îÿÿÿŸ 0n– îÿÿÿŸ 0ž– îÿÿÿŸ 0Ζ öÿÿÿ 2 Pþ– îÿÿÿ¢ } 0N— îÿÿÿ¢ ‚ 0~— öÿÿÿ F®— îÿÿÿ¨ } 0ô— þÿÿÿ¨ † ,$˜ ÷ÿÿÿ¨ = ,P˜ îÿÿÿ¨ e 0|˜ îÿÿÿ¨ 0¬˜ öÿÿÿ Vܘ îÿÿÿ® } 02™ þÿÿÿ® † ,b™ ÷ÿÿÿ® = ,Ž™ îÿÿÿ® e 0º™ îÿÿÿ® 0ê™ öÿÿÿ ˆ V š îÿÿÿ² } 0pš îÿÿÿ² w 0 š îÿÿÿ² m 0К öÿÿÿ ‰ K› îÿÿÿ¹ } 0K› þÿÿÿ¹ l ,{› ÷ÿÿÿ¹ — ,§› ÷ÿÿÿ¹ Ö ,Ó› îÿÿÿ¹ Ð 0ÿ› îÿÿÿ¹ ¼ 0/œ öÿÿÿ  _œ ôÿÿÿ¼ } ,ºœ ôÿÿÿ¼ F ,æœ öÿÿÿ F  ÷ÿÿÿÀ } ,X îÿÿÿÀ e 0„ îÿÿÿÀ 0´ öÿÿÿ x Kä ÷ÿÿÿà } ,/ž îÿÿÿà m 0[ž öÿÿÿ ‡ F‹ž ôÿÿÿÉ Ø ,Ñž ôÿÿÿÉ é ,ýž ôÿÿÿÉ ã ,)Ÿ ôÿÿÿÉ 4 ,UŸ ôÿÿÿÉ ,Ÿ öÿÿÿ «­Ÿ ôÿÿÿÏ Õ ,X ôÿÿÿÏ } ,„ ôÿÿÿÏ à ,° ôÿÿÿÏ ” ,Ü ôÿÿÿÏ ¼ , ¡ öÿÿÿ ¡ «4¡ ôÿÿÿÖ ” ,ß¡ ôÿÿÿÖ Ô , ¢ ôÿÿÿÖ } ,7¢ ôÿÿÿÖ Ý ,c¢ ôÿÿÿÖ è ,¢ ôÿÿÿÖ ¼ ,»¢ öÿÿÿ ¢ ”ç¢ þÿÿÿß k ,{£ þÿÿÿß } ,§£ ÷ÿÿÿß – ,Ó£ ôÿÿÿß é ,ÿ£ ôÿÿÿß ã ,+¤ ôÿÿÿß 4 ,W¤ ôÿÿÿß ,ƒ¤ ÷ÿÿÿß Ö ,¯¤ öÿÿÿ ‘ Ñ Û¤ îÿÿÿå m 0¬¦ îÿÿÿå } 0ܦ ôÿÿÿå  , § ôÿÿÿå ,8§ ôÿÿÿå P ,d§ öÿÿÿ Ö Ž§ ïÿÿÿé } , ¨ ïÿÿÿé e ,J¨ ïÿÿÿé ,v¨ öÿÿÿ ± K¢¨ ïÿÿÿí } ,í¨ ïÿÿÿí e , © ïÿÿÿí ,E© öÿÿÿ U Kq© þÿÿÿñ } ,¼© ïÿÿÿñ e ,è© ïÿÿÿñ , ª öÿÿÿ º K@ª þÿÿÿõ } ,‹ª ïÿÿÿõ e ,·ª ïÿÿÿõ ,㪠öÿÿÿ W K « þÿÿÿù } ,Z« ïÿÿÿù e ,†« ïÿÿÿù ,²« öÿÿÿ ½ KÞ« þÿÿÿý } ,)¬ ïÿÿÿý e ,U¬ ïÿÿÿý ,¬ öÿÿÿ Z K­¬ þÿÿÿ } ,ø¬ ïÿÿÿ e ,$­ ïÿÿÿ ,P­ öÿÿÿ K|­ þÿÿÿ } ,Ç­ ïÿÿÿ e ,ó­ ïÿÿÿ , ® öÿÿÿ KK® þÿÿÿ } ,–® ïÿÿÿ e ,® ïÿÿÿ ,î® öÿÿÿ ® K ¯ ïÿÿÿ
} ,e¯ ïÿÿÿ
e ,‘¯ ïÿÿÿ
îÿÿÿž 9 0M
îÿÿÿž / 0}
îÿÿÿž À 0­
îÿÿÿž R 0Ý
öÿÿÿ S V
÷ÿÿÿ¤ } ,c îÿÿÿ¤ 9 0 îÿÿÿ¤ 0¿ îÿÿÿ¤ ª 0ï îÿÿÿ¤ R 0 öÿÿÿ U VO ÷ÿÿÿ± 6 ,¥ ÷ÿÿÿ± 5 ,Ñ îÿÿÿ± 0 0ý îÿÿÿ± W 0-
îÿÿÿ± d 0]
îÿÿÿ± c 0
îÿÿÿ± b 0½
÷ÿÿÿ± } ,í
îÿÿÿ± 3 0 îÿÿÿ± / 0I îÿÿÿ± . 0y îÿÿÿ± R 0© öÿÿÿ T ÷Ù îÿÿÿ· } 0Ð îÿÿÿ· ’ 0 îÿÿÿ· e 00 îÿÿÿ· 0` îÿÿÿ· R 0 öÿÿÿ X UÀ þÿÿÿ¾ } , îÿÿÿ¾ d 0A îÿÿÿ¾ c 0q îÿÿÿ¾ b 0¡ îÿÿÿ¾ Ú 0Ñ îÿÿÿ¾ : 0 öÿÿÿ B Z1 þÿÿÿÅ } ,‹ îÿÿÿÅ d 0· îÿÿÿÅ c 0ç îÿÿÿÅ b 0 îÿÿÿÅ Ú 0G îÿÿÿÅ 8 0w öÿÿÿ > Z§ îÿÿÿÈ ì 0 îÿÿÿÈ 7 01 öÿÿÿ ? Ka îÿÿÿÊ < 0¬ öÿÿÿ = ’Ü ÷ÿÿÿÎ F ,n ÷ÿÿÿÎ } ,š îÿÿÿÎ Ù 0Æ öÿÿÿ H šö ÷ÿÿÿÓ Ô , ÷ÿÿÿÓ } ,¼ ÷ÿÿÿÓ ,è ÷ÿÿÿÓ , öÿÿÿ ! ³@ ÷ÿÿÿÖ } ,ó ÷ÿÿÿÖ , öÿÿÿ ë ˜K ýÿÿÿÚ } 0ã þÿÿÿÚ ‰ , ÷ÿÿÿÚ ƒ ,? öÿÿÿ / Ìk ÷ÿÿÿÞ } ,7 þÿÿÿÞ ‰ ,c ýÿÿÿÞ ‚ 0 öÿÿÿ ‘ x¿ þÿÿÿà } ,7 öÿÿÿ ¨ Ac ñÿÿÿã 0¤ òÿÿÿã } ,Ô öÿÿÿ K “ îÿÿÿè } 0“ þÿÿÿè v ,à îÿÿÿè ¡ 0ï îÿÿÿè 0 öÿÿÿ å QO ïÿÿÿê } , öÿÿÿ Þ AÌ ôÿÿÿó ì ,
ôÿÿÿó – ,9 ôÿÿÿó è ,e ôÿÿÿó k ,‘ ôÿÿÿó À ,½ ôÿÿÿó Á ,é ôÿÿÿó ë , ôÿÿÿó ,A öÿÿÿ Q im ôÿÿÿõ } ,Ö öÿÿÿ C A ôÿÿÿ÷ } ,C öÿÿÿ A Ao òÿÿÿ Ñ ,° ûÿÿÿ Ò 4Ü ôÿÿÿû î , ! ðÿÿÿ V <<! îÿÿÿ þ 0x! øÿÿÿ 0¨! ùÿÿÿ Þ Ø! ïÿÿÿ g ,ò! ïÿÿÿ f , " þÿÿÿ › ,J" þÿÿÿ Ê ,v" þÿÿÿ ¦ ,¢" þÿÿÿ ¥ ,Î" þÿÿÿ © ,ú" ÿÿÿÿ f 0&# ÿÿÿÿ g 0V# ïÿÿÿ i ,†# ïÿÿÿ h ,²# ïÿÿÿ e ,Þ# ôÿÿÿ
} ,
$ ïÿÿÿ
E ,6$ öÿÿÿ Ñ Fb$ « v¨$ È p % þÿÿÿ w ,Ž% þÿÿÿ i ,º% îÿÿÿ ý 0æ% úÿÿÿ Ü 0 & ðÿÿÿO u <F& ÷ÿÿÿ } ,‚& ÷ÿÿÿ ,®& öÿÿÿ E OÚ& Ý ~)' Ê >§' þÿÿÿz w ,å' þÿÿÿz i , ( îÿÿÿz ý 0=( øÿÿÿz õ Hm( øÿÿÿz ö 8µ( úÿÿÿ Ü 0í( ðÿÿÿOz v < ) ôÿÿÿ# e ,Y) ôÿÿÿ# ,…) ðÿÿÿ l <±) ôÿÿÿ% Ð ,í) ðÿÿÿ ì < * ñÿÿÿ " 0U* ûÿÿÿ £ 4…* òÿÿÿ ,¹* ñÿÿÿ ; 0å* ôÿÿÿ , + îÿÿÿ à 0A+ ñÿÿÿ  0q+ îÿÿÿ ¬ 0¡+ îÿÿÿ a 0Ñ+ îÿÿÿ ` 0 , îÿÿÿ $ 01, ôÿÿÿ % ,a, îÿÿÿ ÿ 0, ôÿÿÿ5 e ,½, ôÿÿÿ5 ,é, ðÿÿÿ í < - ôÿÿÿ7 ò ,Q- ðÿÿÿ Ý <}- ôÿÿÿ< ß ,¹- ôÿÿÿ< ,å- ôÿÿÿ< | , . îÿÿÿ< { 0=. ðÿÿÿ x <m. ôÿÿÿA ,©. ôÿÿÿB ,Õ. ôÿÿÿB ( , / îÿÿÿB < 0-/ ÿÿÿÿB 0]/ ðÿÿÿ ¢ </ ôÿÿÿG b ,É/ ôÿÿÿG } ,õ/ îÿÿÿG _ 0!0 îÿÿÿG 0Q0 ðÿÿÿ ™ <0 îÿÿÿI D 0½0 ðÿÿÿ × <í0 îÿÿÿK D 0)1 ðÿÿÿ î <Y1 ôÿÿÿY ‡ ,•1 îÿÿÿY Y 0Á1 ôÿÿÿY Æ ,ñ1 îÿÿÿY Œ 0 2 ôÿÿÿY Ž ,M2 ôÿÿÿY  ,y2 ôÿÿÿY  ,¥2 ôÿÿÿY Œ ,Ñ2 ôÿÿÿY  ,ý2 ôÿÿÿY Ž ,)3 ôÿÿÿY ,U3 ôÿÿÿY  ,3 îÿÿÿY ü 0­3 ðÿÿÿ ê <Ý3 ôÿÿÿ[ , 4 ðÿÿÿ z <E4 ôÿÿÿa ,4 ôÿÿÿa ® ,­4 ôÿÿÿa ¿ ,Ù4 îÿÿÿa ú 0 5 îÿÿÿa ü 055 ðÿÿÿ e5 ôÿÿÿe L ,õ5 ôÿÿÿe M ,!6 îÿÿÿe ¿ 0M6 ðÿÿÿ z <}6 ôÿÿÿi L ,¹6 ôÿÿÿi M ,å6 îÿÿÿi ¿ 0 7 ðÿÿÿ K <A7 îÿÿÿl — 0}7 îÿÿÿl | 0­7 ðÿÿÿ ~ ŒÝ7 ôÿÿÿq ¾ ,i8 ôÿÿÿq ’ ,•8 ôÿÿÿq e ,Á8 ôÿÿÿq ,í8 ðÿÿÿ ^ ¬ 9 ÷ÿÿÿu ,Å9 ÷ÿÿÿu ,ñ9 ÷ÿÿÿu , : ðÿÿÿ õ I: îÿÿÿy } 0Ù: ôÿÿÿy ± , ; ÷ÿÿÿy ,5; öÿÿÿz S Ya; Þ ~º; z Ë >8< ïÿÿÿ„ 2 ,v< ïÿÿÿ~ ñ ,¢< ÿÿÿÿˆ ñ 0Î< ôÿÿÿˆ Z ,þ< þÿÿÿˆ ‹ ,*= þÿÿÿˆ p ,V= þÿÿÿˆ o ,‚= þÿÿÿˆ m ,®= ÿÿÿÿˆ 2 0Ú= ïÿÿÿˆ × ,
> ûÿÿÿˆ µ 46>Suns ify hurried to make Rrugdispsioround COh,IHFein andPlow


]ßC€]ßL€]ßU€]ß]€]߇€]ß €]ß³€]ßÙ€]ßä€]ßå€]ßJ€]ßK€]ßN€]Þô€]Þõ€]Þö€]Þ÷€]Þú€]Þû€]Þ;€]Þ@€]Ýò€]Ýø€ï‹€ïŒ€ï€ïŽ€ï‘€ï’€ ï°¶òÝ‚¶øÝ„€ €€ € ¶€/÷ €/ï €/ï€/ïð€/ïñ€/ïA€/ïQ€/ì€/ì<êó j{΃á åÎô'E 0ñÎû$ 4!Ïû$ 4UÏû$ 4‰Ïû$ 4½Ïû$ 4ñÏû$ 4%Ðû$ 4YÐû$ 4Ðû$ 4ÁÐû$ 4õÐû$ 4)Ñû$ 4]Ñû$ 4‘Ñû$ 4ÅÑû$ 4ùÑû$ 4-Òû$ 4aÒû$ 4•Òû$ 4ÉÒû$
4ýÒû$ 41Óû$ 4eÓû$ 4™Óû$ 4ÍÓû$ 4Ôû$ 45Ôû$ 4iÔû$ 4Ôû$
4ÑÔû$ 4 Õô$ Ò 09Õô$ Ñ 0iÕô$ Ó 0™Õô$ Ô 0ÉÕô$ ã 0ùÕ$ E 0)Öý$ É 0YÖõ$ Ç ,‰Öô$ Æ 0µÖù$ È ,åÖõ$ Ä , ×þ.. ,=×ú$ ¯ Ai×þ0. ,ª×úâ$ ° AÖ×õ3– , Øþ3T ,CØú$ BoØþ6. ,±Øõ6— ,ÝØú$ % F Ùû8& 4OÙú$ ; BƒÙû:& 4ÅÙú$ u BùÙý=. 0;Úõ=– ,kÚú$ ­ F—Úý@• 0ÝÚþB. ,
ÛB• 09ÛõB– ,iÛú$ ¬ F•ÛþDH ,ÛÛú$ ü B ÜûFÁ 4IÜú$ . B}ÜûHÁ 4¿Üú$ h BóÜþJI ,5Ýú$ é BaÝûL” 4£Ýú$ % B×ÝûN” 4 Þú$ a BMÞýP. 0Þú$ § F¿ÞýRà 0 ßú$ 7 B5ßþUH ,wßùU ,£ßú$ è BÏßûW~ 4 àú$ $ BEàûY~ 4‡àú$ ` B»àþ\. ,ýàù\ ,)áú$ · UUáý^| 0ªáú$ ç BÚáû`} 4 âú$ # BPâûb} 4’âú$ _ BÆâýd. 0 ãú$ ¦ I8ãú$ BãûgI 4Ããú$ > B÷ãûiI 49äú$ x BmäýkÅ 0¯äú$ þ Bßäú$ ý B!åú$ Bcåú$ ì B¥åþq. ,çåþqP , æú$ ? K?æþw. ,ŠæþwR ,¶æõw ,âæõwÌ , çýwÅ 0:çú$ Ê Vjçþy. ,Àçú$ F Aìçý|“ 0-èý|Å 0]èú$ BèûË 4ÏèýÅ 0 éú$ 1 B3éû‚Ë 4uéý‚Å 0©éú$ k BÙéþ…. , êý…Å 0Gêú$ Î Fwêþ‡T ,½êú$ BéêûŠÏ 4+ëýŠÅ 0_ëú$ 3 BëûÏ 4ÑëýÅ 0 ìú$ m B5ìý. 0wìýÅ 0§ìú$ ¥ F×ìþ”. , íô” 0Iíý”Å 0yíú$ ® S©íõ—. ,üíý—Å 0(îú$ ¨ FXîþš. ,žîýšÅ 0Êîú$ ¹ Fúîþ. ,@ïýÅ 0lïú$ » Fœïý . 0âïý Å 0 ðú$ Y FBðý£. 0ˆðý£Å 0¸ðú$ W Fèðý¦. 0.ñý¦Å 0^ñú$ X FŽñý©. 0Ôñý©Å 0 òú$ Z F4òý¬. 0zòý¬Å 0ªòú$ \ FÚòý¯. 0óý¯Å 0Póú$ [ F€óþ³. ,Æóô³ 0òóý³Å 0"ôú$ ¸ FRôô¶ 0˜ôþ¸. ,Èô¸ 0ôôý¸Å 0$õú$ B FTõþ¼. ,šõô¼ 0Æõý¼Å 0öõú$ ½ F&öþ¿. ,löý¿Å 0˜öú$ = FÈöûÁË 4 ÷ú$ 0 BB÷ûÃË 4„÷ú$ j B¸÷ôÆß 0ú÷ýÆá 0*øú$ BZøýÉÅ 0œøûÉÍ 4Ìøú$ 2 BùýÌÅ 0BùûÌÍ 4rùú$ l B¦ùûÎV 4èùú$ / B úûÐV 4^úú$ i B’úûÒÜ 4Ôúú$ 4 B ûûÔÜ 4Jûú$ n B~ûûמ 4Àûý×Å 0ôûú$ * B$üûÚž 4füýÚÅ 0šüú$ d BÊüþÞ. , ýöÞ 08ýýÞÅ 0hýú$ # F˜ýþáT ,ÞýýáÅ 0
þú$ B:þûä$ 4|þýäÅ 0°þú$ : Bàþûç$ 4"ýçÅ 0Vú$ t B†öê. 0ÈýêÅ 0øú$ ª F(þî. ,nöî 0šýîÅ 0Êú$ \ FúþñT ,@ýñÅ 0lú$ Bœûô] 4ÞýôÅ 0 ú$ A BB û÷] 4„ ý÷Å 0¸ ú$ { Bè þúT ,* ýúÅ 0V ú$ B† þýT ,È ôýÝ 0ô ú$ B$ þT ,f ýÅ 0’ ú$ B ö . 0 ý Å 04 ú$ © Hd þ . ,¬ ö 0Ø ý Å 0 ú$ Z H8 þ . ,€ ö 0¬ ý Å 0Ü ú$ H þ . ,T ö 0€ ô Ý 0° ý Å 0à ú$ ! H û 4X ý Å 0Œ ú$ 8 B¼ û 4þ ý Å 02 ú$ r Bb û " 4¤ ô Ý 0Ø ú$ 9 B
û " 4J
ô Ý 0~
ú$ s B®
û [ 4ð
ý Å 0$ ú$ @ BT û"[ 4– ý"Å 0Ê ú$ z Bú þ'. ,< ù'C ,h ù' ,” ý'Å 0À ú$ Hð þ)T ,8
ú$ Bd
û, 4¦
ý,Å 0Ú
ú$ 7 B
û/ 4L ý/Å 0€ ú$ q B° ô4 0ò ý6. 0" ù6C ,R ù6 ,~ 6 0ª ý6Å 0Ú ú$ £ H
ô:à 0R ô9 0‚ = 0² =à 0â ù=F , ý=Å 0> ú$ 8 Bn þF. ,° ùFÕ ,Ü õF† , þFO ,4 þFJ ,` õFŠ ,Œ õFP ,¸ ýFÅ 0ä ú$ > Z þHT ,n ú$ ï Bš ûJ² 4Ü ú$ - B ûL² 4R ú$ g B† õO. ,È ýOS 0ô ú$ ¤ F$ þT. ,j õTÖ ,– ôTÞ 0 ýTÅ 0ò ú$ & G" þY. ,i õYÖ ,• õYœ ,Á ýYÅ 0í ú$ ' G þ[T ,d ú$ æ B û^š 4Ò ý^Å 0 ú$ " B6 ûaš 4x ýaÅ 0¬ ú$ ^ BÜ þe. , ôe- 0J ýeÅ 0z ú$ Fª þi. ,ð ôi- 0 ýiÅ 0L ú$ ‰ F| þm. , ôm˜ 0î ýmÅ 0 ú$ + FN õrÖ ,” õr, ,À ôr- 0ì ýrÅ 0 ú$ ê BL ûu´ 4Ž ýuÅ 0 ú$ ( Bò ûx´ 44 ýxÅ 0h ú$ b B˜ þ}. ,Ú õ}Ö , ô}™ 02 ý}Å 0b ú$ 6 F’ þ‚. ,Ø õ‚M , ô‚™ 00 ý‚Å 0` ú$ 2 G ô† 0× þˆ. , õˆM ,3ˆ 0_ýˆÅ 0ú$ 3 G¿õ‹µ , !ý‹Å 02!ú$
Bb!ûŽ' 4¤!ýŽÅ 0Ø!ú$ < B "û‘' 4J"ý‘Å 0~"ú$ v B®"þ•. ,ð"ô•™ 0 #ý•Å 0L#ú$ ¿ F|#þ—T ,Â#ú$ î Bî#û™À 40$ú$ , Bd$û›À 4¦$ú$ f BÚ$ô› 0 %› 0L%ýÅ 0|%ú$ ¢ B¬%õ¤Ö ,î%õ¤4 , &ô¤5 0F&ý¤Å 0v&ú$ ë B¦&û§× 4è&ý§Å 0 'ú$ ) BL'ûª× 4Ž'ýªÅ 0Â'ú$ c Bò'þ®. ,4(ù®Ø ,`(ý®Å 0Œ(ú$ ˆ F¼(þ±. , )ý±Å 0.)ú$ ) F^)þ´. ,¤)ý´Å 0Ð)ú$ V F*þ·. ,F*ô· 0r*ú$ * F¢*þº. ,è*ôº 0 +ú$ W FD+þ½. ,Š+ý½Å 0¶+ú$ ¼ Fæ+þÀ. ,,,ôÀ 0X,ú$ ¾ Fˆ,þÃ. ,Î,ýÃÅ 0ú,ú$ º F*-þÈ. ,p-ùÈ ,œ-ôÈ 0È-ýÈÅ 0ø-ú$ 9 F(.þÌ. ,n.ôÌ 0š.ýÌÅ 0Ê.ú$ Û Fú.þÐ. ,@/ôÐ 0l/ýÐÅ 0œ/ú$ U FÌ/þÓK , 0ôÓ 0>0ú$ Bn0ûÕL 4°0ú$ 5 Bä0û×L 4&1ú$ o BZ1ýÙÅ 0œ1ú$ D BÌ1ýÛÅ 0 2ú$ G B>2þÞ. ,€2ýÞÅ 0¬2ú$ E FÜ2þá. ,"3ýáÅ 0N3ú$ H F~3ôäY 0Ä3þæ. ,ô3æY 04ýæÅ 0P4ú$ « F€4ú$ BÆ4ûê( 4 5ýêÅ 0<5ú$ = Bl5ûí( 4®5ýíÅ 0â5ú$ w B 6þñ. ,T6ùñX ,€6ýñÅ 0¬6ú$ 1 FÜ6þõ. ,"7öõB 0N7ýõÅ 0~7ú$ : F®7þù. ,ô7þùG ,8ýùÅ 0L8ú$ Ú F|8þü. ,Â8ýüÅ 0î8ú$ T F 9ú$ D Bd9þQ ,¦9ú$ í BÒ9û ± 4 :ú$ + BH:û ± 4Š:ú$ e B¾:þ . ,;þ M ,,;þ N ,X;ù O ,„;ý Å 0°;ú$ dà;ù O ,D<ú$ Bp<û 4²<ý Å 0æ<ú$ 6 B =û 4X=ý Å 0Œ=ú$ p B¼=ô ! 0þ=ý . 0.>ù O ,^> ! 0Š>ý Å 0º>ú$ ¡ Uê>þ . ,??ù ,k?ý Å 0—?ú$ R KÇ?þ T , @ú$
B>@û S 4€@ý Å 0´@ú$ ? Bä@û# S 4&Aý# Å 0ZAú$ y BŠAéù 2 ÌA$ …à 4þIøÙ<O2Jó04 Kó$ 04 ›K – éâ âââÜâ@â â @â â @ââ @âçâ @âÓâ @â¤â @â—â
@â‹â @ârâ @â[â
@âHâ @â)â @ââ @âýâ @âúâ @âñâ @âáâ @âÆâ @â‡â @â|â @ânâ @âmâ @âlâ @âkâ @âeâ @â^â @âUâ @âJâ @âDâ@â3â! 0âÜâ" 0âÜâ# 0âÜâ$ 0âÜâ% 0âÜâ& â â' âçâ( @ââ) âÖâ* ââ+ €@â†ââ,-&~ S ¯â€ âââ./-: S °â€@ââ1€ââ025q S †ââ4€@ââ356¢ :4S %â€@â33â677 S ;â€@â33â898~ S u†âäâ;€@ââ:<:Ê :;S ­ââ†ââ?€@â>â@€@ââ=A; :?SB¬â€ââBCBÝ S üâ€@âDDâDEIÙ
S .â€@âDDâFGP¦ S hâ€ââHIWx S éâ€@âJJâJK_Ž
S %â€@âJJâLMfa S a†âåâNOkï :OS §â€âåâPQrº S 7â€ââS€ââRTzð S èâ€@âUUâUV S $â€@âUUâWXˆ S `†ââZ€ââY[“ø š[% ' ( :ZS ·â€âãâ\] S çâ€@â^^â^_¦ S #â€@â^^â`a­ S _†âæâbc´b
$ :cS ¦âdºß S â€@âeeâefÁà S >â€@âeeâghÈ S xâ€ââijÏb S þâkÔ× S ýâlÙ3 S âmÞ“ S ì†ââoâânpè I ( :oS@ ?†âârââs€@âât€@ââu€ââqvõ7 ' )v)u)t)s SD ʆââwx” S Fâ€âãâz€âây{ ½! S â€@â||â}€ââ|~ ÷" S 1â€@â|| â⁠&$ S k†â⃀ââ‚„ % :ƒS Îâ€ââ…†'é% S â€@⇇∀â⇉/1' S 3â€@⇇⋀â⊌7j( S m†âç⎀â⍏@_) ) S ¥â€ ââ‘€âÖâ’€â␓LÂ* H’* ' :‘S B®â€ @ââ•€ââ”–Wî+ :•S ¨â€ â☀ââ—™`æ, :˜S ¹â€ â⛀ââšœió- :›S »â€ âè➀ââr / ) S Y†âèâ¡€ââ ¢{ 0 :¡S W†âè⤀â⣥„@1 :¤S X†âè⧀â⦨T2 :§S Z†âè⪀ââ©«–{3 :ªS \†âèâ­€â⬮ Ç4 :­S [†ââ°€âÖâ±€â⯲ª,6 :°S ¸ââÚ†ââµ€@â´â¶€ââ³·µ¼7 :µSBB†ââ¹€âÖ⺀â⸻¿ 9 :¹S ½â€ ââ½€ââ¼¾È : :½S =â€@âkkâ¿ÀÏý: S 0â€@âkkâÁÂÖÕ; S jâ€âÖâÄ€âçâÃÅÞë< S â€ââÇ€@âÆÆâÆÈæC> S 2â€ââÊ€@âÆÆâÉËî„? S lâ€@âllâÌÍõz@ S /â€@âllâÎÏü_A S iâ€@âmmâÐÑ MB S 4â€@âmmâÒÓ
?C S nâ€@ânnâÕ€ââÔÖ D S *â€@ânnâØ€ââ×Ù ÅE S d†ââÛ€âðâÜ€ââÚÝ$ JG :ÛS #â€ââ߀ââÞà, ³H S â€@âááââ€ââáã4 UJ S :â€@âááâå€ââäæ= ôK S t†âðâè€ââçéF òL :èS ªâ€ ââë€âðâì€ââêíP kN :ëS \â€ââï€ââîðX ×O S â€@âññâò€ââñó` Q S Aâ€@âññâõ€ââôöh +S S {â€ââø€ââ÷ùl S S â€ââû€âÖâúüm óS S â€ââþ€ââýn BT S †âñâ€ââ o ˆT
* :S ©â€ ââ €âñâ €ââ p ðT
( : S Z†ââ €âñâ €ââ
q XU
( : S †ââ €âñâ
€âÖâ €ââ r ÚU
( : S !â€@âúúâ €ââ s uV S 8â€@âúúâ €ââ t W S râ€@âýýâ €âÖâ u §W S 9â€@âýýâ €âÖâ v MX S sâ€@ââ €ââ w ÜX S @â€@ââ€ââ !x mY S z†ââ#ââ$ââ%€ââ"&… [
:#S@ â€ââ'(Œ ‰\ S â€@â))â*€ââ)+” ] S 7â€@â))â-€ââ,.œ y_ S qâ@âÙ†âäâ1ââ2ââ3€@â0â4€ââ/5© b
:1S@B£ââÕââÔâ‚@â8â9‚@â7â:€ââ;€ââ6<´ ‚d SB8†ââ>ââ?@ââ@ââAââB€@ââC€@ââD€ââ=EÇ èg I ( I ' I :>S@ >â€ââFGÎ Øh S ïâ€@âHHâHIÖ ìi S -â€@âHHâJKÞ k S g†@ââM€ââLNè 'l :MSB¤â€ ââP@ââQ€âÖâR€ââOSó ­m :PS@ &†ââU@ââV€@ââW€ââTXþ ?o :US@ 'â€ââYZ p S æâ€@â[[â\€ââ[]
q S "â€@â[[â_€ââ^` ¸r S ^†ââb€âÖâc€ââad òs :bS †ââf€âÖâg€ââeh) )u :fS ‰â€ ââj€âÖâk€ââil3 hv :jS +â€@âân€@ââo€âÖâp€ââmq= 1x S êâ€@ârrâs€âârtE “y S (â€@ârrâv€ââuwM Æz S b†âây€@ââz€âÖâ{€ââx|X /| :yS 6†ââ~@ââ€âÖ ââ}c »} :~S@ 2ââÖ†âℐ@ââ…€@âƒâ†€â₇n O :„S@ 3â€@â≀â∊v v€ S
â€@⋋⌀â⋍~ ê S <â€@⋋⏀â⎐† 1ƒ S v†ââ’€âÖâ“€ââ‘” m„ :’S ¿â€ââ•–— 3… S îâ€@â——â—˜ž I† S ,â€@◗♚¥ S‡ S fâ@âØâ€@âœâ€â⛞­ €ˆ SB¢â€@ââ €@ââ¡€âÖ⢀â⣷ 1Š S ëâ€@⤤⥀â⤦¿ —‹ S )â€@⤤⨀ââ§©Ç ÎŒ S c†ââ«€â⬀â⪭Ñ
Ž :«S ˆâ€ â⯀ââ®°Ú ðŽ :¯S )†ââ²€ââ±³ã ׏ :²S V†ââµ€âÖâ´¶ì А :µS *†â⸀âÖâ·¹õ Ê‘ :¸S W†â⻀â⺼þ Ö’ :»S ¼â€ ââ¾€âÖ⽿ 2” :¾S ¾â€ ââÁ€ââÀ ?• :ÁS ºâ€ ââÄ€ââÅ€âÖâÆ€ââÃÇ — :ÄS 9†ââÉ€âÖâÊ€ââÈË' ˜ :ÉS Û†ââÍ€âÖâ΀ââÌÏ2 jš :ÍS Uâ€ââÑ€âÖâÐÒ: o› S â€@âÓÓâÓÔA Xœ S 5â€@âÓÓâÕÖH J S oâ€ââ×ØP |ž S Dâ€ââÙÚX ¤ S G†ââÜ€ââÛÝa ³ :ÜS E†ââ߀ââÞàj À¡ :ßS Hâ@â׆ââã€@âââä€ââáåv ›£ :ãSB«âæ} ¤ S â€@âççâè€ââçé… ÷¥ S =â€@âççâë€ââêì e§ S w†ââî€ââï€ââíð— ”¨ :îS 1†ââò€âëâó€ââñô¡ ß© :òS :†ââö€ââ÷€ââõø© ت :öS Ú†ââú€ââùû° |« :úS Tâü¸ ¤¬ S Dâ€ââýþº Ù¬ S íâ€@ââ » I­ S +â€@ââ ¼ »­ S e†â⠐â⠐â⠐ââ €ââ Ë °5%I % I ' I ( ) ) ) ) SD â€ââ
Ò ç° S â€@â â €ââ
Ý „² S 6â€@â â €ââ è $´ S pâ@âÛ†âä⠐ââ €@â â €ââ ó /¶" I % ) ) ) SDB¡â€ ââ €ââ €ââ þ ‡· ) ) S Râ€ââ z¸ S
â€@â â €ââ º S ?â€@â â! €ââ " Ç» S yé( # ¤y# ?
R ¡ p 6 e + íDýTüÚù:õ1ñwí=ê ç«æHáEÞGÛDÙo×5Õ ÓUÐÛÌ9ȺþÀ¼½Wº*·V´)±ˆ®cª)§ë¤¢f›,™î—¿•v‘<Ž
‹3ˆ2‚6}bx(uêr+m‰i e^a"^æ['Y&T¤OgL-JïH>F8=£6q/7, ) 'z"@ s 9 r 8 ! Z © ý ú{÷Aô ñ\îªêtç:ä á#ÞdÚ*×nÔ4ÒiÐ/ÎlÌ2ÉÆjÃ0Á=¿½¼B¸¸³[¯\¬Z©X¦W£Y »¹š¨—®”¥m3Š‡Î…k‚1|FyÊw?qìn mýlþkxi>g e¦d_b#`ç^·\`Y$WèU7R§PaN%LéJhH.FüD¬B­=u:;8%6 3°0¯.¶ ÷


Golded rigeSyrntstructs Ateds PyedhabDalgz I hagl
FourieRange=12Ø

FourieSizes=5

FourieLog=yes

FourColors=no

InvFourieSampling=441ØØ

InvFourieTransposeEdit=Ø

InvFourieRange=6Ø

InvFourieSizes=5

InvFourStereo=yes

InFourColors=no

InvFourieLog=yes

MusicalSampling=441ØØ

MusicalRange=6Ø

MusicalLowest=55

MusicalPack=1Ø24

MusicalPixels=2

MusicalLog=yes

PauseEdit=Ø

ModeRadio=Ø

AutoPlayCheckBox=yes

MorphStyleComboBox=Ø

MorphInterpolCheckBox=yes

ConvSizes=3

SpeedButton1=1

ThreadFreqBar=5

ThreadAmplBar=5

ThreadSampleEdit=441ØØ

ThreadSizes=4

ThreadColorCheckBox=yes

ThreadQuintCheckBox=no

ThreadSnapCheckBox=no

ThreadLogCheckBox=yes

ThreadRangeEdit=6Ø

VibrFreqBar=5

VibrAmplBar=5

VibrSamplingEdit=441ØØ

VibrPeriodEdit=1ØØ

VibrSizes=4

VibrColorCheckBox=yes

VibrQuintCheckBox=no

VibrShowCheckBox=yes

VibrSnapCheckBox=no

VibrLogCheckBox=yes

VibrRangeEdit=6Ø

ModelSizes=8

ModelsSamplEdit=441ØØ

ModelTypes=Ø

ModelTimes=5

ModelsParEdit=1Ø

FormulaeEdit=(sin(t*1ØØ5Ø)+sin(t*1ØØØØ))/(t*1Ø+Ø,1)

PhysModelSizes=-1

PhysModelSampling=441ØØ

PhysModelTimes=5

PhysModelModulFreq=7

PhysModelModulAmpl=1ØØ

PhysModelCarrier=44Ø

PhysCoeff1=Ø,5

PhysCoeff2=Ø,5

ShuffleMinEdit=1

ShuffleMaxEdit=2

ShuffleGranEdit=1

ShuffleResEdit=3Ø

EnvRangeEdit=6Ø

EnvLogCheckBox=yes

EnvPackEdit=16

EnvMinFreqEdit=Ø

EnvMaxFreqEdit=1ØØØ

EnvSizeCombo=3

InvEnvRangeEdit=6Ø

InvEnvLogCheckBox=yes

InvEnvPackEdit=16

InvEnvMinFreqEdit=Ø

InvEnvMaxFreqEdit=1ØØØ

InvEnvelopSampling=441ØØ

FrontSmoothEdit1=Ø.1

BackSmoothEdit1=Ø.9

FrontSmoothEdit2=Ø.1

BackSmoothEdit2=Ø.9

SmoothFilterSynchroCheck=yes

FiltSmoothDir=Ø

FiltMedianXEdit=7

FiltMedianYEdit=1

FiltEchoXEdit=-8

FiltEchoYEdit=Ø

FiltEchoNum=3

FiltEchoFade=8

FiltEnvDirection=Ø

Oldwatm dahing to development DautizationsUniversecoitschalfds only stralked one TOKEN_DATE_TIME
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_YREVISION
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_MAPNAME
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_CHANGELIST
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_DATESTAMP
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_AVG_FPS
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_PCT_ABOVE_30
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_AVG_GPUTIME
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_BOUND_GAME_THREAD_PERCENT
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_BOUND_RENDER_THREAD_PERCENT
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_BOUND_GPU_PERCENT
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_BOUND_GAME_THREAD_TIME
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_BOUND_RENDER_THREAD_TIME
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_BOUND_GPU_TIME
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_0_5
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_5_10
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_10_15
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_15_20
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_20_25
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_25_30
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_30_35
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_35_40
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_40_45
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_45_50
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_50_55
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_55_60
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_60_99
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_TIME
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_FRAMECOUNT
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_TIME_DISREGARDED
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_HITCH_TOTAL
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_HITCH_GAME_BOUND_COUNT
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_HITCH_RENDER_BOUND_COUNT
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_HITCH_GPU_BOUND_COUNT
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_HITCH_5000_PLUS
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_HITCH_2500_5000
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_HITCH_2000_2500
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_HITCH_1500_2000
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_HITCH_1000_1500
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_HITCH_750_1000
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_HITCH_500_750
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_HITCH_300_500
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_HITCH_200_300
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_HITCH_150_200
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_HITCH_100_150
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_MIN_FRAMERATE
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_VIRT_MEMORY
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_VL_MEMORY
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_PS_MEMORY
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_AUDIO_MEMORY
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_FRAMETIME
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_STATIC_MESHES
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_SKELETON_MESHES
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_AWAKE_SW_BODIES
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_TOTAL_EFFECT_BODIES
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_PHYSICS_PAIRS
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_PHYSICS_CONTACTS
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_PHYSICS_JOINTS
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_PHYSICS_CONVEX_MESH
Universecoitschalfds only stralked one TOKEN_PHYSICS_TRI_MESH

Ywoody furrse on the traREvH NationNModied Cythought Az Nzao Wi Gerch.
包含闪烁的图像

Milley Mviurolsket moved herselKverji! Rphohgns bouspon from went of the universe. No

B-Ask jamebrling monoth kolnians were to drury, Gu.ffe
Fliesh f A__ _ am  jj     4 j   F___  _heay  _ F7  _ F@     7   97  7QT    ___ _ H _j@\_ _    h_ j  G___  _g    _ _q _   es L   t _H   _ >   _V g      _qm  y____  F
_r___F\ F_ _  M9 ^ J 5  _l;7    y __ 4l4___ HT ^r4f l^F   F_    q ]y_ __  d  Bh _    T   fbF _ _ F j  y      __   N_H ]A D  _T`   7[       \F  H    _` _ j@ j_
p  k`q  \Q5   =TVk   m O  T A  _   t _ 9  T    q M _   xjM   __ _ A   K J44  u FLT H ?   AQ M        g   M   P  7TH  `j_ B @   ^ _ [M  jMT     _ L      54   rH
  g5] r1  Ql    b\   r=k  mA      H     =F  lLN  ` T `   __  q    4  1   j  j  QM j  fr fm5L] __=       = =  4j  L_J    N     1    L       Qr  l ^t4    L    MDk
  a     L  yJ_  L_9 f   2k; aN 1  a[   4     tL J  mk  `2r       Mp    L  qj  t   aHLm    C@  l  jQ jf         st ap  2  ua  l    m p f  ;ui      L2          a
 [ifkQ     j H7A r     qy q]  lj m L  y    _f  _  2  u      L qm_L 2a[    ` v      H  ] M  55 m     H7    0  4 5am   a    4q   b5     f  ] m     k  e vr 7 :_u_
  ;L_4^q^9 @P   _OR`rv   _  `         q  k      q     aQ_9 h  _xu 7d mH9_r   HE \ _H    mH  r_@_ h  j      p L4m 7 ^ dl G\ _      ]O d  a[     t<          ] y
  AF _MT    4 1B   f    [       ?   TF] 4   sP h<          F__ __ ___e_V    __  Q_j   4F]  @__  `    m 4   H 4_ _ _  5T r @ []   4_H 4f7[yHFP  _     _ h_F  @  y
a 5g  yHY2y     B 9   F_ 5 _G T  v_ \Fr `  X x  @AF_ _ TOFy]    __  _  yF    u L@   j  g H \ T Tq _   __ T  L     _   ]T^N_ _T_    O_   A __q _Hm  4 F U l_j _
a =P < `  =B  yQ ^  jO Y     4p _   q   LLB    qrM_   yM  Ha d lxH   j =b Al5j  d  H=F _  f7q  f  4      m   j^    A    =F4 r =        m@j  k       _ a       ?r
   Qks  ia  ]7Ca  _  p  V\r      lH _   L A  H  ql\  =Rq   qlq  Trd  V    t=``  7 H   _   R t;  =N   f   _;        y _=  ;  I Q`; = m     Lr2d ?L   [   La mJ  A
]r b1   t r     r   AL  M `m  n i    L  y d O    d   6d    p f   j          fB 4    a_ 7  _Qq; l     j       r      5 l1    fwFhlq       ]j_rM  ?p   l  h Amif x
  JLAm   u     sya  u  ^p  4h  Z b  @ l rg\      jF5 xO777_p7rLjw_      U    LW     bL  2  _y]  ara i_  d  L^5[ j H7477      ]f^55[7nrk _  4   l pLj    f ?mi  y
     NW]Tqh N_ y  7dj  JN  F h  xryld j  v mQ]gr   jH_]L]tbL   aM l [TEu    eL d  H M 7 jHL_           9 m7    fg     4 M   \ ZIe ]       rrYj  b[ 2m    4    
[ _  m TAdQ _F    hM        L    wu  m  @N  > ph _y   F^T_   4[]  ]  mm  4 _H ___   05F`  _h   _p d4jf  4T  M   T     \j_   _]F_[T\y_y T_ 0 _   Q P   _F__ ]tn
T     A     q M   AA j      r 7 bF  7  _A    _   _     R@TL F A; H  M___H  ___T  j H M4M_j  T@ T   ?  FJ7?  0^T^  4    _      _ QaL ^   E  ^    4 TjU   L _Fl
 T t  L    rTl    _>  h_= y aO  m4     ;A F  H    I  5w m  jr  C QyA ]     ]          L wH_ q;         N  lf`y   5KN      Mv   uh  j P    4  Xn        ^     je
aH:_     _ d  iNL qa w     _      L   [X ka   4L  j  a      j  Y FN ^5f  j ]yL         f       f  d ltr     N    `b69   =   ^  4          ura mH    f^  ?4    =
 m;    a2]L   ]_     L  qLa      CA  _   fq  lW5T    hyd 5j atfl k j 77f           l _5           dm    5j 2sQHA   d5vMl L q     A                   l _ Hd n 5B
  jOL4 _    H  y   W  h4 q 7 ` u p^ q`_;a]7y   k   sH      r _r y_   L r4q ykh j  4  _  j_N5y   4    5   5  L 5 f  nl7 A` _   q `47 6d ^_] f  yj7 > Z 7j R ;  
  y4  qK  0r_ ^     f 7C\7f     []` 4  y   F   _ _m      jmj   _f P    m 4_^^__j H  E_j R   _  H_ 4     q[  ]  9    p   5h    _j b  H     tb0 \  m4j    5 _  
 ]TA     PFg X _ h^   ^y     ___ A  J    _J  Ft_7  _ r_     j  ]wVF1___7T  k P    4ZL_     F  j uFp _TB    < J   j _ d] F _ T    __ 0F  _^  7^  ]_    QH Q  Q _
    sa_p`ty  h   _   @_   j_  _y A   _ jm y F   B_]  _ q        j_ _   j `^@ j    5_L _ H     _    gj         _ j _FA   IA           Q _  __   [ H 1   \   l N_
 VA 7^ IGb L _ a4W; 0 @ A m yL M      =_a   j` a;J 6  f A g   a  ]Q j H   dF      A F jh   = j  HH _H _     `   ;j=     9=     P     O=F   `  w  D  7  WO    
 ;P _R  Dn  O]L   b   0L    M fMF rM  A       _b m_[m 4 y    y f0  A      tF[        `    L      J r      _   do  =  q i ;u ;    5    uf   f44fmWx       q   ;
uF   ?a `YL     q    r]   L_1_     73   f5y    dTL\   q r     j lh   7tH   l    @ Z 7` 57 n  mH bH  V  a   M pJ       Y;f 2  jnLr   a L  j? f ] ;    j\d  q  n r
 4i  P   ; 4\ l   d_ _e a _ __  5h   be  F   H 5\@r`        k   g_u7\       mA e_?  hqM  _r   H    m r r   @ h  ?HH     F     l  4  l q  H   Jl]_ _[   4  M  4
 @`P 4a     7ha_` _ _  0y___     _l    \Fq_H  ___   __ _fj _  ___   y H ^@_ _ F  ]  P52 _lk    H j l   _  ;  44    j   ]Q_[  ]___m 1 a4\   __ \@ j    _G2 _j _ _
 C PU  H]    A t mmm_ _y@@     _ m__  Tfaq     __ _Ta     A    rA  r_j  J 7T    [  v5m y[`F4  [   A  FFC  T   T[ _x < T__       __  Rg        TT  7   4  _   g
 aH 7A  L   uL[_  ]f [  LTT7     J     E_ F 7 W y    7dA i     T FN@ 1   j^TT  T    _7rm AF[   j  A@ q@h7Jlj  td[r  tBT        r4 t  x d H_ _  @= `  T  ^  r^
e\      j      Q_  f   a    `    q N   q5  tl^5     707         a  ddf A   t@Q        5A    d      =     7 _  M\       M194; Z     r _A     tj ^ k=    W q    =
Hmufr v5af_77_d_p  y_ jF4M  u@  P@q1    ^  MmL Q    bbrQ j   7     _        Lwj   d   mOO  j       _       y  J   My  ^7      i_  _   Q   j    u bm     Jmi;l
 7 [      M_ m_yh Hm H  9EM H    y 1P    6 \gm7O      d i     t j k4m j    [ `  4M b   d    q H 7p;  H`  7H ]N am   H   p    lr_yj ^ @   fH    aad5 `T  5[ih  
@  OE Y f _   ]  f9r   ]4M   r M_HjO7@ a   a  ^74 [  br   7  4    ^Bm H  2d  0  4@    ryf4 4e < P5  H 4n4       y m Lmm  r    752   m5    j   _ H\g_   p  3m]  5
y __    _]       w__ HMImA    \][ _    __n 5  7 J      7;_    _y _ @TM   _@_  <y__j __ __  <  d      q__ 5_   q [     pT  G  __  C   M_          FY _7     g _L
M TT     ]M   T` L4T_       T   F5H ___    7 O_  4    Yr<lQ  a[ j ` O  Z_ A   Vyg _ _  ]   ^ @    y _        _ y  [_ _ l  _N  U     _ _  j_ F_   _    yq       _
 ] mL j  [F  A  a^F j           a  k@          Q _ H  al\     A    JM]L__     aq_    F T  C A_   _       ;      _  a         ]  W     ra        C_   jAa P  ;
      r    \     vmT      eML L    7 T  4?__   a   ?    m^A a  ]s    [ d j    d]W7  d  P H   ;      j             _      a;  ; ry        HM;dM    I    _    m  a
   _     fyL   r r7T Hma ;  j  _m  gP5    y7  T j  gT_   yL _jH \__  _ 5 4 D L9m^ j     ^ H[d5_  L  ;        k  ] pa   ; aL    trQ  L          tL Lmd f      
     L  `yhd  f5P4 B ^@L   M     7     N[p__g\]M  j L_  y]5   la Ne  n f  j l  h7   ]  ym  _][T      aL      r     r]r  5  H\_   _ j C  kt L   Fi M  Hj      7
 J]P _  L  m  7      `_f  N Lj 4\  _         e_      _   T7H 7`7\@ j TH C7      O [7 _A [   \  6^ @   d     _p_        H L  __ __ 7jFH    \ F[p      j  LJ     ^
 _yC _ _It  7   m  9R Y  ?\Fq  A_   HM  __C y @y j ;    7]__ H mQT 4 5T_4        4  y_ _y      _ ^ pU_  r_ t_  H ]jF _  H  ___L     e [  _>gpMy[_ M    ___     j
   ^X  e 4 ^    ^M7 T ;A pa_   m    _ T Gi_  d  _n@4    d_    M1Ay_  __ A_ ^   B    Ld   T j_  _^_F mEy_ 1 mTF4  H  [4    _;q _g   y _   L  O _]F          [ _
<_     L l    rO q   8  uIy_     M ^ 5  m a      _    j Bm H     M   _R Ld i       ;lh AA   R     Mq Z       N]  _   ^9HJ 0   q3 R  H 4        [H b  Ag C   [j
 2    s M      A         mP H R sm   m m r   2   Q  HM  _ M  q  Pr; qjj bd  M       75?2    a  H   _i     i          9 C \    5jq ; l 5   073      y  a 0    
L a; \  A<_   J; fa  _Q  0@7   ;a_    l   t  ;_  w  j   q       r   _   q  l  u    j    a    [ j5   ] ^   maU ^C  L      b em Q_       [Lj           L5 =L43ml n
Aa; O_ \1p_     Hd  ]@   5m H  j    \Fm  7 7]bj j?   my  fOV    97kL    a   [        y@   j_MA Hw 4 r __`    yQ m    _f _  Om      \   Av mp    _  L rL   J   L
  Q y@FP7FL       _k k6J   ^  HQ   p^MmA _; _ l  ^   _ ^\l 7     4 q^_  _    F    f  __y   n4[  j _ [  < _       M  _jT\   Bm_ H  _ ;g q  _    m aC  A A      4t
 7    gd B    p  7@r   Ca_ f j    @ _wq_  5   ^      P;d_lTTP     [T     __H        Qr 7MTT    _    [NN  T      4k     ^_LXT@F  _  ]_ _ TT _  y  F_          Ha`
_  A  ?aG49 AN J J5 wj  _     Q _ __ y__     Q     _ P yT O F      eO?     N  g   H0D]=  B>   T   _Fj AP WT  ta        d1  AmT      4i  Qj    _ _g  F  N  [  HD
L    ;VrNm    L  M   fBL     mf  LA  @@ H    l b      m M7a   T      j ]4    F M   LMdm  Luxm]l   A   4    m      MMd O_y  Z^T  W[ fx      \  w `   t  j^j f   r
am v m   y_   [ sT j p O7 j  a P 9M 7@P7    \   r^ ;7 4  77rd   ep0 rf Lk 5         O   t Oy 4  f     j  l J      @5k  q  L MH7 m  l  m  i     a5Lh jj  hj    
  j^ a6rVf0A  [        ^d `w  Id 57  5F7   _LmPT   _7y     v_ fA      _    fj  F  p  L H^fd _ L   7  e     \H       5 N L q ?   y^m; k q     \F  <     ?  ` mk
 _  _   _j HM\r    y  x  7J\ Gm]   u   0 p     r4^  4@    Lk   _    1m j  7 ff0Fb __ m      _Lm g_r   G     rj    __rA__  _   __ aF]a ?`7 hL  l] N  \ y  e  MT
`_  _            ;     __[ _  \_   _    g Q  e    [      ]r_ E_  j _ _  H___  ^ ^    _   M  _  _F_4L _ _5  CH      H  k^  _    Ay  m   Odf _ J   H  _ _y a__O
  q <  mA L _n       _  _   ^      2Y 4`   O   m_ _]j  kg__   T7  C_T H _ _mj_ _^   _F [T L4  _      _      P^       @   Qy] TFT  TFH  7mf    d_ g __ ;_F    V_
 [;  at   ; m      H   f    _B HP pMM       5 __ r_  H  T     \ HB q     =    _ 4mL   C  Um  V U L4_   O  Y9    j   _ma vL= M      MNN Q   B   M w   r Lr ^  LL
    l   l 5Jjy d`H   `5r _lt     TMy 7    ?4   y qMll  y 5]nA  HqL5J [7_  m f r g <       74TT iB   e  _  `  5r ta n q@_   j L   rM  _ ^        l  Qj    4 7  
  [0 4   4B a sm      a ? e Hm   H f  \0[JyM;mMr^7Cf    _e b ]7  _      5p 5l   h       j B l@7T    4`?h        I H  i]  u <      O      t5   n 7  L  j  ]    
_@y l4Q ] qh4 LA   e    Y H  a _   qy ym[L BM 7 Ff `  _  ___   J _ q ^u   aju    O ?    HHEh ;7L5   ff    f5       a    lN\ Nf rf9y_    h   b7  fh l   H q7   h
 \ _  \ 41   Frd 4e   CQ f   A d    _e   PL    _  [F6 __  __  4  f  \ _ m    j C    r    aL_Y7M   \ my r  ;?              4 @7  j @@   e T  \n4@_OJT   h  _ml
rA _y   _ MlmLTF   @  y4B_g_ m^ wy _7    O   VO      _   L_    ^`@   a   u 7 __C _ ^  _  H \_F 4_  \        _ V` H _ g[\L4^]_  _  557     H q b  ]  @     `  Wy
qm   Bp     m 55 PJ  7 t _ F     m    q  q  TP    ; @q    M    L04   q    _ H     g_     _ rJmruQl]  m;  g AQ [ 7Na   T HXT7A  J @ T    _  _    IF_4  mH_   _ V
m0e   9y?U j rtQ  a7  V   =   Q  __FHr   d  I iI  r AM7  77^    _  A [    s 4 m      nm]e   _nA     H  A          HrP h   j   x0NT l         a  [ A  ;t   tj  
TF 4H 4Zrr     4 9 ;4 2  ;5 _ a i`N O   \  _    d    T   0[ ` mf     m     m        H^rMM j   aV m  j      Or     Hy`xy `4yd      7            LJ7 d         j 5
O j       7  >H        v C7 7 Q     Af f_LM gF  ]    Tf i7\    [0AlL  H          dL   am`    Us        N5[ H k    O   ]  P j    a5    7      m f4L MM         v
 L `   M   t4  5 [Ae _77   fMy   a_I  4 r7Om_m  B  j 9   [\hk 1 f__^y[   ` [  [ Q 4x    M  j j  ^    q4A^ _   d       A  <_m7     g _Lt    _J      q_    Mq    p
R JB ; _TO    7 `  ]@ l T yM_ H 2C  rCq\   _  0Md77 7^  M  F  ]r  \yu   f     U  _  b mF TP4  _ W      ^4Cltj 7        H   4       ^ d4FQ      g _  u H F L A k
3]   H   H_  m    J_ __ ah _    L0    J   _ _   Tf7    O   \ Tn ff` G]  _T   r_       yf7T 7  4        7T7  A_    _ J   F   _4 O4 @   _g_F <      P   a R w  _
 y    `7B _  L    4   Hj Dk7]      ^  Ty b 7        Y  OR _ _rT M?  ]; _^ T ;         rl   7Y fHD T T  FF`Tg[  O    M   A 22 l H\ F J eA   a a  h m   A e    
      u _q    Qv   miH2ArW]^    T  @_   4Fm`    5_   ML     7_   ;]k9?  <dV   4j  Tl r   P  e            [  g          g 9 _7=  ]M   q           = V ;tar    T t
A5T   __]     _   uMfT    M7P  jw_bry j  P  7        L]C       a      r 6q 77h 5 H ;            H   P  L    _  M^p1   M_5n    _  Q            Q   f 7  P4y  fH 4
 ^?   _C j  5  yr\  M]41W`M?^   B`k6b_    l   a  _g[_\   7d  a`5] kr    f ? 7a     e       54  u j  7]      h b l5   Al     j  V6   7kC  q    4] j  [ r9   j  h
 ^H nM    V47  _   A_a    __  j    4 1j   m  \      frff  ypQZm^@5   j 4m^    C`5fH45  l mr    Hk4 L  kp  F    L mH  5 l     m _      N79H r[   Jr  q   7    
r\ _   L_ [_i     r_ L    Q _ t_h_  177  _       Q;      _  _ N_L   O   _\I7_GF[  HUQPa     [ y   74 _ _OT _ UZ  e\    j  Q  _y         7Oj   \a 5    j ]     C
 ]T __I m F_ k   9 y _   eT _a   Fj  4TP7    `        \ B q    7TLT      F b4V r  H k4  _   HT   [  ___   H    _   j _[j_   ]_gF    jh    F     7   T     7 ] `
? dr \ M ?  f  x a     [  5 _ _ `    `e4   1 ;  7    e@7 l H A r7   7        7F^       ]  p    _  Vm]_ _     5  L  a      ^   w   2      muB[ _ 4   M   ^ T 4U A
    et _VT fmmiO ^_p    ;@t     4    a _  A         ;r_jM 4        q  i  tIr@ ^   v   ; i     T   eQ    j   4    m 7n5a   1   4      T QFt n 4     ^     a    2
d  L j_ _L   \   6   _   g x7a  _ L   Ay_u  m___e    _   9g`_L      _;x  _mj   l M  L _   4  m    4d        7ft  y  5B   qM   7      eC L  7   56n _ ]] r   p
      F=  c   [   fVP\Ce     A  q Q  [ _HA ]__d  q  ?    ] hq   j     _9  O                   G HH` 94        77^`  MC   l   Hq``4 u r 0       4   q    a   _hw
rF   7 LD^ s  LO V  r  `  75 ml l  P  4  ]  [7_     r   _g  Q 4     ] `^L   _  Y^ ^H ^  H    p m6em Bu\O _ ^r   ]O   q q        r_5m _j    4         _H     L r
 MN_ Tl]y     L _  <      _@     7 MU _ @ ^_ P5         `    _   N _   g_4 E  _    7 ^]  H          9 ^_   _j 1  y   p s  4 ] j _5u j  _  T_ Y      _ fe[  __V
 a M  ]   C        ] V_D B74   T  m h4TAh?    l  0T  7 Qr  _  F     ^     _  F _   [ gT`   Y     @5]j  _w     a _  H    ]x   ]_ F `   ^j _ h  L   N4 H   F  ]@
 F;_A   i Y  L_   O =  _  t  MTC m 4P\J7 ^ Z w j            F  F 5   _      JG ] ]   _dB  jO m a  a   L ClJF      Q_ g     b t  N        H   _ fH4g         r nx
    h atA4 Hy ;j  T ;rL      Aq?  ^L  M   xJ    r l M^ OM  p i       H   7 ;  g f        t a    j      _  rCL      kjq  f  ;s  [Ld\H a   L    Q     J      t iya
 ft n ymA M qd   2   M]    =a _[ _ L         MMr 2     T 73f 7 Ta f   L     =q]  f ;p _        aAr    a   mq[    f hj _`  QL         L  q   ;        j 4j e [ q
  D  5 p   Lr   j f `Jl7     7Y; ]          _`  P  ` 5  f09T  k1 M5 5?4 OW4 q  Y[     _     2>       P     HFL   raQ  [ _   1         f[]  k d2   ta       _ _h_
 7y `   4    Fm    p   Jj ]HM`   Y   A_ F Fl    5 M       74   i4 `q_ Mq?H^   ^;  _ 0m         __  _J qP    m\ t l N  \         [@ j_  l    2]    N4      Mr   w
  Q     [a P __    _   _  ]A   D^<   2L   n 0  2  4Aj _ wQqMJ^  _D ` ]   TTla X 7` ^y Q? [   ^  ] M        GT _ ^      [  _^_ _   2         ;47Tj m_    _ rpb  ^
5  x   9kV`_ yy   ^_rA    rj      C  \V` m`_5  0  1  4  _ _   m H 4  NJ a\     >        h^      CI  g  \  r4jO         a4f p a]gY  m  _^      g l _   C Hm  ra L
^lf  Rka  F \k    m   k<ygF  m   fq    4@  Q s  d      _    j       H   d   C    0dV0 7^ m    _F7`      7`   ^4lf       7X  [7g       bA      _   _ O     _   U
BO  4MqbvQF\d^l    y7A [ rg  M_ A  ` T   _ k d4 wu   `  A2  w  ; w  ]  _  f    Cgjf w  7   7  9 H  4   ]     1t   75 7    v   5^ d    `n     1d Mj  m     qim
  <  a\Lm;   m    7f f  a;mg    [>    y 77  A L 9 ZM_  b   r  _  ?7?  M  7m @    5 7`    f 2?     [1  r a     d M7  5ql     fM_    7 7 5       Ca7  7W   q    
7   \    M^     d     @      ? \ `_k     r  Or ] aJ rk_ r`    C0N  uD]t f_ _  j \        mLadmt T M ] A1j         HB^m_   H b\qr       ?  \H V [ U `4 P P  r  
  I I 5_n F     mq_  A     P  ia M  j_[]_fa Lxy _41]LT`T     t\7 _F5 _    __  _ 4 fA7\     _    b qjF?     [`<   j mTBO  F  _ T jA H ;  k  \;j   4?   _ `      _
Jm      J_  T   Pu   ]\    ^r; _ L e4 q__   ^   tj egQy47 4        PCU  FT_^7@H    w    [ Q af  mH Ff  Q     _ y   H^[MF    dr  T   _  _4  q      74 _        
k _     7 M 7 9 J7d` 7T^  j  _EM]F_   __        symq AL_   H O[Q D]      B5 ATVJ  r        J 2T        74j ry ^  j  j  m  4    L9 m au  ^FcTmW   I  T G41     mH
 r[NE 2F _L1 M    44  r7w A4      _  ]@_   T    rM;   L_ t  PrMt     y [  M]  `J7t pH^f     jT     T     r  H5  f  W      =_  fC A    L    Nh h1jT RO 4     HHMH
Q v  _  \     7W  m i   M   t0 L  LT @Tk   `7 j @M  n    @ C   e Lfm  FH5j _  4 3 b     i n   7    5  0  ?  M  sm  HM m` HAl  [ ;q 9v        7  M   Z m   O  
 y    d  A FN;\[f 9V7        `[f     @T7  iqO T0 M   n7?   a   [;=       7 ]Fb 7 h ` fr F   ]  rQ _7  ]_   M5]  ]    d h       7t  r  r r jR _rjH     L   r7] l
 L  rD  42 5  =    v J     yr    2    a ^? x=y   7 L  C\  [     _ 7    4_`      7 u Y   d    Tl L       Q HQe`@    y 7TC Pg    F \? 9     Aj  j       P C 1    q
 [T  @  jj J  _  _   _C    p_  a   XT>a` `[  7m  W]_  9Fb ^ FJT       ] F[     d  u ^   mF 50 _ r j   A_P   P  M    m7F7JP5 ^ _ h    ^l     N F _Fr  Ai B    amJ
f    0     [  y F 7F y_F      FHT Fv _PH2      m   d  >2A      jd F s  BM   4Yx   DL ^  QG  aj  5  e  g  lM     j_  H   _       ^l    [u   9  ` ^    T0 T T  
CMJ g   u   m =     _  G 7 _   hq m LA Jl7AB _ Q um     1M<  r   X   H =J m    j q a mN5       = 0Ttf  g  1     ]   m m  C=     A  m  A;   kf7   hQH   n;   jOQl
P  thl   t_ Y  7 tO a dP  6 lH    v     N u= a l  q  VfM  ^       k2  Vf9   1Th   tO ^ ;      7          _      H  M   j = [mI    hm k m  fh ft    j   aIqf  
T[7  f7     r a vmw   e QPaa\ e_   `    4   F  6 M_T_2wHT f  `  4  H    MF   a  L? u4H?`H   [2  O ]_C     V 5u    Fj[a i_ _ `7 H   _      r   vP4n7 7;  7 dH h r
O   d   j`  `  95gj  9  ^\e<      p 7  y k  A  7    4k 7   9@ lfjM \f  m_  Dm   7    r    2[ ] ]y  4   d     0a O` q7   [      a   [    4     t    ff r ]   lJ 2
q  _e_\   h dbd^  q@  74 y_     kHM[q    a\A l _Qy `  _ e[  aR H a4_m [     4<     A  ayHm_ \]   LeeJ  <   H  _<FM\ M [P]    _             4 Cy  Qe4@    [\  ^ 5
T P  J r    JL P_ m4F  __r@  Pc_   FO    R 7r Q  O5ah f T _ f\   Ry@_     N             _     l          7V_@ 4     Vm_ T  _ ]  __  4 7 7 J   T_  a T 4 T     TR
     ^_ f     J _ Dm   Yrb[H     TW24 ` t 4 ]   _  q    T>      j_Ar__   f     MZ  75j__ _    `_ y_  f2  Q         x Md   7  y lJ   W NH a L BY7 FN 77 g  ^ V  A
4     6   uf m       fF     _gl h]r ^wf]=C   C  < V@    F        urB7  57_M   ;v ]404   q tj h fn;4  PH     yr     a  A ; e a 1       O      4  u  jm\j  jM H F
  _f   _     2       2 D  j5          a5t Q        M l        _   a    m _y j jQI          ra`OP  _I 2L   Q = q fA yy `_   _     t     m    ax _  I _  b2    
 7H4   Lr  Qn d  4^r; _T   Mh m  qw   <   a[w < \ _   T_^l  dl    Mv 2\ \F_ H   4   jAtL H d 4  Lqrh    ]p  kL   xL  5   0L`J         Z  _  nj N     H   f  a
  2> mqr 7 tl \      9 B    l   m4    V[m_  [h P`5    4    Qr  J[ t5   nMM^ 7H _mr7 Qa    y\?  e    ryr   N _  \_     [  [45O   j[    W49  L2  1 `j Zl  e^ a C
                er y  _     y  4 4 H [ emA jj_    `  hF[  7 `l4  H   T_ U77?H   ^ ]          __ __;        T  f`1y FF _  M7] _ xF  A]  [gH ^ 79lr   7e ]   y 5
W 4   q   Ig_ O[ [  _       q_B  n g  [ ]7    ` 7O Tl  a     >_      m  <T7T 4t 7  _ JM _H^_ _ y C F j   M        4 j    kI     a@y   7 O 9   2Q     m Y 4    4B
    4aX g4^7 O=^y  F [    2   q=  A4 5    ^f` NF     F 2        = p  [   JTT Gu      n0k ^AA_       j 17  lL        iq  ]        qT H  j7Lu_ q__ H       r    4
7   r M      g _y       r        y _   [j         M  @ H   2_d  m       ^M      v  jOj _ `Bm@          VLk      r TH      <  T=;[       f T  @q[]   O   r  a 7
 ma m FmT w   l s t Qr F^      ;a     F2  am u   _  [9 arj  w 9 fdO_j      MN uj        f [M         a  tnf r      H   T        I       1 \ L2M7    5    7     5
V      _ p l     4 q ]fbmM   L  w^  D^   j m m         g    ; _? f5 m H  _  L<  ?f]v    ]   M  HnH  @r   7 ;r  ^ [7gj_     _   r     52 j      fT ?    7 `77 ?`